Wstęp
Nowości Centrum Europejskiego
Nowości Banku Światowego
Nowości książkowe
Nowe bazy danych w OIN
Ksiązki międzywojenne
Serwisy informacyjne
Bazy danych Unii
Doktoraty AE


NOWOŚCI CENTRUM INFORMACJI I DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ1. The European Commission 2000-2005. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 108 s.

Informator o członkach Komisji Europejskiej. Notki biograficzne zawierają krótkie informacje i karierze politycznej i zawodowej członków Komisji. Broszura podaje również podstawowe informacje o Komisji Europejskiej dotyczące jej organizacji i działalności.


2. General budget of the European Union for the financial year 1999. The figures. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 23 s.

Sprawozdanie przyjętego w grudniu 1998 r. przez Parlament Europejski planu budżetu Wspólnoty Europejskiej na rok 1999. Przedstawiono planowane wydatki budżetowe w porównaniu z dochodami i wydatkami UE w roku 1998.


3. The euro and economic policy. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 139 s.

Zbiór tekstów rezolucji oraz wytycznych uchwalonych przez Radę Europejską poświęconych podstawowym zasadom ustanowienia unii walutowej krajów Wspólnoty Europejskiej oraz etapy wprowadzenia nowej jednostki monetarnej "euro".


4. A Europe of towns and cities. A practical guide to town-twinning. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 263 s.

Przewodnik poświęcony jest zagadnieniu współpracy miast i regionów w jednoczącej się Europie. Przedstawiony został regionalny i lokalny podział administracyjny w krajach członkowskich UE. Podano również podstawowe informacje prawno-administracyjne o pozostałych państwach europejskich. W opracowaniu opisane zostały założenia polityki regionalnej Wspólnoty oraz programy i inicjatywy służące rozwojowi regionalnemu.


5. Eurobarometer. Public opinion in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 260 s.

Raport zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej przez agencję Eurobarometer, a poświęconych zbadaniu opinii publicznej w krajach Wspólnoty. Badania dotyczyły: wprowadzenia EURO, rozszerzenia Wspólnoty o nowe kraje członkowskie, Parlamentu Europejskiego oraz wiedzy i źródeł informacji na temat obywatelstwa w Unii Europejskiej.


6. What do Europeans think about the environment? Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 27 s.

Publikacja przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród obywateli Unii Europejskiej wiosną 1999 r. przez firmę Eurobarometer. Celem badań było poznanie opinii europejczyków na temat stanu środowiska naturalnego oraz stopnia poinformowanie obywateli UE o polityce ochrony środowiska. Uzyskano również informacje o zagrożeniach i obawach nękających społeczność Wspólnoty oraz sugestiach dotyczących przyszłych rozwiązań w dziedzinie środowiska naturalnego.


7. Driving regional development. EU Structural Funds programmes in the UK. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1998, 31 s.

Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu rozwoju regionalnego w UE. Przedstawiono jak europejska polityka regionalna jest realizowana w Wielkiej Brytanii. Rozwój regionalny opiera się głównie na partnerstwie i współpracy w sektorze ekonomicznym i społecznym. Opisana została współpraca w dziedzinie rozwoju technologii, turystyce oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.


8. European Union. Latin America. Caribbean. Advancing together. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 38 s.

Opracowanie przedstawia współpracę Wspólnoty Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów w zakresie umacniania partnerstwa ekonomicznego i politycznego. Współpraca ta przejawia się w popieraniu i konsolidacji procesów demokratyzacji, zwalczaniu ubóstwa, wspieraniu reform ekonomicznych oraz ulepszaniu konkurencyjności międzynarodowej. Priorytety te są przedstawiane w trzech kluczowych aspektach: pomoc i współpraca, integracja regionalna oraz edukacja i szkolenie.


9. CAP Reform: rural development. Bruxelles: European Commission 1999, 11 s.

Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu rozwoju rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (CAP - Common Agricultural Policy). Główne założenia tego rozwoju to: wzmocnienie sektora rolnictwa i leśnictwa, poprawa konkurencyjności w rolnictwie oraz ochrona środowiska naturalnego. Publikacja ta przedstawia w jaki sposób są organizowane i finansowane tego typu programy oraz jakie działania podejmują kraje członkowskie WE w celu ich realizacji.


10. Action plan to promote enterpreneuership and competitiveness. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 19 s.

Broszura zawiera plan działania Wspólnoty Europejskiej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności w krajach członkowskich. Przedstawione są zadania jakie powinny realizować kraje Wspólnoty oraz Komisja Europejska w dziedzinie edukacji i szkolenia społeczeństwa, dostępu do środków finansowych, prowadzenia badań, usprawnienia działań administracji publicznej oraz poprawy zatrudnienia i warunków pracy.


11. The regulation of working conditions in the Member States of the European Union. Volume 1. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 125 s. (Employment & social affairs).

