BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA PRAC DOKTORSKICH ZAREJESTROWANYCH W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AE W 1997R.


Ciałowicz Beata: Aksjomatyczna analiza teorii rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. Kraków: AE,1997. -154 s.

     Zasadniczym celem rozprawy i zarazem jej głównym problemem jest aksjomatyczna analiza podstawowych kategorii teorii rozwoju gospodarczego J.A. Schumpetera takich jak: innowacja, ruch okrężny, twórcza destrukcja, czy rozwój gospodarczy tak, aby nadać jej postać ścisłej teorii matematycznej w ujęciu statycznym i dynamicznym. Drugim ważnym zadaniem jest powiązanie torii Schumpetera z torią równowagi ogólnej w ujęciu Arrowa-Debreu. W pracy autorka dokonała nowatorskiej prezentacji teorii w języku topologiczno-mnogościowym.

obrona: 22.09.97       nadanie stopnia: 25.09.97

*


Czaja Izabela: Kreowanie wizerunku organizacji (public relations). Kraków: AE, 1996. - 195 s.

     W pracy podjęto zagadnienie kształtowania wizerunku organizacji (public relations) w oczach jej pracowników, opinii publicznej oraz obecnych i potencjalnych partnerów gospodarczych. Kreowanie wizerunku organizacji jest terminem prawie nie rozpoznawanym przez pracowników i kierowników polskich przedsiębiorstw.Główną tezą pracy jest stwierdzenie, że kreowanie wizerunku organizacji w sposób skuteczny i ekonomicznie uzasadniony tworzy więzi między organizacją a jej otoczeniem. Autorka zwraca uwagę, że umiejętność komunikowania się z pracownikami i całym otoczeniem ekonomiczno-społecznym dotyczy wszystkich organizacji, a nie tylko przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych. W kreowaniu wizerunku rozróżnia dwa podstawowe kierunki oddziaływania: na zewnątrz i do wewnątrz organizacji.Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Badania empiryczne zostały przeprowadzone metodą ilościową - ankietową na losowo wybranej próbie 147 przedsiębiorstw, oraz metodą jakościową - na podstawie wywiadów z pracownikami organizacji.

obrona: 20.03.97       nadanie stopnia: 24.03.97

*


Czermińska Małgorzata: Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej. Analiza taksonometryczna. Kraków: AE, 1997. - 181 s. + aneks

     W pracy przeprowadzono taksonometryczą analizę rozwoju gospodarczego oraz społecznego krajów będących od 1995 r. członkami Unii Europejskiej tzn. krajów byłej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz trzech krajów (Austrii, Finlandii, Szwecji), które zostały przyjęte do tego ugrupowania w 1995 r. Analizą objęto lata 1970-1992. Zakończenie analizy na roku 1992 podyktowane było brakiem nowszych danych, głównie jeśli chodzi o wskaźniki społeczne. Autorka stwierdza, że zarówno w rozwoju gospodarczym jak i społecznym widoczna jest tendencja do zmniejszania się dysproporcji między krajami. Korzyści społeczne uwidoczniają się na poziomie "makrowskaźników" zarówno gospodarczych jak i społecznych. Przesądza to ostatecznie o sensowności procesów integracyjnych w Europie Zachodniej.

obrona: 08.04.97       nadanie stopnia: 21.04.97

*


Grabowski Mariusz: Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych. Kraków: AE, 1997. - 224 s. + aneksy

     Autor pracy stawia dwa cele. Pierwszy to zaprezentowanie sieci neuronowych jako efektywnego narzędzia modelowania zjawisk społeczno-ekonomicznych. Drugim celem jest przedstawienie, zbadanie własności i ocena przydatności w analizie danych samouczących się sieci neuronowych. Z uwagi na objętość pracy rozważania ograniczono do modeli sieci typu PCA (Principal Components Analysis), sieci konkurencyjnych oraz sieci SOM (Self-Organising Map). W szczególności drugim celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: jakie są zalety i wady samouczących się sieci neuronowych w porównaniu z klasycznymi metodami taksonomicznymi, kiedy należy stosować metody klasyczne a kiedy neuronowe.

obrona: 12.03.97       nadanie stopnia: 20.03.97

*


Hales Colin F.: Wykorzystywanie opakowań w strategiach marketingowych firm. Kraków: AE, 1997, - 280 s.

