BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA PRAC DOKTORSKICH ZAREJESTROWANYCH W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AE W 1998R.


Abdel-Wahab Ibrahim Hamed El-Sonbaty: Treatment of wood agains biodeterioration. [Zabezpieczenie drewna przed biodegradacją]. Cracow: Cracow University of Economics - Faculty of Commodity Science, 1997 .- 116 s.

Praca poświęcona badaniom biologicznego rozkładu drewna oraz metodom jego impregnowania i zabezpieczania przeciw drobnoustrojom (głównie przeciw grzybom). Celem pracy jest oznaczenie najczęściej występujących w drewnie gatunków grzybów, badanie wyizolowanych gatunków grzybów najbardziej uzdolnionych w degradacji drewna i jego komponentów (celulozy, lignin i pektyn), oraz ocena zabezpieczeń drewna przeciw niszczącym grzybom z zastosowaniem polimerów i fungicydów. W badaniach użyto dwa typy drewna: drewno z Egiptu (Sykomora - Ficus sycomorus) i drewno z Polski (Sosna, Pinus silvestris).
obrona: 21.01.98     nadanie stopnia: 21.01.98


*

Beliczyński Jan: Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą. Kraków: AE, 1998 .- 327 s.

Problematyka związana z planowaniem działalności reklamowej oraz z planowaniem mediów jest obecnie przedmiotem zainteresowania praktyków zarządzania, a w szczególności organizatorów kampanii reklamowej. Jest ona jednym z podstawowych obiektów badawczych w dziedzinie zarządzania reklamą oraz teorii komunikacji. Przyjęto, iż celem głównym pracy będzie ukazanie możliwości zastosowania planu mediów jako efektywnego narzędzia zarządzania reklamą. Niezależnie od tego, dokonano rozpoznania istniejącego stanu wiedzy w literaturze przedmiotu w zakresie planowania mediów. Zamierzeniem autora było zebranie i uporządkowanie dorobku naukowego w tym zakresie. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Ze względu na cel badań empirycznych - jakim jest rozpoznanie i ocena zarówno systemu planowania mediów w Polsce jak i wybranych przypadków planowania mediów - przyjęto, iż zostanie wykorzystana metoda analizy diagnostycznej. Badania systemu planowania mediów zrealizowano na podstawie wywiadów przeprowadzonych z pracownikami agencji reklamowych, organizacji środków przekazu oraz na podstawie analizy informacji zawartych w dostępnych publikacjach. W celu przeprowadzenia pogłębionej analizy planowania mediów zastosowano metodę studium przypadku. Na przykładach wybranych kampanii promocyjno-reklamowych dokonano oceny cech użytkowych planu mediów, procedur ich formułowania i stopnia wspomagania procesu zarządzania reklamą oraz przeprowadzono wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości występujących w procesie przygotowania planu mediów. Na ich podstawie opracowano ogólne wnioski usprawniające. Za ważne osiągnięcie pracy należy traktować opracowanie metodyki planowania, w tym użytkowych procedur formułowania planu mediów oraz jego użytkowej struktury. Dużym osiągnięciem pracy jest również określenie postulatów efektywnościowych planowania mediów w warunkach polskich. Na zakończenie przedstawiono kierunki wykorzystania planu mediów jako narzędzia zarządzania reklamą.
obrona: 30.06.98     nadanie stopnia: 02.07.98


*

Bochenek Mirosław: Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej. Kraków: AE, 1997 .- 213 s.

Zadaniem niniejszej pracy było przedstawienie ewolucji poglądów na temat racjonalności i na ich podstawie opracowanie nowej koncepcji oraz perspektyw jej rozwoju. Analiza problemów obejmuje okres od drugiej połowy XVIII wieku do ostatniej dekady wieku XX. Właściwe ich badanie i rozwiązanie wymaga analiz interdyscyplinarnych, dlatego też rozstrzygnięcia ekonomiczne wspomagane są analizą filozoficzną, prakseologiczną i psychologiczną. Ma to uzasadnienie, bowiem wymienione nauki równolegle rozważają różne idee racjonalności, na co zwrócono uwagę w niniejszej pracy.
obrona: 07.04.98     nadanie stopnia: 20.04.98


*

Borek-Wojciechowska Regina: Badania nad stabilnością kwasu L-askorbinowego w jogurtach z mleka koziego. Kraków: AE, 1998 .- 102 s.

