Wstęp
Nowości Centrum Europejskiego
Nowości Banku Światowego
Nowości książkowe
Nowe bazy danych w OIN
Ksiązki międzywojenne
Serwisy informacyjne
Bazy danych Unii
Doktoraty AE


NOWOŚCI BANKU ŚWIATOWEGO
(stan na dzień 31 marca 2000)


Bank Światowy a konkretnie Poverty Reduction and Economic Management Unit in the World Bank's Europe and Central Asia Region podjął serię prac analitycznych nad najistotniejszymi dla tych państw problemami polityki gospodarczej. Podjęta tematyka skupia się na następujących zagadnieniach:

 • zagadnienia transformacji;
 • zagadnienia integracji gospodarczej krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej;
 • badanie ubóstwa;
 • badanie mechanizmów zarządzania gospodarką.

  W ramach tej serii zatytułowanej Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Series ukazały się następujące opracowania:

 • EU investment grants review;
 • Economic Research on the determinants of immigration. Lessons for the European Union;
 • Financial integration, vulnerabilities to crisis, and EU accession in five Central European Countries;
 • Overcoming obstacles to liberalization of the telecom sector in Estonia, Poland, the Czech Republic, Slovenia, and Hungary;
 • Hungary. Foreign trade issues in the context of accession to the EU;
 • The role of foreign direct investment and trade policies in Poland's accession to the European Union.
 • Subnational budgeting in Russia. Preempting a potental crisis.  Begg Iain: EU investment grants review. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - VI, 38 s. (World Bank Technical Paper; no 435, Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Series). Sygn.: T/435

  Raport z pierwszego z zamierzonych trzech studiów badawczych. Ich celem jest sprawdzenie sprawności układów instytucjonalnych dla regionalnych i lokalnych inwestycji kapitałowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej i włączenia w system funduszy strukturalnych. Raport przedstawia ocenę funkcjonowania tych układów sprawdzając czy dostarczają właściwych sygnałów do podmiotów gospodarczych. W rozdziale prezentującym podsumowania z przeprowadzonych studiów przypadków obok Anglii, Szwecji, Hiszpanii Irlandii i Rumunii przedstawiono również Polskę.


  Borjas George J.: Economic research on the determinants of immigration. Lessons for the European Union. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - VII, 27 s. (World Bank Technical Paper; no 438, Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Series). Sygn.: T/438

  Celem publikacji jest ocena prawdopodobieństwa migracji z przystępujących do Unii lub sąsiadujących z Unią krajów, do państw - obecnych członków Unii Europejskiej. Raport daje przegląd bieżącej literatury przedmiotu, prezentuje niektóre kluczowe wyniki badań i wyciąga z nich wnioski dla rozstrzygnięcia problemu potencjalnej migracji, wobec którego stanęły kraje Unii Europejskiej.


  Nabli Mustapha: Financial integration, vulnerabilities to crisis, and EU accession in five Central European Countries. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - VII, 65 s. (World Bank Technical Paper; no. 439, Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Series). Sygn.: T/439

  Piątka państw aspirujących do Unii Europejskiej (Czechy, Estonia, Polska, Słowenia i Węgry) zintegruje się wkrótce z unijnym systemem finansowym. Zanim to jednak nastąpi przeprowadzane są oceny stabilności i wrażliwości ich własnych systemów finansowych. Celem niniejszego studium jest właśnie ocena systemów finansowych państw kandydatów, ich wrażliwości wobec niedawnego kryzysu w Azji Wschodniej.


  Bruce Robert, Kessides Ioannis, Kneifel Lothar: Overcoming obstacles to liberalization of the telecom sector i Estonia, Poland, the Czech Republic, Slovenia, and Hungary. An overview of key policy concerns and potential initiatives to facilitate the transition process. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - VI, 36 s. (World Bank Technical Paper; no 440, Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Series). Syg.: T/440

  Raport powstał na bazie dyskusji przedstawicieli Banku Światowego z przedstawicielami wyższego szczebla rządu i przedsiębiorstw usługowych telekomunikacji na Węgrzech, w Estonii, Polsce, Czechach i w Słowenii. Przedstawia przeszkody w liberalizacji sektora telekomunikacji w tych krajach.