     Celem pracy jest podjęcie próby identyfikacji, wyodrębnienia oraz analizy i oceny roli opakowania w opracowaniu i ralizacji strategii marketingowych w firmach. Do rozważań o charakterze teoretycznym (historyczny rozwój opakowań jako narzędzia marketingowego) przeprowadzono wnikliwą analizę literatury przedmiotu. Szczególnie uwzględniono rolę opakowania w realizacji poszczególnych aspektów strategii marketingowych tj. roli opakowania przy realizacji działań z zakresu promocji, dystrybucji, ustalania cen i kształtowania polityki produktu. Autor zaproponował nowatorską koncepcję tzw. "packaging-mix", która stanowi zbiór marketingowych czynników i elementów oddziaływania opakowań na klienta (grafika, kształt, wielkość itp.). Analiza i ocena postawy konsumentów została przeprowadzona w oparciu o własne badania ankietowe, przeprowadzone wśród mieszkańców regionu południowo-wschodniej Polski.

obrona: 15.05.97       nadanie stopnia: 15.05.97

*


Kostrz-Kostecka Władysława Ada: Rola Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki. Kraków: AE, 1997. - 197 s.

     O wyborze tematyki pracy zadecydował fakt, iż autorka od sześciu lat zajmuje się problematyką przekształceń własnościowych w "Rzeczpospolitej".Celem pracy jest przedstawienie roli Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych gospodarki polskiej oraz określenie możliwości wykorzystania tej koncepcji w konstruowaniu innych programów w przyszłości, w zależności od potrzeb polityki ekonomicznej państwa oraz zaakceptowanych przez parlament i rząd sposobów jej realizacji. Rozważania teoretyczne zostały poparte wnikliwą analizą literatury przedmiotu oraz szczegółowymi badaniami w podmiotach zaangażowanych w Programie NFI. Do zastosowanych w pracy metod badawczych należą: metoda ankietowa, metoda bezpośredniego korzystania ze źródeł informacji w spółkach portfelowych i w funduszach, wywiad bezpośredni z przedstawicielami Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i Ministerstwa Skarbu Państwa, z władzami funduszy, firm zarządzających oraz spółek portfelowych, a także osobami zawodowo zajmującymi się problematyką NFI: teoretykami oraz specjalistami od rynku kapitałowego.

obrona: 06.05.97       nadanie stopnia: 09.06.97

*


Kozień Ewa: Diagnozowanie rozwoju przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania strategicznego. Kraków: AE, 1997. - 194 s.

     Problem diagnozowania faz rozwoju przedsiębiorstwa jest problemem nowym, nie opisanym dotąd w polskiej literaturze, a jednocześnie jest zagadnieniem niezmiernie aktualnym. Zagadnienie rozwoju przedsiębiorstwa można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: jako jedna z funkcji przedsiębiorstwa i całościowo jako problem strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa. W pracy autorka skoncentrowała się na całościowym ujęciu zagadnienia, opracowaniu metody umożliwiającej diagnozowanie rozwoju organizacji (metoda "list kontolnych") oraz zestawieniu cech charakterystycznych dla każdej z czterech podstawowych faz rozwoju organizacji. Diagnozę rozwoju przedsiębiorstwa przeprowadzono na przykładzie Firmy Handlowej "KrakChemia"S.A.

obrona: 18.06.97       nadanie stopnia: 23.06.97

*


Kudełka Wanda:Wpływ wybranych czynników na podstawowe wyróżniki jakości mleka koziego. Kraków: AE,1996. - 73 s. + aneks

     W pracy podjęto próbę określenia poziomu podstawowych wyróżników jakości mleka koziego i wpływu na niego wybranych czynników. Omówiono następujące zagadnienia: wpływ sposobu prowadzenia chowu na zawartość wybranych składników, wpływ stadium laktacji i warunków środowiskowych na podstawowe wyróżniki jakości mleka koziego, wpływ zmian w sposobie żywienia i zakocenia na kształtowanie się poziomu składników mleka i wybranych pierwiastków, współzależność między parametrami charakteryzującymi jakość mleka koziego, wpływ zanieczyszczenia środowiska na zawartość metali toksycznych w mleku kozim. Badania bazują na próbach mleka pochodzących z dwóch ferm znajdujących się na terenie województwa krakowskiego i jednej fermy z terenu województwa bielskiego.

obrona: 19.02.97       nadanie stopnia: 19.02.97

*


Pawełek Barbara: Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo- czasowych. Kraków: AE, 1996. - 130 s.