Niniejsza praca prezentuje wyniki badań nad stabilnością kwasu L-askorbinowego w trakcie produkcji i przechowywania jogurtów wytwarzanych z mleka koziego. Argumentem przemawiającym za podjęciem badań było wzmożone zainteresowanie jogurtami wynikające przede wszystkim z ich wartości odżywczej i terapeutycznej. W rozdziałach stanowiących teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia będące przedmiotem pracy omówiono właściwości witaminy C i jej znaczenie dla organizmu człowieka, skład i wartość odżywczą mleka koziego oraz scharakteryzowano jogurty i ich wartość odżywczą.
obrona: 18.11.98     nadanie stopnia: 18.11.98


*

Borycka Bożena: Towaroznawcze badania nad zdolnościami selektywnego wiązania metali przez nowe wysokobłonnikowe preparaty wytłokowe. Kraków: AE, 1998 .- 153 s.

Literatura fachowa i naukowa donosi, że w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła w Polsce zmiana struktury przetwórstwa owoców i ciągle zwiększa się produkcja soków zagęszczonych (zwłaszcza jabłkowych i porzeczkowych), soków pitnych i napojów owocowych, a powoduje to wzrost ilości wytłoków owocowych. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce wytłoki jabłkowe są nie w pełni wykorzystane, zaś wytłoki z czarnych porzeczek praktycznie w całości są składowane na wysypiskach śmieci. Fakty te zdecydowały o podjęciu badań, zmierzających do otrzymania wytłokowego preparatu błonnikowego z czarnych porzeczek oraz przeprowadzenia towaroznawczej oceny przydatności tego preparatu i jego kompozycji z wytłokowym preparatem jabłkowym, jako sorbentów powszechnie występujących w środowisku metali ciężkich - kadmu i ołowiu, oraz desorbentów niektórych makroelementów, takich jak wapń i magnez, oraz dokonania oceny możliwości ich zastosowania jako selektywnych filtrów metali toksycznych w żywności i żywieniu.
obrona: 21.10.98     nadanie stopnia: 21.10.98


*

Dabaag Saddeg T.: The budget's role and its behavioral impacts on supervisors in large manufacturing organizations. [Oddziaływanie budżetu na zachowania się kadry kierowniczej w dużych organizacjach przemysłowych.] Kraków: AE, 1998 .- 181 s.

Celem pracy jest wyjaśnienie wpływu procesu budżetowania na kierownictwo średniego szczebla w dużych organizacjach przemysłowych. W ramach badań przeprowadzono analizy danych empirycznych zgodnie z metodologią badań pozytywnych. Zdefiniowano zbiór hipotez i konsekwentnie weryfikowano każdą z nich. Rozpoznano oddziaływanie budżetu na zachowania się kadry zarządzającej. Oddziaływanie określają zmienne: partycypacja, precyzja, presja, trudność. Praca zawiera szczegółową analizę wpływów dokonaną na podstawie znalezionych zależności przy zastosowaniu teorii regresji liniowej.
obrona: 21.12.1998     nadanie stopnia: 21.01.1999


*

Dobija Dorota: Model rachunku wyników w warunkach efektywnego rynku jako metoda pomiaru okresowego przyrostu kapitału własnego. Kraków: AE, 1997 .- 202 s.

