-A +A

.

Bazy danych

Pytania, uwagi dotyczące baz obecnie dostępnych:
bazydanych@uek.krakow.pl
tel. 12 293 5737

Dostęp testowy do baz oraz sugestie zakupu:
bazytestowe@uek.krakow.pl
tel. 12 293 5757, 5719Twoje IP: 54.167.83.233

ACM Digital Library

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

ACM Digital Library jest zbiorem źródeł informacji z zakresu informatyki teoretycznej i zastosowań technik informatycznych. Zawiera pełne teksty artykułów z czasopism naukowych (np. Journal of ACM, Computing Survey, Transactions on Graphics, Transactions on Information System), materiały konferencyjne oraz materiały grup dyskusyjnych (Special Interest Groups) traktujące o najnowszych rozwiązaniach i trendach z różnych obszarów informatyki.

aleBANK.pl

Informacje o zasobie

Dostęp do platformy w ramach programu Wiedza on-line

Udostępnianie: Kampus UEK

Na platformie znajduje się dostęp do archiwum czasopism:

 • Bank - profesjonalny magazyn środowiska bankowego;
 • Europejski Doradca Samorządowy - szczegółowy poradnik, prezentujący praktyczne informacje z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych przez samorządy;
 • Finansowanie Nieruchomości - specjalistyczne czasopismo poświęcone finansowaniu nieruchomości i rozwojowi tego rynku;
 • Nowoczesny Bank Spółdzielczy - czasopismo środowiska bankowości spółdzielczej;
 • Kurier Finansowy - dwumiesięcznik poświęcony finansom osobistym. Informuje o aktualnej sytuacji na rynkach finansowych.

BazEkon

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z periodyków naukowych i gospodarczych, naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i wydziałów zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

Niektóre artykuły w bazie BazEkon dostępne są w pełnym tekście. Rekordy w bazie opracowano w języku polskim i - dla części artykułów - w języku angielskim.

Dostępne opcje:
 • wyszukiwanie przez indeksy (m.in. słowo kluczowe, autor, tytuł, źródło, dowolny termin)
 • przeglądanie według tytułów czasopism
 • możliwość wysłania wyników wyszukiwania na e-mail
Dokładne informacje na temat sposobów wyszukiwania przedstawiamy w zakładce Pomoc.

Szczegóły dotyczące bazy i kalendarium jej rozwoju znajdują się w zakładce Konsorcjum BazEkon.

BazTech

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2006 r.).

Cambridge Journals

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych wydawanych przez Cambridge University Press.

Lista dostępnych czasopism wraz z zakresem czasowym znajduje się w zakładce Browse Journals --> Subscibed To.

Przy wyszukiwaniu, aby ograniczyć wyniki jedynie do artykułów z pełnym tekstem należy wcześniej zmienić ustawienie opcji wyszukiwania z domyślnego All Journals Articles and Book Content na Journal Content I Have Access to.

Przy przeszukiwaniu całej bazy o dostępności danego artykułu informuje zielona okrągła ikonka z literą S (Subscription Access) lub O (Open Access). Brak ikonki oznacza brak dostępu do pełnego tekstu.

CEIC Data

Informacje o zasobie

Baza dostępna bez rejestracji - wejście przez zielony przycisk CLICK HERE for guest access.
Ewentualne założenie darmowego indywidualnego konta pozwala zapisywać swoją pracę z bazą i uaktywnia dodatkowe narzędzia.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

CEIC Data to baza statystyczna zawierająca dane z całego świata publikowane przez narodowe urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje międzynarodowe (np. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy) i inne podmioty. Głównym komponentem bazy jest moduł Global Database, który dla każdego kraju oferuje dane pogrupowane w następujące działy:

 • Rachunki narodowe (National Accounts)
 • Przepływ funduszy (Flow of Funds)
 • Produkcja (Production)
 • Sprzedaż, zamówienia, zapasy (Sales, Orders, Inventory and Shipments)
 • Budownictwo (Construction and Property)
 • Finanse sektora publicznego (Government and Public Finance)
 • Demografia i rynek pracy (Demographic and Labour Market)
 • Handel wewnętrzny i gospodarstwa domowe (Domestic Trade and Household Survey)
 • Inflacja (Inflation)
 • Handel zagraniczny (Foreign Trade)
 • Bilans płatniczy (Balance of Payments)
 • Pieniądz (Monetary)
 • Statystyka bankowa (Banking Statistics)
 • Kursy walut i stopy procentowe (Interest and Foreign Exchange Rates)
 • Inwestycje (Investment)
 • Ceny (Prices)
 • Turystyka (Tourism)
 • Przegląd ekonomiczny i biznesowy (Business and Economic Survey)
 • Transport i telekomunikacja (Transport and Telecommunication)
 • Rynek finansowy (Financial Market)
 • Energia (Energy Sector)
 • Rolnictwo (Agricultural Sector)
Każdy dział zawiera szereg coraz bardziej szczegółowych wskaźników. Stopień szczegółowości i zakres czasowy danych jest różny dla poszczególnych krajów. Po dokonaniu wyboru wskaźników i określeniu ustawień eksportu danych (zakładka Settings) należy kliknąć na przycisk Download to Excel aby otrzymać dane w formacie xls.

Cytowania w BazEkon

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Cytowania w BazEkon to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który przetwarza przypisy literaturowe artykułów, zarejestrowanych w bazie BazEkon. Program oblicza podstawowe charakterystyki bibliometryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism.

Więcej informacji w zakładce Info programu.