Studium porównawcze przedstawiające regulacje prawne dotyczące warunków pracy oraz praw pracowniczych w krajach WE. Część pierwsza poświęcona jest zagadnieniom zatrudnienia, warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Poruszona jest również problematyka zwolnień grupowych i porozumień zbiorowych w krajach Wspólnoty Europejskiej.


12. Health and safety at work. Reference text. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 22 s. (Employment & social affairs).

Opracowanie zawiera zestawienie aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiony jest również opis oraz sposoby wyszukiwania dokumentów w bazie danych EUR-Lex dostępnej w Internecie pod adresem http://europa.eu.int/eur-lex . Baza ta zawiera akty prawne z Official Journal of the European Communities.


13. Health and safety at work in Europe. Where next? Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 38 s. (Employment & social affairs).

Raport z realizacji programu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy w Europie w latach 1996-2000. Sprawozdanie przedstawia działalność European Agency for Safety and Health at Work w Bilbao oraz prace nad uaktualnieniem zagadnień prawnych związanych z BHP. Program zajmował się również przygotowaniem Agencji do przyjęcia nowych państw członkowskich oraz poprawą warunków pracy w krajach Wspólnoty. Druga część opracowania zawiera sprawozdanie z seminarium Komisji Europejskiej dotyczącgo bezpieczeństwo i higieny pracy. Seminarium odbyło się 11 i 12 czerwca 1998 r. w Luksemburgu.


14. Interim report on the implementation of the medium-term Community action programme on equal opportunities for men and women (1996-2000). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 33 s. (Employment & social affairs).

Jest to wstępny raport Komisji Europejskiej o realizacji programu dotyczącego równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Opracowanie zawiera informacje ogólne na temat programu oraz analizę sposobu jego realizacji. W programie przyjęto kilka głównych zadań: mobilizacja wszystkich czynników w celu osiągnięcia równości płci, promocja równouprawnienia w zmieniających się warunkach gospodarczych, pogodzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego, promocja równości płci w procesie podejmowania decyzji oraz wykorzystanie możliwości wynikających z równouprawnienia płci.


15. Women at work. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 259 s. (Employment & social affairs).

Opracowanie przedstawia sytuację kobiet na rynku pracy. Opisane są zagadnienia segragacji na rynku pracy, różnic płacowych między kobietami a mężczyznami oraz przedsiębiorczość kobiet. Artykuły prezentują krótką charakterystykę problemów oraz piśmiennictwo na ten temat w różnych strefach językowych. Literatura podzielona jest ze względu na następujące obszary językowe: niemiecki, francuski, skandynawski, południowy (Portugalia, Włochy), holenderski oraz angielski.


16. ANTARES. A new transport approach regarding energy saving. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 25 s.

Opracowanie poświęcone jest projektowi ANTARES wprowadzonemu w 5 miastach europejskich: Bolonii, Lipsku, Dublinie, Tuluzie i Barcelonie. Projekt dotyczy transportu publicznego i prywatnego w dużym mieście. Miał on na celu: redukcję zużycia energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wzrost liczby osób korzystających z transportu publicznego oraz poprawę jakości życia w dużym mieście. Badania przeprowadzone były w ramach programu JOULE-THERMIE.


17. Renewable energy systems. New solution in energy supply. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 31 s.

Omówienia założeń i realizacji projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Opracowanie zawiera raport z realizacji programu JOULE-THERMIE w latach 1995-1998 oraz założenia Fifth Framework Programme (FP5) na lata 1998-2020. Opracowanie zawiera również konkluzje i rekomendacje dotyczące przyszłych założeń polityki energetycznej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii.


18. Lakes and reservoirs in the EEA area. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 108 s.

Opracowanie prezentuje rezultaty badań przeprowadzonych w latach 1995-1997 przez European Topic Centre on Inland Waters (ETC/IW) - jedną z agend European Environment Agency. Celem badań było uzyskanie informacji na temat fizycznej, chemicznej i ekologicznej charakterystyki jezior i zbiorników wodnych. W rezultacie powstała baza danych ELDRED (European Lakes, Dams and Reservoirs Database) zawierająca historyczne i bieżące informacje związane z degradacją środowiska naturalnego i jej wpływem na stan wód stojących. Broszura przedstawia również problem zanieczyszczenia wód, osadów w zbiornikach wodnych, odwadniania jezior naturalnych oraz zmian środowiska naturalnego spowodowanych budową tam i sztuczych zbiorników wodnych.


19. Groundwater quality and quantity in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 123 s. ( Environment assessment report).

Raport sporządzony przez European Topic Centre on Inland Waters (ETC/IW) dotyczy jakości i ilości wód gruntowych w Europie. Wody gruntowe są głównym źródłem wody pitnej w Europie i w związku z tym ich stan, jakość i ilość mają istotne znaczenie. Ponadto wody gruntowe odgrywają ogromną rolę w ekosystemie. Dane i informacje zamieszczone w raporcie dotyczą 37 krajów Europy. Dodatkowe informacje to głównie literatura, raporty (np. Eurostat, Food and Agriculture Organization) oraz strony WWW. Celem opracowania jest dostarczenie informacji o stanie wód gruntowych dla polityków i decydentów na poziomie krajowym i europejskim.