Celem pracy jest analiza istniejących podejść do pomiaru okresowego wyniku rezultatów działalności gospodarczej podmiotów działających dla osiągnięcia zysku. Wykazała ona, że między obecną praktyką rachunkowości a koncepcjami ekonomiczny i finansowymi występują dwie wyraźne różnice. Pierwsza dotyczy kapitału własnego. W podejściu ekonomicznym i finansowym kapitał jest kategorią dynamiczną (jego atrybutem jest naturalna zdolność do pomnażania się). W związku z tym okresowy przyrost kapitału następuje samoistnie, już z tytułu posiadania praw własności. Dotychczas nie znalazło to odzewu w praktyce rachunkowości. Druga różnica wiąże się z ekonomiczną i finansową wiedzą o związkach między ryzykiem a stopą zwrotu. Hipotezą badawczą pracy doktorskiej są możliwości maksymalnego uzgodnienia ekonomicznych, finansowych i rachunkowych koncepcji pomiaru zysku w systemie rachunkowości. Celem pracy jest przedstawienie modelu formalnego, który obejmie większą niż dotychczas liczbę kategorii ekonomicznych z odpowiednim uzasadnieniem wynikającym z wiedzy ekonomicznej i finansowej. Model został wprowadzony jako logiczna konsekwencja współczesnych koncepcji ekonomicznych i finansowych, nie jest natomiast rezultatem podejścia pozytywnego, uogólniającego w rezultacie badań empirycznych istniejący stan rzeczy. W dużej mierze ma wydźwięk normatywny, postulatywny.
obrona: 05.02.98     nadanie stopnia: 19.02.98


*

Furmańska - Oćwieja Małgorzata: Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych. Kraków: AE, 1997 .- 186 s.

Problematyka niniejszej pracy leży na pograniczu polityki czynszowej, problematyki utrzymania obiektów zabytkowych centrów miejskich oraz społecznych względów polityki mieszkaniowej gminy. W badaniach zajęto się wyłącznie zabytkowymi budynkami mieszkalnymi na przykładzie Krakowa - jednego z największych w Polsce zespołów zabytkowych, reprezentujących wszystkie epoki stylowe, począwszy od średniowiecza. Przyjęto tezę, że zagadnienia ekonomiczne, związane z rewaloryzacją, modernizacją, konserwacją i użytkowaniem zasobów zabytkowych pod wieloma względami różnią się od takich samych działań w odniesieniu do zasobów niezabytkowych. Podkreślono, że syntetycznym wyrazem tych różnic powinna być opłata za mieszkanie - czynsz, uwzględniając zwrot nakładów poniesionych na rewaloryzację, poprzez wprowadzenie amortyzacji, jako elementu stawki czynszowej. Daje to z jednej strony podstawy prawidłowej gospodarki obiektami zabytkowymi, tworząc jednak szereg problemów społecznych dla mieszkańców tych obiektów. Stąd też gmina musi rozpatrywać możliwość stworzenia ponadnormatywnego systemu gminnych dodatków mieszkaniowych.
obrona: 28.01.98     nadanie stopnia: 02.02.98


*

Greilig Michael: Faktoren der Innovationsfähigkeit von mittelständischen Unternehmen. Eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland. [Czynniki innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza porównawcza Polski i Niemiec]. Kraków: AE, 1998 .- 261 s.

Innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub doświadczenia nowych usług. Przypuszczenie, że widoczne przedsiębiorstwa potrzebują umiejętności skutecznego generowania i przeforsowywania nowych pomysłów, wskazuje na konieczność dokonania analizy elementów ich innowacyjności. Poszczególne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw nie mogą być postrzegane jako niezależne od siebie, a ich analiza powinna uwzględniać różne interakcje występujące pomiędzy nimi. Dokonanie wyboru tych elementów i zbadanie zależności pomiędzy nimi stanowi subiektywną próbę możliwie wiernego odzwierciedlenia systemu innowacyjnego. Dzięki temu można zintegrować aspekty innowacyjności opracowane w poszczególnych dyscyplinach wiedzy w jednym interdyscyplinarnym modelu. Taka integracja teorii ma konkretne praktyczne znaczenie. Poprzez konstrukcję całościowego modelu ogólnego można zobrazować całokształt problematyki innowacyjności i odpowiednio go uwzględnić w procesie kształtowania innowacyjnej organizacji, po odpowiednim jego dostosowaniu do specyfiki przedsiębiorstwa. W pracy jako przedmiot badań empirycznych wybrano przedsiębiorstwa małe i średnie w Polsce i w Niemczech, ze względu na wysoki udział zatrudnionych i znaczną elastyczność oraz pozytywny wpływ na dynamikę wzrostu gospodarczego.
obrona: 18.05.98     nadanie stopnia: 18.05.98


*

Hadrian Piotr: Analiza portfolio w zarządzaniu marketingowym. Studium metodologiczne. Kraków: AE, 1998 .- 219 s.