     W pracy przedstawiono trzy sposoby prowadzenia badań ekonometrycznych w sytuacji występowania luk w materiale statystycznym: ograniczenie przekrojów analizy, wykorzystanie niekompletnych danych oraz szacowanie brakujących informacji (szerzej omówione w pracy wraz z określeniem zasad korzystania z metod, które są najczęściej stosowane). Badania empiryczne przeprowadzono na danych rzeczywistych, osobno dla szeregów czasowych i szeregów przekrojowych.

obrona: 30.01.97       nadanie stopnia: 20.02.97

*


Peszko Grzegorz: Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego. Kraków: AE, 1997. - 172 s.

     Integracja Polski z Unią Europejską wymaga dostosowania się do zaleceń kilkudziesięciu Dyrektyw związanych z ochroną środowiska. Niektóre ze zobowiązań międzynarodowych wymagają długoletnich programów realizacyjnych oraz wielomiliardowych inwestycji. Praca jest przyczynkiem do stworzenia ekonomicznego modelu obliczeniowego, który dałby możliwość oszacowania ekonomicznych konsekwencji realizacji programów ochrony środowiska w ramach całej gospodarki.. Autor stawia hipotezę, że radykalne programy ochrony środowiska, w tym programy wynikające z umów międzynarodowych i integracji z Unią Europejską, mogą wywołać głębokie, niekorzystne konsekwencje gospodarcze, a w szczególności: obniżą produkcję przemysłową, obniżą eksport netto i konkurencyjność wielu gałęzi gospodarki, obniżą materialny poziom życia gospodarstw domowych, szczególnie poziom życia najuboższych. Weryfikacja podstawowych empirycznych hipotez badawczych pracy pozwala autorowi stwierdzić, że nawet radykalne programy ochrony środowiska nie powinny mieć silnego negatywnego oddziaływania na cele gospodarcze.

obrona: 14.03.97       nadanie stopnia: 24.03.97

*


Raczyński Mirosław: Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej. Kraków: AE,1997. -183 s.

     Punktem wyjścia prowadzonych w tej pracy rozważań było spostrzeżenie, iz jednym z najistotniejszych źródeł monopolu we współczesnej gospodarce jest intrwencja państwa w sferę gospodarczą. Zgodnie z twierdzeniami teorii regulacji w interesie prywatnym, przyjętymi również przez autora, różne formy regulacji, którym poddawane są prywatne rynki, nie są najczęściej wprowadzone w celu poprawy efektywności alokacyjnej niesprawnych rynków, lecz są rezultatem dziąłań grup nacisku, dla których regulacje te są źródłem rent monopolowych. Działania takie, kierując część aktywności i zasobów podmiotów gospodarczych z produkcji na redystrybucję istniejącego bogactwa, stają się przyczyną dodatkowych strat społecznych. Zjawisko to, określane mianem pogoni za rentą, sprawia że do społecznych kosztów monopolu oprócz kosztów Harbergera należy doliczyć renty rozproszone w procesie pogoni. Chociaż pogoń za rentą może występować również na rynkach prywatnych, autor przyjął węższe rozumienie tego zjawiska, obejmując jedynie działania mające na celu zdobycie dominującej pozycji na rynku dokonywane poprzez instytucje państwa.

obrona: 04.11.97       nadanie stopnia: 17.11.97

*


Salerno-Kochan Renata: Wpływ czynników technologicznych na biodegradację tkanin. Kraków: AE, 1997. - 131 s.

     Dotychczasowe badania nad mikrobiologicznym rozkładem wyrobów włókienniczych dotyczą głównie wpływu warunków zewnętrznych (np. rodzaj środowiska, wilgotności, temperatury, światła, pH) na przebieg procesu. Odczuwa się natomiast niedosyt opracowań związanych z wpływem parametrów samego wyrobu tzn. składu surowcowego, stanu wykończenia, rodzaju splotu czy gęstości na przebieg jego biodegradacji. W pracy podjęto zatem zagadnienie biodegradacji tkanin jako procesu naturalnego mającego szczególne znaczenie w rozwiązywaniu problemów utylizacji odpadów włókienniczych. Opisany proces przebadano na szesnastu różnych tkaninach, które wyprodukowane zostały przez dwa zakłady: Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Andropol"S.A. oraz Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Silwana" z Gorzowa Wielkopolskiego, w pracy zastosowano test glebowy.

obrona: 19.11.97       nadanie stopnia: 19.11.97

*


Staszczak Dariusz Eligiusz: Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969. Kraków: AE, 1997. - 177 s.