Czytelnia Czasopism on-line

Informacje o zasobie

Jeśli pojawi się ekran logowania proszę wybrać "Logowanie po adresie IP" a następnie "Czytelnia Czasopism on-line"

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Czytelnia Czasopism on-line jest bazą artykułów, glos i komentarzy autorskich oraz innych materiałów opublikowanych na łamach czasopism o tematyce prawniczej, podatkowej i samorządowej, wydawanych przez Wolters Kluwer Polska i inne wydawnictwa.

Na stronie głównej można przejrzeć spisy treści poszczególnych czasopism. Kryteria przeszukiwania bazy znajdują się w zakładce Wyszukiwanie zaawansowane.

DOROBEK

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Baza DOROBEK jest bibliografią prac pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zawiera opisy prac publikowanych w Polsce i za granicą oraz w Internecie. Są to opisy prac samoistnych wydawniczo (książki) i wydawnictw niesamoistnych (artykuły, recenzje, referaty ze zjazdów, seminariów i konferencji naukowych). Baza zawiera również opis prac niepublikowanych (np. prace naukowo badawcze, prace doktorskie) oraz innych dokumentów (np. patenty).

Więcej na temat bazy można przeczytać na stronie Biblioteki, w zakładce Pracownicy naukowi/Dorobek.

EBSCOhost

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

EBSCOhost umożliwia dostęp do baz danych zawierających pełne teksty artykułów z tysięcy czasopism (w zdecydowanej większości w języku angielskim) oraz inne publikacje. Można przeszukiwać jedną, kilka lub wszystkie bazy z pakietu, wybór należy do użytkownika.

Szczególnie interesujące z punktu widzenia czytelników Biblioteki wydają się następujące bazy:

eBook Academic Collection - zbiór książek elektronicznych w formacie pdf z różnych dziedzin o tematyce naukowej.

Academic Search Complete - obszerna naukowo, multidyscyplinarna, pełnotekstowa bazą danych zawierająca ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych, z czego 7 300 stanowią pozycje recenzowane naukowo. Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 12 500 czasopism i przeszło 13 200 publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne itd. Dla ponad 1400 czasopism dostępne są możliwe do wyszukania cytowane przypisy.

Business Source Complete - baza naukowa z zakresu biznesu obejmuje kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886. Ponadto baza udostępnia możliwe do wyszukania cytowania naukowe odnośnie do ponad 1300 czasopism.

Communication Source - źródło informacji dotyczących badań komunikacji. Oferuje abstrakty oraz indeksy, jak również pełnotekstowe treści publikacji z całego świata dotyczące komunikowania się, językoznawstwa, retoryki i prowadzenia dyskusji, logopedii, dziennikarstwa oraz powiązanych dziedzin.

Hospitality & Tourism Complete - zawiera wyniki badań naukowych i wiadomości branżowe dotyczące obszarów hotelarstwa i turystyki. Zbiór obejmuje ponad 828 000 rekordów, których zakres chronologiczny sięga roku 1965. Pełny tekst jest dostępny dla ponad 490 publikacji obejmujących czasopisma, raporty dotyczące przedsiębiorstw i krajów oraz książki.

Environment Complete - zawiera ponad 2,4 mln rekordów z przeszło 2200 krajowych i zagranicznych tytułów, których zasięg chronologiczny sięga roku 1888 r. (obejmuje ponad 1350 kluczowych wciąż ukazujących się tytułów) oraz ponad 190 monografii. Baza danych zawiera również pełne teksty z przeszło 920 czasopism.

EconLit with Full Text - kompletne indeksowanie dostępne w EconLit, oraz pełne teksty ponad 600 czasopism, z uwzględnieniem pozycji American Economic Association bez ograniczeń (American Economic Review, Journal of Economic Literature, i Journal of Economic Perspectives). Ta baza danych zawiera także wiele nieanglojęzycznych, pełnotekstowych czasopism z dziedziny ekonomii i finansów.

Warto również zwrócić uwagę na wyszukiwarkę plików graficznych (opcja Więcej - Obrazy - Image Quick View Collection z głównego paska menu). Pozwala ona wyszukać w bazach wykresy, diagramy, tabele, mapy, fotografie związane z danym terminem. Obrazy wysokiej rozdzielczości można kopiować do prac własnych, powołując się na źródło naukowe, którego sposoby cytowania podpowiada system.

Dostęp do podstawowego pakietu od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Emerald

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Platforma Emerald oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością.

Aby przeglądać tylko subskrybowane czasopisma należy wybrać rodzaj wyszukiwania (prosty, zaawansowany lub przeglądanie) i zaznaczyć Only content I have access to.

EMIS Intelligence Region

Informacje o zasobie

 1. Zmiana języka interfejsu bazy: My EMIS --> Account Settings --> Interface Language
 2. Po zakończonej pracy w bazie należy się wylogować (w prawym górnym rogu: Szybkie łącza --> WYLOGUJ)
 3. Poza Kampusem UEK baza dostępna tylko dla doktorantów i pracowników UEK (decyzja wydawcy).

Udostępnianie: Kampus UEK

EMIS Intelligence Region to serwis zawierający dane dotyczące przedsiębiorstw i sektorów gospodarki, a także artykuły prasowe i agencyjne, raporty, sprawozdania, notowania giełdowe i dane makroekonomiczne.

Szczegółowy profil przedsiębiorstwa można znaleźć korzystając z wyszukiwarki na górze strony. Najwięcej informacji zawierają wyniki oznaczone Profil EMIS. Znajduje się tam m. in. podsumowanie firmy, sprawozdania finansowe (kluczowe statystyki, rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, wskaźniki finansowe), raporty finansowe. Dla spółek giełdowych dodatkowo wskaźniki rynkowe oraz wykresy notowań.