Analiza portfela papierów wartościowych opracowana na gruncie rynku finansowego dała podstawę wykorzystania podejścia portfelowego w innych dziedzinach zarządzania. Mocno ugruntowaną pozycję zyskała metoda portfelowa w dziedzinie marketingu, gdzie została zaliczona do kanonu podstawowych metod analizy strategicznego zarządzania marketingiem. W trakcie studiów literatury nasuwają się pytania: Czy pojęcia "analiza portfolio" (portfela) i "metoda portfelowa" są równoznaczne? Czy mamy do czynienia z jedną metodą portfelową (w wielu wersjach technicznych), czy też są zespołem metod analitycznych? Jaka jest właściwa metodologia i metodyka portfelowa? Na ile skutecznym narzędziem zarządczym jest metoda portfelowa? Pytania te uzasadniają potrzebę naukowego rozpoznania i opisania problemów, wątpliwości i niejasności wiążących się ze stosowaniem tej metody. W pracy przedstawiono tezę o istnieniu jednej metody portfelowej, realizowanej przy pomocy różnorodnych sposobów technicznego działania. Głównym celem dysertacji jest próba określenia i rozwiązania problemów metodologicznych i metodycznych związanych z wykorzystaniem tej metody w procesie zarządzania marketingiem. Realizacja tego celu nasunęła szereg problemów badawczych, które doprowadziły do sformułowania następujących celów cząstkowych pracy, a mianowicie: przedstawienie genezy i rozwoju analizy portfolio (portfela) jako jednego z rodzajów analizy strategicznej; ustalenie teoretycznych założeń metody portfelowej jako sposobu analizy portfolio; systematyzacja i prezentacja technik portfelowych (zgodnie z przyjętymi założeniami) jako narzędzia określania wniosków wykorzystywania przy określaniu strategii; ustalenie metodologii i metodyki portfelowej; określenie możliwości zastosowania metody portfelowej w zarządzaniu marketingowym. Dysertacja niniejsza ma charakter rozprawy teoretyczno-metodologicznej. Opiera się na studiach krajowych i zagranicznych źródeł, głównie z zakresu zarządzania, marketingu oraz w mniejszym stopniu finansów i metodologii nauk, a także wynikach własnych badań empirycznych nad czynnikami określającymi zmienne metody.
obrona: 21.09.98     nadanie stopnia: 24.09.98


*

von Heusinger Ruprecht: Alternative macroeconomic policies for transitional economies: The case of Poland. [Alternatywne polityki makroekonomiczne dla gospodarek w okresie transformacji. Przypadek Polski.] Kraków: 1998 .- 225 s.

Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie nowego podejścia metodologicznego, za pomocą którego można analizować gospodarkę okresu transformacji systemowej, w ramach teorii ekonomii postkeynesowskiej i keynesowskiego monetaryzmu. Niniejsza praca doktorska bazuje na szerokiej literaturze przedmiotu. Ogólnie rzecz biorąc pracę tę rozpatrywać można z dwóch punktów widzenia. Pierwszy może być postrzegany jako własny wkład w rozwój współczesnej metodologii ekonomicznej. Drugi skupia się wyłącznie na próbie zastosowania heterodoksyjnej makroekonomii do analizy procesu transformacji gospodarczej w Polsce.
obrona: 23.11.98     nadanie stopnia: 23.11.98


*

Jedynak Piotr: Polityka ubezpieczeń jako element systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Kraków: AE, 1998 .- 246 s.