  Kaminski Bartlomiej: Hungary. Foreign trade issue in the context of accession to the EU. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - VI, 25 s. (World Bank Technical Paper; no 441, Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Series). Sygn.: T/441

  Monografia poświęcona problemom handlu zagranicznego Węgier w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. Zmiana struktury eksportu (będąca efektem restrukturyzacji przemysłu) daje Węgrom dobrą pozycję do osiągnięcia korzyści z przynależności do europejskiego rynku. Artykuł omawia obecną politykę handlu zagranicznego Węgier i propozycje jej korekt.


  Kaminski Bartlomiej: The role of foreign direct investment and trade policies in Poland's accession to the European Union. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - VI, 38 s. (World Bank Technical Paper; no 442, Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Series). Sygn.: T/442

  Artykuł omawia rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz politykę handlową Polski w kontekście przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Omówiono również trendy w handlu zagranicznym Polski, kwestie związane z dostępem polskich produktów do wspólnego rynku , politykę i instytucje handlu zagranicznego w Polsce. Przedstawiono także propozycje strategii, która może pomóc Polsce w zrealizowaniu jej priorytetowego celu - przystąpienia do Unii.


  Freinkman Lev M., Treisman Daniel, Titov Stepan: Subnational budgeting in Russia. Preempting a potential crisis. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - VIII, 131 s. (World Bank Technical Paper; no 452, Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Series). Sygn.: T/452

  Kolejny raport Banku Światowego poświęcony ocenie reform polityki finansowej Federacji Rosyjskiej. Tym razem analizie poddano politykę budżetową oraz zadłużenie na poziomie władz regionalnych wszystkich 89 składowych Federacji. W opracowaniu częste są porównania do krajów Europy Środkowej, w tym Polski.


  * * * * * * * * * * * * *

  Jack William : Principles of Health Economics for Developing Countries. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - V, 298 s. (WBI Development Studies). Sygn.: 5003

  W ostatnich latach większość krajów rozwijających się zajęła się reorganizacją słyżby zdrowia. Monografia w swoim zamierzeniu ma służyć pomocą doradczą w realizacji tego celu. Przedstawiając zasady nowoczesnej ekonomiki zdrowia stwarza szansę wprowadzania nowoczesnych sposobów leczenia tak w krajach rozwijajacych się jak i uprzemysłowionych.


  Canning Mary, Moock Peter: Reforming education in the regions of Russia. Washington, D.C. : The World Bank, 1999. - VII, 96 s. (World Bank Technical Paper; no.457).Sygn.: T/457

  Rosja - zdaniem autorów opracowania - ma system oświaty o długiej i dającej podstawy do dumy tradycji. Widomym tego dowodem jest brak analfabetów w populacji ludzi dorosłych. Jednak nieefektywność systemu finansowania i dramatyczny spadek nakładów na oświate stwarza niebezpieczeństwo załamania istniejącego systemu. Raport ma za zadanie wyartykułować ocenę gdzie szczupłe środki wydawane są źle, tak aby odpowiedzialne za to agendy rządowe zdołały zapobiec zbliżającej się katastrofie. Raport opiera się na szczegółowych danych na temat systemu edukacji w Rosji, które zamieszczono w obszernym aneksie.


  Sader Frank:Attracting foreign direct investment into infrastructure. Why is so difficult? Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - XX, 171 s. (FIAS Occasional Paper; no 12). Sygn.: 5004

  Inwestowanie obcego kapitału w infrastrukturę jest zjawiskiem stosunkowo niedawnym, dającym ogromne możliwości tak inwestorom jak i rządom krajów rozwijających się. Wielkość tych inwestycji wzrosła gwałtownie w latach 90-tych. Monografia podsumowuje doświadczenia doradcze FIAS (Foreign Investment Advisory Service) w sprawach związanych z inwestycjami w infrastrukturę.