Zawartość serwisu jest podzielona na następujące działy: Spółka, Sektor, Kraj. W każdym z nich znajdują się aktualności, raporty, dane, publikacje oraz opcjonalnie narzędzia.

W dziale Spółki dostępne są również Lokalne bazy danych (w tym m. in. Notoria) oraz Wykresy notowań (dane, w tym historyczne, dotyczące notowań akcji, indeksów i instrumentów finansowych z Warszawskiej GPW, a także kursów walut NBP).

EUR-Lex

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz aktów prawnych UE (traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej), aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi), orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia), umów międzynarodowych, dokumentów EFTA oraz innych dokumentów podanych do wiadomości publicznej.

EUR-Lex umożliwia także śledzenie przebiegu procedur ustawodawczych. Baza jest aktualizowana codziennie i zawiera dokumenty obejmujące okres od 1951 r. do chwili obecnej.

Baza jest dostępna w 24 językach urzędowych UE.

Eurostat

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Eurostat to urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Jego misją jest gromadzenie informacji od narodowych urzędów statystycznych i ich harmonizacja umożliwiająca porównywanie danych między krajami i regionami.

W portalu Eurostat są dostępne dane statystyczne (w ujęciu krajowym i regionalnym) z następujących dziedzin:
 • gospodarka i finanse;
 • ludność i warunki socjalne;
 • przemysł, handel i usługi;
 • rolnictwo i rybołówstwo;
 • handel zagraniczny;
 • transport;
 • środowisko i energia;
 • nauka i technologia.
Eurostat publikuje dane statystyczne dotyczące poszczególnych krajów członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów śródziemnomorskich oraz krajów o wiodących gospodarkach światowych, a także zagregowane dane dla całej Unii Europejskiej oraz dla Strefy Euro.

IBUK Libra

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

IBUK Libra to platforma oferująca dostęp online do wybranych publikacji polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych.

Domyślnie zaznaczona jest opcja Publikacje, do których mam dostęp, co ułatwia przeglądanie i wyszukiwanie w serwisie.

Istotną funkcjonalnością jest spersonalizowana półka publikacji w chmurze (My IBUK). Aby korzystać z możliwości tworzenia notatek, zaznaczania, tagowania i sprawdzania trudnych pojęć w encyklopedii, należy założyć darmowe konto.

Każdą z książek może jednocześnie otworzyć 5 czytelników.

Przeglądarka internetowa musi wspierać standard HTML5.

Inforlex.pl Expert

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Inforlex.pl Expert to kompendium wiedzy z zakresu tematyki obrotu gospodarczego oraz system aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji urzędowych.

Serwis zawiera katalogi wiedzy (porady, artykuły, przepisy, orzeczenia, interpelacje, formularze) obejmujące następujące dziedziny: podatki, kadry i płace, obrót gospodarczy, rachunkowość firm, ubezpieczenia, prawo administracyjne, personel i zarządzanie, prawo karne, prawo konstytucyjne, Unia Europejska, organy administracji publicznej, rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość, finanse publiczne, zamówienia publiczne, finanse firm i controlling oraz wybrane branże gospodarki.

Inforlex.pl Expert to także pełne teksty artykułów (bieżących i archiwalnych) z czasopism wydawanych przez INFOR S.A. Ponadto w serwisie znajdują się m. in. komentarze prawne, komentarze ekspertów, przepisy prawa polskiego i europejskiego, orzeczenia sądów i trybunałów (polskich i europejskich).

JSTOR

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

JSTOR to cyfrowa platforma publikacji naukowych z różnych dziedzin wiedzy. Nasi czytelnicy mają dostęp do pełnych tekstów artykułów z czasopism z kolekcji Business, Mathematics oraz Statistics, co przekłada się na ponad 150 tytułów z zakresu matematyki, ekonometrii, statystyki i zagadnień ekonomiczno-finansowych.

Dostęp obejmuje archiwa czasopism od ich pierwszych numerów (czasem nawet z XVII-XVIII w.) aż po czasy współczesne z wykluczeniem ostatnich pięciu lat.

Przy wyszukiwaniu artykułów w bazie przydatne mogą być opcje Include only content I can Access (wyświetla tylko artykuły do których jest dostęp) oraz Include links to external content (wyświetla linki do pełnych tekstów poza JSTOR).

Katalogi i bibliografie Biblioteki Narodowej

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Książki
 • Przewodnik Bibliograficzny
 • Polonica zagraniczne
 • Książki polskie podziemne (1976-1989)
 • Bibliografia Polska 1901-1939
Czasopisma
 • Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł
 • Bibliografia Wydawnictw Ciągłych
 • Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990
Artykuły z czasopism
 • Bibliografia Zawartości Czasopism
Dokumenty elektroniczne
 • Bibliografia Dokumentów Elektronicznych
Dokumenty kartograficzne
 • Bibliografia Dokumentów Kartograficznych
Dokumenty dźwiękowe
 • Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych

Lex Omega intranet

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Lex Omega intranet jest usystematyzowaną bazą dokumentów o tematyce prawnej, zawierającą między innymi:

 • akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, prawa miejscowego, prawa resortowego, prawa europejskiego, projekty ustaw,
 • historyczne akty prawne,
 • orzeczenia sądów polskich i administracji oraz Europejskich Trybunałów: Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pisma urzędowe,
 • glosy, komentarze, piśmiennictwo prawnicze,
 • bibliografię,
 • dane teleadresowe instytucji państwowych i europejskich,
 • wzory pism i umów,
 • kalkulatory,
 • Informator Prawno-Gospodarczy (IPG), a w nim między innymi wyszukiwarkę osób i podmiotów, sprawozdania finansowe oraz wyszukiwarki REGON, ksiąg wieczystych i CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

NOBLIŚCI

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Baza NOBLIŚCI oparta jest w całości o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarówno drukowane jak i elektroniczne. Znaleźć w niej można opisy bibliograficzne: wydawnictw zwartych (książek), artykułów z czasopism, oraz prac w wydawnictwach zbiorowych autorstwa laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, jak również opisy bibliograficzne publikacji im poświęconych. Baza zawiera źródła wielojęzyczne.

Poniżej przedstawiamy pełną listę dotychczasowych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, podając datę jej uzyskania oraz uzasadnienie werdyktu:

 • Rok 2015
  DEATON Angus Stewart, Wielka Brytania / USA, Princeton University, * 1945:
  - za analizy dotyczące zagadnień konsumpcji, ubóstwa i dobrobytu
 • Rok 2014
  TIROLE Jean, Francja, Toulouse 1 Capitole University, *1953:
  - za analizę siły rynku i regulacji
 • Rok 2013
  FAMA, Eugene F., USA, University of Chicago - profesor finansów, *1939:
  HANSEN, Lars Peter, USA, University of Chicago - profesor ekonomii i statystyki, *1952:
  SHILLER, Robert J. USA, Yale University - profesor finansów, *1946:
  - za empiryczne analizy wyceny aktywów na rynku finansowym
 • Rok 2012
  ROTH, Alvin E, USA, Harvard University, *1951:
  SHAPLEY, Lloyd S, USA, University of California w Los Angeles, * 1923:
  - za prace nad metodami maksymalnie efektywnego dopasowywania do siebie różnych czynników, np. na rynku
 • Rok 2011
  SARGENT, Thomas J., USA, New York University, *1943:
  SIMS, Christopher A., USA, Princeton University, Princeton, *1942:
  - za empiryczne badania nad przyczyną i skutkiem w makroekonomii
 • Rok 2010
  DIAMOND, PETER A., USA, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA, *1940:
  MORTENSEN, DALE T., USA, Northwestern University, Evanston, IL, USA, *1939:
  PISSARIDES, CHRISTOPHER A., United Kingdom, London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom, *1948:
  - za badania nad rynkiem pracy, a szczególnie za wkład w poznanie uwarunkowań i możliwości zmniejszenia bezrobocia frykcyjnego
 • Rok 2009
  OSTROM, ELINOR, USA, Indiana University Bloomington, IN, USA, *1933:
  - za analizy z dziedziny ekonomii politycznej, szczególnie z zakresu zarządzania własnością wspólną;
  WILLIAMSON, OLIVER E., USA, University of California Berkeley, CA, USA, *1932:
  - za analizy z dziedziny ekonomii politycznej, zwłaszcza za wkład w teorię rozwiązywania konfliktów korporacyjnych
 • Rok 2008
  KRUGMAN, PAUL, USA, Princeton University, NJ, USA, *1953:
  - za analizę wzorów handlowych i lokalizacji działalności gospodarczej
 • Rok 2007
  HURWICZ, LEONID, USA, University of Minnesota, USA, *1917 Moskwa. W 1938 roku skończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim;
  MASKIN, ERIC S., USA, Princeton University, USA, *1950;
  MYERSON, ROGER B., USA, University of Chicago, USA, *1951:
  - za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów
 • Rok 2006
  PHELPS, EDMUND S., USA, Columbia Univeristy, USA, * 1933:
  - za analizę międzyokresowych zależności w polityce makroekonomicznej
 • Rok 2005
  AUMANN, ROBERT J., Izrael, University of Jerusalem, Izrael, *1930 Frankfurt;
  SCHELLING, THOMAS C., USA, University of Maryland, MD, USA, *1921 USA:
  - za rozszerzenie naszego rozumienia konfliktu i współpracy poprzez analizę w kategoriach teorii gier
 • Rok 2004
  KYDLAND, FINN E., Norwegia, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA; University of California, Santa Barbara, USA, *1943;
  PRESCOTT, EDWARD C., USA, Arizona State University, Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA, *1940:
  - za wkład w makroekonomię dynamiczną: teorię niespójności polityki ekonomicznej w czasie oraz analizę sił napędowych cyklów koniunkturalnych
 • Rok 2003
  ENGLE, ROBERT F., USA, New York University, USA, *1942:
  - za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze zmienną w czasie wariancją (ARCH)
  GRANGER, CLIVE W. J., Wielka Brytania, University of California, San Diego, USA, *1934, +2009:
  - za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych wykazujących wspólne trendy (kointegracja)
 • Rok 2002
  KAHNEMAN, DANIEL, USA i Izrael, Princeton University, Princeton, NJ, USA *1934 (Tel Aviv):
  - za włączenie wniosków z badań z zakresu psychologii do nauki ekonomii, zwłaszcza dotyczących formułowania przez ludzi sądów i procesu podejmowania decyzji w warunkach niepewności
  SMITH, VERNON L., USA, George Mason University, USA, *1927:
  - za uczynienie laboratoryjnych eksperymentów narzędziem empirycznej analizy ekonomicznej, zwłaszcza w odniesieniu do badań alternatywnych mechanizmów rynkowych
 • Rok 2001
  AKERLOF, GEORGE A., USA, University of California, Berkeley, USA *1940;
  SPENCE, A. MICHAEL, USA, Stanford University, Stanford, USA *1943;
  STIGLITZ, JOSEPH E., USA, Columbia University, New York, USA *1943:
  - za analizę rynków cechujących się asymetrią informacji
 • Rok 2000
  HECKMAN, JAMES J., USA, University of Chicago, USA, *1944:
  - za stworzenie teorii i metod analizy próbek nielosowych
  MCFADDEN, DANIEL L., USA, University of California, Berkeley, USA, *1937:
  - za stworzenie teorii i metod analizy wyboru dyskretnego
 • Rok 1999
  MUNDELL, ROBERT A., Kanada, Columbia University, New York, USA *1932:
  - za analizę polityki monetarnej i fiskalnej w różnych systemach kursu walutowego oraz za analizę optymalnych obszarów walutowych
 • Rok 1998
  SEN, AMARTYA K., Indie, Trinity College, Cambridge, Wielka Brytania, *1933 (Indie):
  -za wkład w ekonomikę dobrobytu
 • Rok 1997
  MERTON, ROBERT C., USA, Harvard University, Cambridge, USA, *1944;
  SCHOLES, MYRON S., USA, Stanford University, Stanford, USA, *1941:
  - za opracowanie nowej metody określania wartości derywatów
 • Rok 1996
  MIRRLEES, JAMES A., Wielka Brytania, University of Cambridge, Wielka Brytania, *1936;
  VICKREY, WILLIAM, USA, Columbia University, New York, USA, *1914 (Kanada), +1996:
  - za znaczący wkład w ekonomiczną teorię bodźców działających w warunkach asymetrii informacji
 • Rok 1995
  LUCAS, ROBERT E. Jr., USA, University of Chicago, USA, *1937:
  - za sformułowanie i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym przebudowanie analizy makroekonomicznej oraz pogłębienie naszej wiedzy na temat polityki gospodarczej
 • Rok 1994
  HARSANYI, JOHN C., USA, University of California, Berkeley, USA, *1920 (w Budapeszcie), +2000;
  NASH, JOHN F., USA, Princeton University, USA, *1928;
  SELTEN, REINHARD, Niemcy, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, Republika Federalna Niemiec, *1930 (we Wrocławiu):
  - za pionierską analizę stanów równowagi w teorii gier niekooperacyjnych
 • Rok 1993
  FOGEL, ROBERT W., USA, University of Chicago, USA, *1926;
  NORTH, DOUGLASS C., USA, Washington University, St. Louis, USA, *1920:
  - za wkład w odnowę badań nad historią gospodarczą przez zastosowanie teorii ekonomii i metod ilościowych w celu wyjaśnienia przemian gospodarczych i instytucjonalnych
 • Rok 1992
  BECKER, GARY S., USA, University of Chicago, IL, USA, *1930:
  - za objęcie analizą mikroekonomiczną szerokiego wachlarza ludzkich zachowań i interakcji, w tym również zachowań pozarynkowych
 • Rok 1991
  COASE, RONALD H., Wielka Brytania, University of Chicago, USA, *1910:
  - za odkrycie i wyjaśnienie znaczenia kosztów transakcyjnych oraz praw własności dla instytucjonalnej struktury i funkcjonowania gospodarki
 • Rok 1990
  MARKOWITZ, HARRY M., USA, City University of New York, USA, *1927;
  MILLER, MERTON H., USA, University of Chicago, USA, *1923, +2000;
  SHARPE, WILLIAM F., USA, Stanford University, USA, *1934:
  - za pionierskie prace nad finansami
 • Rok 1989
  HAAVELMO, TRYGVE, Norwegia, University of Oslo, Norwegia, *1911, +1999:
  - za doprecyzowanie probabilistycznych podstaw ekonometrii oraz analizę jednoczesnych struktur gospodarczych
 • Rok 1988
  ALLAIS, MAURICE, France, Ecole Nationale Superieur des Mines de Paris, Paris, * 1911:
  - za pionierski wkład w teorię rynków i efektywnego wykorzystania zasobów
 • Rok 1987
  SOLOW, ROBERT M., USA, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA, *1924:
  - za wkład w teorię wzrostu gospodarczego
 • Rok 1986
  BUCHANAN, Jr., JAMES M., USA, Center for Study of Public Choice, Fairfax, USA, *1919:
  - za opracowanie kontraktowych i konstytucyjnych podstaw teorii podejmowania decyzji gospodarczych i politycznych
 • Rok 1985
  MODIGLIANI, FRANCO, USA, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA, *1918 (w Rzymie), +2003:
  - za pionierskie analizy oszczędności i rynków finansowych
 • Rok 1984
  STONE, Sir RICHARD, Wielka Brytania, University of Cambridge, Wielka Brytania, *1913, +1991:
  - za wniesienie znaczącego wkładu w rozwinięcie systemu rachunkowości narodowej, dzięki czemu istotnie poprawiła się baza empirycznych analiz ekonomicznych
 • Rok 1983
  DEBREU, GERARD, USA, University of California, Berkeley, USA, *1921 (w Calais, Francja), +2004:
  - za wprowadzenie do teorii ekonomii nowych metod analitycznych oraz za ścisłe przeformułowanie teorii równowagi ogólnej
 • Rok 1982
  STIGLER, GEORGE J., USA, University of Chicago, USA, *1911, +1991:
  - za nowatorskie badania nad organizacją i strukturą rynków, ich funkcjonowaniem oraz przyczynami i skutkami regulacji w gospodarce
 • Rok 1981
  TOBIN, JAMES, USA, Yale University, New Haven, USA, *1918, +2002:
  - za analizę rynków finansowych i ich powiązań z decyzjami dotyczącymi wydatków, zatrudnieniem, produkcją i cenami
 • Rok 1980
  KLEIN, LAWRENCE R., USA, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, *1920:
  - za stworzenie ekonometrycznych modeli i ich zastosowanie w analizie wahań gospodarczych oraz polityki gospodarczej
 • Rok 1979
  SCHULTZ, THEODORE W., USA, University of Chicago, USA, *1902, +1998;
  LEWIS, Sir ARTHUR, Wielka Brytania, Princeton University, USA, *1915 (w St. Lucia), +1991:
  - za pionierskie badania nad rozwojem gospodarczym i gruntowne potraktowanie w nich problemów krajów rozwijających się
 • Rok 1978
  SIMON, HERBERT A., USA, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USA, *1916, +2001:
  - za pionierskie badania nad procesu podejmowania decyzji w organizacjach
 • Rok 1977
  OHLIN, BERTIL, Szwecja, Stockholm School of Economics, Szwecja, *1899, +1979;
  MEADE, JAMES E., Wielka Brytania, Cambridge University, Wielka Brytania, *1907 +1995:
  - za przełomowy wkład w teorię handlu międzynarodowego oraz międzynarodowych przepływów kapitału
 • Rok 1976
  FRIEDMAN, MILTON, USA, University of Chicago, USA, *1912, +2006:
  - za osiągnięcia w zakresie badań nad konsumpcją, historią i teorią pieniądza oraz za ukazanie złożoności polityki stabilizacyjnej
 • Rok 1975
  KANTOROVICH, LEONID VITALIYEVICH, ZSRR, Academy of Sciences, Moskwa, ZSRR, *1912, +1986;
  KOOPMANS, TJALLING C., USA., Yale University, New Haven, CT, *1910 (Holandia), +1985:
  - za wkład w teorię optymalnej alokacji zasobów
 • Rok 1974
  MYRDAL, GUNNAR, Szwecja, University of Stockholm, Szwecja, * 1898, +1987;
  VON HAYEK, FRIEDRICH AUGUST, Wielka Brytania, University of Freiburg, Republika Federalna Niemiec, *1899 (w Wiedniu), +1992:
  - za pionierskie prace nad teorią pieniądza i wahań gospodarczych oraz za wnikliwą analizę współzależności zachodzących między zjawiskami społecznymi, gospodarczymi i rozwiązaniami instytucjonalnymi
 • Rok 1973
  LEONTIEF, WASSILY, USA., Harvard University, Cambridge, USA, *1906 (w Petersburgu), +1999:
  - za rozwinięcie metody nakładów i wyników oraz jej zastosowanie do analizy ważnych problemów ekonomicznych
 • Rok 1972
  HICKS, Sir JOHN R., Wielka Brytania, University of Oxford, Wielka Brytania*1904, +1989;
  ARROW, KENNETH J., USA., Harvard University, Cambridge, USA, *1921:
  - za pionierski wkład w teorię ogólnej równowagi gospodarczej i teorię dobrobytu
 • Rok 1971
  KUZNETS, SIMON, USA, Harvard University, Cambridge, USA, *1901 (Rosja), +1985:
  - za opartą na podejściu empirycznym interpretację wzrostu gospodarczego, która pozwoliła na nowo i w sposób bardziej pogłębiony zrozumieć ekonomiczną i społeczną strukturę oraz proces rozwoju
 • Rok 1970
  SAMUELSON, PAUL A, USA, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA, *1915, +2009:
  - za pracę naukową, w której przedstawił statyczną i dynamiczną teorię ekonomii, istotnie przyczyniając się do podniesienia poziomu analizy w nauce ekonomii
 • Rok 1969
  FRISCH, RAGNAR, Norwegia, University of Oslo, Norwegia, *1895, +1973;
  TINBERGEN, JAN, Holandia, The Netherlands School of Economics, Rotterdam, Holandia, *1903, +1994:
  - za rozwinięcie i zastosowanie modeli dynamicznych a analizie procesów ekonomicznych
W uzupełnieniu warto odwiedzić spośród internetowych adresów poświęconych Nagrodzie Nobla oficjalną stronę Fundacji Nobla http://www.nobelprize.org/ i zaznajomić się między innymi z pełną biografię poszczególnych laureatów.