Współcześnie, większość przedsiębiorstw jest na własnym rozrachunku, czyli ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania i decyzje, co jest nierozerwalnie związane z ryzykiem. Autor podejmuje próbę kompleksowego przedstawiania zasad stosowania ubezpieczeń jako instrumentu ograniczania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Całość działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo w tej materii zostaje nazwana "polityką ubezpieczeń". Praca została poświęcona kolejno: 1)ukazaniu aspektów ryzyka o kluczowym znaczeniu w działalności przedsiębiorstwa, ważniejszym założeniom zarządzania ryzykiem (w tym jego systemowemu ujęciu) oraz istocie ubezpieczenia rozumianego jako metoda sterowania ryzykiem (jego ograniczenia); 2)uwarunkowaniom realizacyjnym i organizacji polityki ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników prawnych i ich znaczenia w decyzjach ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa; 3)transferowi ryzyka na firmę ubezpieczeniową obejmującemu zarówno samo przygotowanie warunków ochrony ubezpieczeniowej, jak i metodykę wyboru firmy ubezpieczeniowej; 4)możliwościom wykorzystania zaproponowanych rozwiązań dotyczących polityki ubezpieczeń w wybranym przedsiębiorstwie reprezentującym branżę ciepłowniczą. Autor odwołuje się w niniejszej pracy do daleko posuniętej w tym zakresie polityki krajów wysoko rozwiniętych ( w szczególności Stanów Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej ), powstałych tam opracowań, a również opracowań pojawiających się w rodzimej literaturze z zakresu organizacji i zarządzania oraz ubezpieczeń.
obrona: 22.06.98     nadanie stopnia: 29.06.98


*

Kaczmarek Jarosław: Przebieg i efekty zmian strukturalno-własnościowych w Polsce w latach 1990-1996. Kraków: AE, 1998 .- 312 s.

Podstawowym celem pracy jest ukazanie zakresu, kierunków, charakteru i efektów procesu transformacji systemu ekonomicznego, w wyróżnionym jego zasadniczym nurcie obejmującym zmiany własnościowe w gospodarce polskiej w latach 1990-1996. Zmiany te stanowią jeden z głównych celów realizowanego procesu transformacji, wraz ze wzrostem efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, którego jednym z istotnych uwarunkowań jest proces restrukturyzacji. Z celów jak i cech procesu transformacji systemu ekonomicznego oraz wskazanej specyfiki strukturalnej polityki transformacji i jej zadań wypracowane zostało sformuowanie o potrzebie realizacji i analizowania łącznie procesów przekształceń własnościowych i restrukturyzacji. W ramach realizowanego celu głównego pracy zostały sformuowane jej cele cząstkowe, które obejmują analizę zmian struktury przedmiotowej gospodarki narodowej w układzie rodzaju prowadzonej działalności (sekcji EKD) oraz analizę zmian w efektywności jej funkcjonowania. Wyniki przeprowadzonej analizy posłużyły ocenie realizowanego w Polsce w okresie transformacji systemowej procesu dostosowań strukturalnych, pod którymi rozumie się poprawę struktury i efektywności funkcjonowania gospodarki i które uznawane są za warunek przejścia od stabilizacji gospodarczej do trwałego wzrostu gospodarczego. W tej części rozważań zwrócono również uwagę na zmiany jakie zaszły w przemyśle. Kolejny poruszany w pracy problem dotyczył analizy procesu prywatyzacji, jej metod i kierunków oraz efektów w postaci zmiany struktury własnościowej gospodarki polskiej i jej poszczególnych działów (rodzajów działalności). Wyróżnionym w pracy celem cząstkowym było również poszukiwanie i opis związków prywatyzacji z pozostałymi blokami (obszarami) transformacji systemowej, zgodnie z proponowaną analizą etapów i tempa zmian systemowych. W tym względzie poruszone zostały zagadnienia funkcjonowania i rozwoju rynku kapitałowego (giełda, ubezpieczenia, banki), ubezpieczeń społecznych, rynku pracy, a także traktowania prywatyzacji jako czynnika stabilizacji czy też wzrostu zainteresowania kapitału zagranicznego inwestowaniem w Polsce.
obrona: 23.09.98     nadanie stopnia: 24.9.98


*

Mikuła Bogusz: Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem. Kraków: AE, 1998 .- 410 s.