20. Multimedia rights clearance systems. Pilot project supported by the INFO 2000 programme. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1999, 29 s.

Broszura prezentuje sprawozdanie z realizacji programu INFO 2000 dotyczącego prawa w dziedzinie multimediów. Producenci ubiegają się o uzyskanie od posiadaczy praw właściwego pozwolenia na wykorzystanie tekstu, dźwięku, wizerunku, video lub innych obiektów cyfrowych w procesie produkcji lub w usługach multimedialnych. Efektywność i wydajność prawa do udostępniania utworów multimedialnych ma bardzo silny wpływ na funkcjonowanie całego rynku oraz na globalną i regionalną konkurencyjność w europejskim sektorze produktów multimedialnych.


BAZY CD-ROM W CZYTELNI EUROPEJSKIEJ.

JUSTIS CELEX

Baza prawnicza zawierająca prawodawstwo Wspólnot Europejskich, w tym prawo pierwotne i wtórne. Legislacja pierwotna zawiera teksty traktatów założycielskich, traktatów o przystąpieniu poszczególnych państw członkowskich, Jednolitego Aktu Europejskiego, traktatów o Unii Europejskiej i Amstardamskiego, umów o stowarzyszeniu z Unią Europejską, a także teksty porozumień zawieranych między krajami członkowskimi, krajami trzecimi i z organizacjami międzynarodowymi. Prawo wtórne dotyczy dokumentów przygotowawczych, orzecznictwa sadowego, w tym dokumentacji Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, narodowych implementacji dyrektyw oraz interpelacji i zapytań poselskich składanych w Parlamencie Europejskim. Jest to baza bibliograficzno-pełnotekstowa, stanowiąca potężne narzędzie wyszukiwawcze dokumentów prawnych Wspólnot Europejskich. Rekordy bazy zawierają informacje bibliograficzne (tytuł, autor, miejsce wydania), klasyfikację rzeczową dokumentów (zgodnie z Directory of Community legislation in force), daty związane z dokumentem, informacje o innych dokumentach związanych z danym aktem prawnym oraz pełne teksty niektórych typów dokumentów prawnych.Baza CELEX dostępna jest także w Internecie pod adresem http://europa.eu.int/celex


Eurostat Yearbook '97 CD-ROM

Baza statystyczna zawierająca dane za okres 1986-1996 dotyczące krajów Unii Europejskiej, a także państw EFTA (USA, Kanady i Japonii). Rocznik zawiera 650 tablic i tabel statystycznych poświęconych odpowiednim działom gospodarki, 200 wykresów, 48 map oraz 170 komentarzy objaśniających wybrane szeregi czasowe (w tym także wyjaśnienia symbolów, skrótów i akronimów). Do większości zestawień statystycznych dołączono przypisy bibliograficzne i informacje o źródłach danych.


Industrial Technologies for Business

Opracowana przez Directorate-General XII (Science, Research and Development) Wspólnoty Europejskiej baza danych zawierających teksty (w formacie .PDF) ponad 350 raportów z projektów badawczych przeprowadzonych w ramach programów badawczo-rozwojowych pod wspólną nazwą Industrial and Materials Technologies.


OJCD

Prawnicza baza pełnotekstowa zawierająca:
ustawodawstwo Unii Europejskiej od 1952 roku - pełne teksty, tabele i aneksy;
kompletną bibliografię Official Journal serii C od 1990 roku z wieloma pełnotekstowymi rekordami;
wyjątkową kombinację orzecznictwa sądowego zawartego w Official Journal serii C i Raportów Sądu Europejskiego;
notki wyjaśniające dołączone do COM finals;
pełne teksty pytań i odpowiedzi z Parlamentu Europejskiego wraz z wartościowymi przypisami odsyłającymi;
wzmianka o stopniu dostosowania ustawodawstwa w krajach członkowskich do prawa Unii Europejskiej.
OJCD jest baza aktualizowana kwartalnie.


EURO-Lex

Baza prawnicza zwierająca dokumenty Official Journal, Traktaty Unii Europejskiej, obowiązujące prawo Wspólnot, dokumenty w przygotowaniu oraz orzeczenia sądowe. EUR-Lex bazuje na serwisie internetowym i jest przydatnym narzędziem do odnalezienia aktów prawnych zawartych w OJ L&C. Baza jest aktualizowana co miesiąc, zawiera dokumenty w formacie PDF.


HELLO EUROPE: A youth guide to Europe and the European Union.

Jest to kompletny, zawierający odnośniki przewodnik po Unii Europejskiej i krajach europejskich. Wyjaśnia działalność i politykę UE, przedstawia instytucje UE oraz historię ich powstania. Baza zawiera informacje o 15 krajach członkowskich Unii oraz 11 krajach ubiegających się o członkostwo. Hello Europe zawiera bieżące informacje faktograficzne na 1700 stronach.Monika Parys

Do góry