Notoria

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Oddział Informacji Naukowej (OIN)

Notoria OnLine - baza zawierająca zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Baza oferuje dostęp m.in. do:
 • Ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
 • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
 • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
 • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
 • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
 • komunikatów ESPI i EBI,
 • notowań giełdowych,
 • kalendarium wydarzeń.
Dodatkowo baza daje możliwość wglądu w archiwalne dane finansowe firm niepublicznych (dane opracowane na podstawie Monitora Polskiego B i Monitora Spółdzielczego B) oraz pozwala na śledzenie powiązań i zależności pomiędzy podmiotami gospodarczymi i fizycznymi.

OECD iLibrary

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

OECD iLibrary to biblioteka online oferująca dostęp do elektronicznych publikacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Użytkownicy znajdą tu książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i bazy danych tworzone przez OECD.

Tematyka publikacji obejmuje następujące dziedziny:

 • rolnictwo i żywność
 • rozwój
 • ekonomia
 • edukacja
 • zatrudnienie
 • energia
 • środowisko
 • finanse i inwestycje
 • rządy
 • przemysł i usługi
 • energia atomowa
 • nauka i technologia
 • społeczeństwo/migracje/zdrowie
 • podatki
 • handel
 • transport
 • rozwój obszarów wiejskich i miejskich, rozwój regionalny
Zbiory można przeglądać według tematu, według kraju (lub według tematu i kraju jednocześnie) bądź za pomocą katalogu.

W dziale Statistics można wybrać główną bazę OECD.Stat lub jedną z baz szczegółowych. Nie ma dostępu do baz tworzonych przez IEA (International Energy Agency), ale dane dotyczące energii można znaleźć w sekcji Book Series.

Open Knowledge Repository

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Open Knowledge Repository (OKR) to oficjalne repozytorium Banku Światowego działające na zasadzie Open Access. Zawiera tysiące publikacji, na które składają się między innymi:

 • raporty roczne i niezależne opracowania;
 • książki;
 • czasopisma;
 • wydawnictwa seryjne;
 • Working Papers;
 • raporty ekonomiczne i sektorowe;
 • inne wartościowe publikacje.

Orbis

Informacje o zasobie

 1. Uprawnieni pracownicy naukowi UEK mogą korzystać z bazy także w domu. Więcej informacji: bazydanych@uek.krakow.pl.
 2. Wydawca zablokował możliwość pobierania danych z bazy.
 3. Osoby zainteresowane pobieraniem danych prosimy o kontakt z bibliotekarzami Oddziału Czytelń i Oddziału Informacji Naukowej.

Udostępnianie: Czytelnia Główna, Oddział Informacji Naukowej (OIN)

Baza Orbis to specjalistyczny serwis, który oferuje kompleksowe informacje na temat ponad 200 milionów firm (prywatnych i publicznych) z całego świata.

Baza zawiera m. in.: sprawozdania i wskaźniki finansowe, szczegółowe dane dotyczące struktury korporacyjnej oraz informacje o fuzjach i przejęciach.

Orbis umożliwia dokładne wyselekcjonowanie pożądanej grupy przedsiębiorstw i oferuje szereg zaawansowanych narzędzi do analizy porównawczej.

Oxford Journals

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Baza Oxford Journals zawiera wersje elektroniczne czasopism wydawanych przez Oxford University Press.

Serwis udostępnia: spisy treści i streszczenia artykułów z wszystkich czasopism Oxford Univeristy Press (ponad 200 tytułów czasopism) oraz pełne teksty artykułów (w formacie PDF lub html) z 32 tytułów czasopism z zakresu ekonomii i finansów od roku 1996. Wykaz tytułów:

 • Journal of Competition Law & Economics
 • Review of Finance
 • The Review of Economic Studies
 • The Journal of Law, Economics, and Organization
 • Cambridge Journal of Economics
 • Journal of African Economies
 • The Quarterly Journal of Economics
 • European Review of Economic History
 • CESifo Economic Studies
 • Applied Economic Perspectives and Policy
 • Socio-Economic Review
 • Industrial and Corporate Change
 • The World Bank Economic Review
 • IMA Journal of Management Mathematics
 • American Journal of Agricultural Economics
 • Cambridge Journal of Regions, Economy and Society
 • The Review of Financial Studies
 • Journal of European Competition Law & Practice
 • American Law and Economics Review
 • Capital Markets Law Journal
 • European Review of Agricultural Economics
 • Review of Environmental Economics and Policy
 • Oxford Economic Papers
 • Journal of Economic Geography
 • Oxford Review of Economic Policy
 • Contributions to Political Economy
 • Review of Asset Pricing Studies
 • Trusts & Trustees
 • Journal of Financial Econometrics
 • Journal of International Economic Law
 • The World Bank Research Observer
 • Review of Corporate Finance Studies

Passport GMID

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Passport GMID to serwis dostarczający informacji biznesowej i statystycznej o krajach, rynkach, firmach i konsumentach z prawie całego świata.

Baza zawiera dane aktualne oraz historyczne (sięgające nawet do 1977 roku) jak również prognozy.

W Passport GMID można znaleźć zestawienia statystyczne dotyczące zjawisk makroekonomicznych i marketingowych a także analizy i raporty dla wielu sektorów rynku konsumenckiego, przemysłowego, sektora usług.

Serwis oferuje także narzędzia do wizualizacji danych (Dashboards) oraz do analizy skutków potencjalnych scenariuszy globalnych (Euromonitor Solutions - CAMI).

Więcej informacji w oficjalnym przewodniku po bazie: Passport User Guide

Platforma Analityczna - SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy

Informacje o zasobie

Zawiera m. in. Bank Danych Lokalnych

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) i Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) stanowią platformę umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej. Wspierając realizację zadań analitycznych w ramach środowiska wewnętrznego, platforma wspomaga także udostępnianie użytkownikom zewnętrznym danych statystycznych o charakterze publicznym.

Podstawowym celem SWAiD i DBW jest przygotowanie warunków oraz dostarczenie narzędzi do tworzenia i generowania raportów przez użytkowników. Dane - w formie tablic, wykresów i map - można wyświetlać bezpośrednio w przeglądarce internetowej, a także eksportować do różnych formatów. W zależności od tematyki, możliwe jest prezentowanie danych rocznych, kwartalnych i miesięcznych. Do każdego kompletu danych przygotowano odpowiedni zestaw metadanych, które wyjaśniają stosowane pojęcia. Platforma analityczna SWAiD i DBW operuje wyłącznie na zbiorach z Publicznej Hurtowni Danych, które zostały poddane agregacji z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej.