Współcześnie w Polsce podczas rozpatrywania przez praktyków sprawnościowych aspektów funkcjonowania organizacji, zagadnienia z zakresu humanizacji pracy i humanizacji organizacji pracy przesuwane są na plan dalszy. Stwierdzenie to dotyczy zarówno organizacji gospodarczych, jak i administracyjnych. Humanizacji nie traktuje się jako procesu, który przyczynia się do obniżenia kosztów prowadzonej działalności i podnoszenia efektywności działania dzięki wysokiej sprawności oraz kompetencji wysoko umotywowanego personelu. Twierdzenie to jest aktualne zwłaszcza w stosunku do prac realizowanych w sferze zarządzania przedsiębiorstwem. Humanizacja pracy jest pojęciem szerokim, a więc jako przedmiot zainteresowania w niniejszej pracy wybrano humanizację organizacji pracy. Za główny cel badawczy obrano opracowanie metodyki humanizowania organizacji pracy wykonywanej w sferze zarządzania. Stanowi ona sformalizowane postępowanie mające na celu identyfikacje i badanie zjawiska dehumanizacji, aby na podstawie zgromadzonych informacji wysunąć wnioski odnośnie dysfunkcji panującej w organizacji, wskazać metody, za pomocą których dysfunkcja ta może zostać usunięta oraz wdrożenie nowej organizacji pracy i określenie efektów reorganizacji.
obrona: 15.04.98     nadanie stopnia: 16.04.98


*

Mularczyk Andrzej: Analiza porównawcza czynników rozwoju gospodarczego nowo uprzemysłowionych krajów Południowo -Wschodniej Azji ( ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa). Kraków: AE, 1997 .- 185 s.

Na przełomie lat szaśćdziesiątych i siedemdziesiątych w gospodarce światowej pojawiła się nowa grupa krajów Południowo - Wschodniej Azji, która w stosunkowo krótkim czasie potrafiła przezwyciężyć swoje zacofanie w rozwoju ekonomicznym i dołączyć do grupy krajów wysoko rozwiniętych. W skład tej grupy wchodzą: Korea Południowa, Tajwan, Singapur i Hongkong. Określa się ją jako nowo uprzemysłowione kraje pierwszej generacji ( zalicza się do nich również dwa poństwa Ameryki Łacińskiej: Meksyk i Brazylia), albo mianem tzw. "tygrysów azjatyckich", z uwagi na prowadzoną przez nich agresywną politykę gospodarczą, a zwłaszcza w zakresie rozwoju przemysłu i zdobywania nowych zagranicznych rynków zbytu. Szczególną rolę w przyspieszeniu ich rozwoju gospodarczego odegrało państwo. Zasadniczym celem badawczym dysertacji, z uwagi na skokowy rozwój gospodarczy badanych państw, który był możliwy dzięki agresywnej polityce gospodarczej, jest określenie roli państwa w wypracowaniu i wdrożeniu nowoczesnej strategii rozwoju gospodarczego, oraz syntetyczna ocena długookresowych efektów makroekonomicznych tej polityki. W części końcowej pracy zawarte zostały sugestie dotyczące wykorzystania doświadczeń "tygrysów azjatyckich" przez Polskę, jak również i przez pozostałe państwa Europy Środkowej i Wschodniej.
obrona: 16.02.98     nadanie stopnia: 23.02.98


*

Smutek Halina: Wpływ potencjału kwalifikacyjnego przedsiębiorcy na funkcjonowanie małych i średnich firm. Kraków: AE, 1998 .- 260 s.

Studia literatury przedmiotu oraz obserwacje praktyki gospodarczej zainspirowały podjęcie badań dotyczących kształtowania się potencjału kwalifikacyjnego współczesnego przedsiębiorcy. W ramach badań nad potencjałem menedżerskim zwrócona została uwaga na jego wpływ na sposób funkcjonowania i stopień osiągania założonych celów ogólnych przedsiębiorstw zaliczanych do small businessu. Istota podjętego w pracy problemu sprowadza się do odpowiedzi na postawione pytanie badawcze: "czy i w jakim zakresie potencjał kwalifikacyjny przedsiębiorcy wpływa na sposób kierowania firmą i osiąganie przez nią założonych celów ogólnych?". W pracy wykorzystane zostały własne badania empiryczne w wybranych firmach województw: krakowskiego i kieleckiego, reprezentujących zróżnicowaną działalność gospodarczą (handel, usługi, budownictwo i produkcję). Przeprowadzone badania dotyczyły lat 1993-1997, a więc okresu zmian społeczno-politycznych, które wpłynęły na odrodzenie się przedsiębiorczości i spowodowały powstanie wielu nowych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich firm.
obrona: 22.09.98     nadanie stopnia: 24.09.98


*

Styn Igor: Zastosowanie sekurtyzacji w Polsce. Kraków: AE, 1998 .- 288 s.