  Staines Verdon S.: A Health sector strategy for the Europe and Central Asia region. Washinghton, D.C.: The World Bank, 1999. - VIII, 85 s. (Health, Nutrition, and Population Series). Sygn.: 4917

  Raport poświęcony problemom funkcjonowania sektora zdrowia krajów transformacji gospodarczej Europy i Azji Środkowej. Obok analizy danych statystycznych dotyczących finansowania służby zdrowia, stanu zdrowotności oraz poziomu świadczenia usług zdrowotnych w tych krajach w latach 1990 - 1995 raport przedstawia też dotychczasową pomoc Banku Światowego w reformowaniu służby zdrowia Federacji Rosyjskiej i Europy Wschodniej.


  Hughes Gordon, Lovei Magda: Economic reform and environmental performance in transition economies. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - XVI, 60 s. (World Bank Technical Paper; no 446). Sygn.: T/446

  Analiza wpływu transformacji gospodarczej, restrukturyzacji i prywatyzacji na stan środowiska naturalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. W szczególności przeprowadzono badania w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód oraz wpływu szkód ekologicznych na stan zdrowia ludności. Wśród notatek ilustrujących tekst raportu znalazł się przykład szkód ekologicznych wywołanych spalaniem paliw w Krakowie.


  Hungary. On the road to the European Union. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - XIII, 233 s. (A World Bank Country Study). Sygn.: C/168

  Raport przedstawia dokonania Węgier w realizacji ich strategicznego celu - przystąpienia do Unii Europejskiej w pierwszych latach XXI wieku. Oceniono postęp w transformacji gospodarki w nastepujących sektorach: polityka finansowa (reforma systemu emerytalnego, służby zdrowia, finansów samorządów lokalnych) handel zagraniczny, rozwój sektora finansowego (bankowość, ubezpieczenia, rynki kapitałowe) restrukturyzacja przedsiębiorstw, modernizacja infrastruktury gospodarczej, przekształcenia na rynku pracy, w organizacji administracji publicznej oraz w rolnictwie i ochronie środowiska


  Moldova. Poverty assessment. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - XXV, 57 s. (A World Bank Country Study). Sygn.: C/169

  Ocena rozmiaru ubóstwa w Mołdawii. Książka dostarcza szczegółowych analiz budżetów gospodarstw domowych z lat 1996-1998 i określa ramy polityki państwa dla programów pomocy socjalnej.


  Czech Republic. Toward EU accession. Main report. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - XV, 249 s. (A World Bank Country Study). Sygn.: C/166

  Do końca 1996 roku Czechy postrzegane były jako kraj najskuteczniej transformujący swoją gospodarkę wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże czeski cud - bo tak nazwano fenomen transformacji bez hiperinflacji i przy minimalnym bezrobociu - skończył się w listopadzie 1997 roku recesją. Raport analizuje rozwój gospodarczy Czech od 1997, w celu określenia zadań niezbędnych do realizacji nadrzędnego priorytetu: wstąpienia Czech do Unii Europejskiej.


  Estonia. Implementing the EU accession agenda. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - XV, 131 s. (A World Bank Country Study). Sygn.: C/163

  Raport na temat postępu we wdrażaniu umów akcesyjnych przed przystąpieniem Estonii do Unii Europejskiej. Ogniskuje się na ocenie realizowanych w latach 1997-98 działań w następujących kwestiach: integracja sektora finansowego, zarządzanie długiem publicznym, administracja publiczna, poszerzenie dostępu do rynków Unii, dostosowania w polityce rolnej i polityce ochrony środowiska.