     W pracy tej przedstawiono stosunki gospodarcze między USA i Wspólnotą Europejską z punktu widzenia wzajemnego oddzialywania czynników politycznych i ekonomicznych w skali globalnej. Zadaniem rozprawy jest wykazanie istnienia cyklicznych zmian rzeczywistości międzynarodowej powodowanych występowaniem na przemian dominacji czynnika politycznego (rozpatrywanego jako czynnik zasadniczo generujący) prowadzącego do jej destabilizacji oraz czynnika ekonomicznego, wymuszającego korektę polityki i powrót sytuacji globalnej do względnej równowagi. Teoretyczne rozważania tego zjawiska, autor wyjaśnił przy pomocy opracowanego przez siebie modelu, który nazwał: globalną spiralą polityczno-ekonomiczną lub niesymetrycznym modelem polityczno-ekonomicznego sprzężenia zwrotnego. W oparciu o stworzony model przeprowadzono próbę prognozy przyszłych trendów globalnych i stosunków USA-Unia Europejska.

obrona: 30.06.97       nadanie stopnia: 07.07.97

*


Ucherek Marzena: Modele ocen opakowań do żywności. Kraków: AE, 1997. - 183 s. + aneks

     Celem pracy jest próba opracowania modelu ocen opakowań bezpośrednich do żywności z uwzględnieniem badania opakowania jak też jego zawartości. Nie oddzielono opakowania od jego zawartości, ponieważ jednym z zamierzeń pracy było potwierdzenie, że dla pełnego zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb konsumentów konieczna jest wspólna ocena produktu i jego opakowania. Modele te nazwano zintegrowanymi. Zagadnienie to ujęto w dwóch częściach pracy: opisowej i doświadczalnej opartej na badaniach własnych. W części opisowej przedstawiono wielofunkcyjność współczesnych opakowań bezpośrednich uwzględniając ich rolę jaką spełniają w towaroznawstwie, marketingu i ekologii. Autorka zebrała i scharaktyzowała aktualnie stosowane metody badań opakowań bezpośrednich oraz zaproponowała własną interpretację ocen opakowań wynikającą z zarysowanej współzależności koncepcji produktu i jego opakowania z preferencjami konsumentów. W części doświadczalnej dokonano praktycznej weryfikacji wyselekcjonowanych modeli ocen opakowań. Wykorzystano zintegrowany model ocen konsumenckich oraz zintegrowany model ocen laboratoryjnych.

obrona: 03.07.97       nadanie stopnia: 03.07.97

*


Wędzki Dariusz: Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej). Kraków: AE,1996. - 353 s.

     Celem pracy jest próba przeniesienia metod zarządzania kapitałem obrotowym brutto wykorzystywanych w gospodarce rynkowej na grunt polski i dostosowania ich do specyfiki otoczenia, w jakim funkcjonują polskie przedsiębiorstwa. Autor przeprowadza teoretyczną analizę uwarunkowań zastosowania tych metod w praktyce oraz ocenia możliwości ich wdrożenia w konkretnych przedsiębiorstwach. Na podstawie przeprowadzonych badań (w dziewięciu przedsiębiorstwach w różnych okresach czasu) autor stwierdza, że metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto wykorzystywane w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej mogą zostać przeniesione do polskich przedsiębiorstw. Ich wdrożenie do praktyki może przynieść znaczne korzyści.

obrona: 16.01.97       nadanie stopnia: 16.01.97

*


Żyra Joanna: Przestrzenne studium porównawcze działalności proekologicznej w Polsce. Kraków: AE, 1997, - 158 s.+ aneks

     W Polsce obecny stan zagrożenia ekologicznego oraz duże prawdopodobieństwo pogłębienia się jego degradacji w najbliższym czasie, wskazują na konieczność podjęcia inetsywniejszych i przede wszystkim skuteczniejszych działań prewencyjnych w środowisku. Z tego też powodu, głównym celem prowadzonej polityki ekologicznej państwa winno być zahamowanie degradacji środowiska, pobudzenie aktywności proekologicznej i dbałość o racjonalne wykorzystanie środków na ochronę środowiska-w ścisłym powiązaniu ze zróżnicowaniem przestrzennym kraju. Celem pracy jest postawienie diagnozy stanu środowiska w Polsce w układzie województw i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy województwa należące do Obszarów Ekologicznego Zagrożenia (OEZ) były w latach 1980-1994 najaktywniejszymi rejonami w podejmowaniu działań ograniczających destrukcję środowiska naturalnego.

obrona: 17.11.97       nadanie stopnia: 17.11.97


Anna Masłowska, Anita Wosz