Tematyka niniejszej pracy dotyczy wybranych zagadnień finansowania bezpośredniego przedsiębiorstw za pomocą emitowania i sprzedaży finansowych dłużnych papierów wartościowych ( tzw. sekurtyzacja pierwotna ), bądź zamiany strumieni płatności generowanych przez aktywa przedsiębiorstwa na papiery wartościowe ( tzw. sekurtyzacja wtórna ). Analizie poddano infrastrukturę finansową ( tzn. ogół przepisów prawa, politykę instytucji nadzorujących poszczególne segmenty systemu finansowego państwa oraz zdolności pośredników finansowych do wykreowania instrumentów finansowych i ich ulokowania na rynku ), w której funkcjonuje rynek papierów dłużnych, próbując uchwycić jego specyficzne cechy a także ocenić ekonomiczną racjonalność decyzji o zaciągnięciu długu udokumentowanego papierami wartościowymi, podjętą przez wybrane przedsiębiorstwa. Próbowano ocenić, czy na gruncie polskim istnieją możliwości zainicjowania transakcji sekurtyzacji wtórnej oraz uporządkować informację o stosowanych w Polsce sposobach sekurtyzacji i jej zakresie, mierzonym wartością ulokowanych na rynku emisji dłużnych papierów wartościowych i ilością emitentów korzystających z tego sposobu finansowania.
obrona: 01.12.98     nadanie stopnia: 14.12.98


*

Świda Jarosław: Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów. Kraków: AE, 1998, - 142s. + 4 nlb.

Zmiana preferencji konsumenta na rynku w nowym systemie ekonomicznym stwarza konieczność zainteresowania się w pierwszej kolejności jego stanowiskiem względem proponowanej przez przedsiębiorstwa oferty towarów i usług. W niniejszej pracy podjęto badania preferencji konsumenckich dotyczących mleka i jego przetworów w regionie południowo-wschodniej Polski. Stanowią one bowiem podstawowy składnik diety każdego człowieka i są produktami codziennego spożycia. W pracy podjęto hipotezę o poznaniu modelu zachowania się konsumenta na rynku produktów mleczrskich.
obrona: 17.06.98     nadanie stopnia: 17.06.98


*

Wanat Stanisław: Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach. Kraków: AE, 1998 ,- 191 s.

Podstawowym zadaniem działalności ubezpieczyciela jest tworzenie i trafne określanie wielkości funduszu ubezpieczeniowego, który musi gromadzić w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań oraz właściwe rozłożenie ciężaru tworzenia tego funduszu. W związku z tym zadaniem, zasadnicze znaczenie w ubezpieczeniach odgrywa: 1) prawidłowa ocena teraźniejszej sumy zebranych w przyszłości składek i sumy wypłaconych odszkodowań dotyczących portfela ubezpieczeń, 2) ocena wielkości zysku "generowanego" przez portfel ubezpieczeń w kolejnych okresach, 3) ocena rentowności portfela w tych okresach, 4) utrzymanie zysku i rentowności na możliwie największym poziomie. Niewątpliwie kluczowym problemem w opracowaniu strategii składkowej jest prawidłowa ocena ryzyka związanego ze sprzedawanymi polisami. W pracy skoncentrowano uwagę na analizie ryzyka rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia szkody losowej oraz jako różnicę między rzeczywistym a przewidywanym przebiegiem roszczeń. Przedstawiona w pracy koncepcja badania wartości portfela ubezpieczeń w zależności od strategii składkowych i podziału wyjściowego portfela ubezpieczeń na subportfele, może stanowić podstawę opracowania modelu symulującego zysk generowany przez portfel i jego rentowność na kilka okresów naprzód - w zależności od przyjętych rozwiązań dotyczących tejże strategii i sposobu podziału portfela na subportfele. Z kolei model taki po uwzględnieniu odpowiednich elementów polityki finanansowej może być podstawą wyceny towarzystwa ubezpieczeniowego.
obrona: 13.07.98     nadanie stopnia: 24.09.98Lucyna Janas