  The World Bank Research Program 1999. Abstracts of current studies. Washington, D.C.: The World Bank, 1999.- III, 217 s. Sygn.: 30/p

  Raport z realizacji programów badawczych Banku Światowego rozpoczętych, kontynuowanych lub ukończonych w roku finansowym 1999 (tj. trwającym od 1 lipca 1998 do 30 czerwca 1999). Każdy projekt badawczy posiada swój abstrakt przedstawiający cel, projektu, metody analityczne, wnioski praktyczne, spodziewaną date ukończenia oraz wykaz publikacji powstałych w jego ramach. Projekty zgrupowano w 9 tematach. W grupie 'Transition Economies' opisano m.in. nastepujące projekty badawcze:

  • Household welfare change during the transition in Poland;
  • The determinants of agri-food market integration in the transition economies, Phase 2;
  • External financing, macroeconomic stability, and government policy in Eastern European Countries;
  • The political economy of social policy in transition economies;
  • Financial systems in transition: a flow-of-funds analysis of financial evolution in Europe and Central Asia;
  • Agriculture in transition: land reform and farm restructuring in formerly socialist countries;
  • Privatisation and corporate governance in transition economies;
  • Trade policy in transition economies.


  Global economic prospects and the Developing Countries 2000. Washington, D.C.: The World Bank, 2000. - XVI, 173 s. Sygn.19/p

  Kraje rozwijające się ucierpiały wskutek kryzysu finansowego z lat 1997/1998. Tegoroczna edycja rocznika Global Economic Prospects poświecona jest ocenie wpływu tego kryzysu na wzrost i poziom ubóstwa w tych krajach. W dodatku pt. "Regional Economic Prospects" znależć można ocenę stanu i perspektyw rozwoju dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej.


  Measuring country performance on health. Selected indicators for 115 countries. /Wang Jia et al. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - V, 359 s. (Health, Nutrition, and Population). Sygn.: 4783

  Raport poświęcony ocenie stanu opieki zdrowotnej w krajach rozwijajacych się. Ilość danych statystycznych zamieszczonych w raporcie czyni z niego de facto rocznik statystyczny dla 115 krajów (w tym Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Środkowa) za lata 1960-90 (dane w okresach pięcioletnich).


  Education sector strategy. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - XIV, 80 s. (The Human Development Network series). Sygn.: 4894


  Raport poświęcony strategii rozwoju szkolnictwa w krajach rozwijających się. Obok stanu szkolnictwa w tych krajach na dzień dzisiejszy przedstawiono dość realistyczną wizję jego lepszego funkcjonowania w przyszłości a także sposób zaangażowania Banku Światowego w realizacji tego celu.


  Non-Payment in the electricity sector in Eastern Europe and the former Soviet Union. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - VII, 122 s. (World Bank Technical Paper; no 423). Sygn.: T/423

  Kryzys końca lat 80-tych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w szczególny sposób dotknął sektor energetyczny. Jego ostatecznym skutkiem stała się rzeczywista niemożność opłacenia przez podmioty gospodarcze rachunków za zyżycie energii. Opracowanie przedstawia zastosowane w latch 1990-1997 w różnych krajach transformacji gospodarczej skuteczne i nieskuteczne sposoby rozwiązania tego problemu. W części drugiej przedstawiono studium przypadków dla następujących krajów: Albanii, Bułgarii, Węgier, Armenii, Litwy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu.


  Nellis John: Time to rethink privatization in transition economies? Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - IX, 29 s. (International Finance Corporation Discussion Papers; no 38). Sygn.: 4790

  Autor analizuje prywatyzację w państwach transformacji gospodarczej, kiedy to zwrot w kierunku własności prywatnej przebiegał szybciej niż budowa instytucji gospodarki kapitalistycznej. Krytyczną analizę popełnionych wtedy błędów uzupełniają propozycje korekt uwzględniające nawet możliwość ponowanego upaństwowienia czy wstrzymania prywatyzacji wraz z jednoczesnym wzmocnieniem zdolności zarządczych i administracyjnych państwa. Okazuje się, że takie rozwiązania nie wydają się nigdzie gwarantować poprawy w krótkim okresie czasu. W szczególności nie są potrzebne w krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Węgry), gdzie programy prywatyzacyjne przebiegają zgodnie z oczekiwaniami. W innych krajach, o słabszych instytucjach rynkowych, autor w pierwszej kolejności sugeruje ostrożną prywatyzację poszczególnych przedsiębiorstw.


  Paternostro Stefano, Sahn David E.: Wage determination and gender discrimination in a transition economy: the case of Romania. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - 32 s. (Policy Research Working Paper; no 2113). Sygn.: W/2113

  Kodeks pracy w Rumunii zastrzega jednakową płacę za jednakową pracę. Jednak rzeczywistość jest inna: za tę samą pracę kobiety otrzymują w Rumunii przeciętnie 80-85% płacy, którą otrzymują mężczyźni (ok. 80% w miastach, 85% na wsiach). Takie wnioski wyprowadzają autorzy z danych o budżetach gospodarstw domowych z roku 1994.


  Ferreira Francisco, Prennushi Giovanna, Ravallion Martin: Protecting the poor from macroeconomic shocks. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - 24 s. (Policy Research Working Paper; no 2160). Sygn.: W/2160

  Kryzysy gospodarcze najsilniej uderzają w ludzi biednych pogarszając dramatycznie ich warunki życia. Jedynym sposobem ochrony, zdaniem autorów, jest działanie państwa zanim jeszcze kryzys się rozpocznie - w ramach sieci zabezpieczeń społecznych . Następnie, gdy kryzys już trwa zadaniem państwa powinno być wdrażanie odpowiednich programów stabilizacyjnych nie uderzających w biednych, oraz ochrona kluczowych obszarów wydatków publicznych (ochrona zdrowia, oświata, infrastruktura wiejska, kanalizacja miejska).


  Djankov, Simeon, Hoekman Bernard: Foreign investment and productivity growth in Czech enterprises. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - 24 s. (Policy Research Working Paper; no 2115). Sygn.: W/2115

  Autorzy analizują wpływ inwestycji zagranicznych na wzrost produktywności czeskich przedsiębiorstw we wczesnym okresie transformacji. W oparciu o dane z lat 1992-96 zbadano zróżnicowanie współczynnika produktywności dla firm z udziałem obcego kapitału, firm joint-venture oraz firm bazujących wyłącznie na kapitale rodzinnym. Wyniki potwierdzają, że firmy z udziałem kapitału zagranicznego mają najwyższą produktywność. Jest to zgodne z oczekiwaniami, gdyż są to jednocześnie firmy, których wyższa od przeciętnej produktywność zwróciła uwagę inwestorów zagranicznych. Jednocześnie jednak nie obserwuje się efektu podnoszenia produktywności w firmach bez udziału kapitału zagranicznego w badanym okresie. Świadczyłoby to zdaniem autorów o dłuższym niż 4 lata efekcie przyjmowania się nowych technologii w Czechach.


  Okrasa Włodzimierz: Who avoids and who escapes from poverty during transition? Evidence from Polish panel data 1993-96. Washington, D.C.: The World Bank, 1999. - 52 s. (Policy Research Working Paper; no 2218).Sygn.: W/2218

  Artykuł analizuje dane GUS o budżetach gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-96. Autor stara się sprawdzić jak wzrost gospodarczy, którego Polska doświadczyła w tym okresie odbił się na warunkach życiowych całej populacji, a w szczególności rodzin o najniższych dochodach. Przy wzroście gospodarczym średnio 6% rocznie rosły dochody gospodarstw domowych oraz konsumpcja indywidualna (średnio 4,6% rocznie). Jednocześnie powiększyły się nierówności w dochodach, nastąpiły też zmiany we względnej pozycji ekonomicznej różnych grup gospodarstw domowych. Najtrudniejsze warunki życiowe w Polsce w tym okresie miały rodziny wielodzietne, żyjące na wsiach oraz uzależnione od pomocy opieki społecznej. Najmniej zagrożone biedą były gospodarstwa domowe rodzin pracowniczych, rodzin osób pracujących na własnym rozrachunku, a także rodzin osób wykształconych i emerytów.  Publikacje z serii Policy Research Working Paper znajdują się w wersji pełnotekstowej na stronie
  http://wbln0018.worldbank.org/research/workpapers.nsf/policyresearch?openform

  Ewa Mierzejewska, Anna Osiewalska

  Do góry