Zakres tematyczny:

Statystyka Wielodziedzinowa:
 • Rachunki Narodowe
 • Nauka, Technika i Społeczeństwo Informacyjne
 • Przekroje Terytorialne, Bank Danych Lokalnych
 • Atlas Regionów
Gospodarka:
 • Ceny
 • Przedsiębiorstwa Niefinansowe
 • Statystyka Krótkookresowa Przedsiębiorstw Niefinansowych
 • Rolnictwo
 • Produkcja Przemysłowa
 • Budownictwo
 • Handel i Usługi
 • Transport i Łączność
 • Koniunktura Gospodarcza
 • Gospodarka Paliwowo-Energetyczna
 • Handel Zagraniczny
Społeczeństwo:
 • Demografia
 • Edukacja
 • Rynek Pracy
 • Warunki Życia Ludności
 • Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa
 • Zdrowie i Ochrona Zdrowia
Środowisko:
 • Ochrona Przyrody
 • Leśnictwo
 • Stan i Ochrona Środowiska

ScienceDirect

Informacje o zasobie

W ramach licencji można korzystać z czasopism od roku 1995 do bieżącego.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną zawierającą pełne teksty artykułów z czasopism z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych wydawnictwa Elsevier.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Licencja obejmuje wszystkie czasopisma z listy ScienceDirect Freedom Collection.
Licencja nie obejmuje tych czasopism, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier.

Scopus

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Scopus to wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa, zawierająca miliony rekordów z wartościowych merytorycznie czasopism, publikowanych przez różnych wydawców. Ponadto indeksuje czasopisma oferowane w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od 1996 r. zaopatrzone są w abstrakty.

W bazie można:

 • sporządzać zestawienia tematyczne,
 • śledzić cytowania i sprawdzać indeks h (indeks Hirscha),
 • identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich,
 • dowiedzieć się o najświeższych publikacjach naukowych na wybrany temat
 • otrzymywać powiadomienia o nowych rekordach spełniających sformułowane przez użytkownika warunki, w tym również o nowych cytowaniach interesujących użytkownika artykułów.
Dostęp do bazy od 2012 roku otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Sigma-Not. Archiwum prasy fachowej

Informacje o zasobie

Aby zobaczyć pełny tekst danego artykułu, należy kliknąć w ikonkę "Prenumerator".
W ramach prenumeraty użytkownicy BG UEK mogą korzystać z pełnych tekstów artykułów archiwalnych od roku 2004 (obowiązuje dwumiesięczna karencja).
Pobieranie, kopiowanie, drukowanie artykułów możliwe tylko z zeszytów wydanych w latach 2004-2011.

Udostępnianie: Czytelnia Czasopism, Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

SIGMA-NOT. Archiwum prasy fachowej to największa baza polskich artykułów technicznych. W portalu dostępne są wszystkie artykuły publikowane w czasopismach wydawanych przez SIGMA-NOT, począwszy od 2004 roku. W ramach prenumeraty użytkownicy BG UEK mogą korzystać z wersji elektronicznej 30 tytułów czasopism (z wyjątkiem ostatnich dwóch numerów) po zalogowaniu przez bibliotekarza.

SIGMA-NOT umożliwia:

 • przeszukiwanie oraz przeglądanie wybranych tytułów i roczników,
 • pobieranie, kopiowanie, drukowanie artykułów wydanych w latach 2004 - 2012, późniejsze roczniki tylko do odczytu

Springer Link

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Springer Link to baza z czasopismami i książkami opublikowanymi przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers.

Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny.

Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania jedynie do publikacji do których jest dostęp w wersji pełnotekstowej, należy odznaczyć opcję Include Preview-Only content.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Thomson Reuters EIKON

Informacje o zasobie

Udostępnianie: Oddział Informacji Naukowej (OIN)

Thomson Reuters Eikon to baza danych zawierająca aktualne i historyczne dane z rynków pieniężnych, kapitałowych, walutowych (FX), terminowych i towarowych. Dostępne są notowania spółek giełdowych, indeksów i instrumentów finansowych z całego świata, jak również dane z rynków pozagiełdowych. W bazie można znaleźć także raporty branżowe, komentarze i prognozy oraz wiele zaawansowanych narzędzi do analizy danych.

Aby uzyskać dokładny spis treści należy w oknie wyszukiwania w bazie wpisać Reuters.

Dodatkowo Thomson Reuters Eikon jest zintegrowana z programem MS Excel, dzięki czemu użytkownik otrzymuje dodatkowe narzędzia (Datastream) w ramach arkusza kalkulacyjnego.

UN Comtrade

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Baza UN Comtrade zapewnia dostęp do szczegółowych danych statystycznych dotyczących handlu międzynarodowego. Zawiera dane roczne od 1962 r. i miesięczne od 2010 r. Baza umożliwia także zaawansowaną wizualizację danych.

UNCTAD Stat

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

UNCTAD Stat dostarcza danych dotyczących handlu i rozwoju oraz powiązanych problemów w obszarze finansów, technologii, inwestycji i zrównoważonego rozwoju zebranych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Większość szeregów czasowych obejmuje długie okresy (niektóre sięgają nawet 1948 roku) i prawie wszystkie gospodarki świata. W przypadku braku danych lub przerwy w serii, baza prezentuje dane szacunkowe.

Web of Science

Informacje o zasobie

Baza zawiera program EndNote Web służący do gromadzenia opisów bibliograficznych, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej oraz serwis Journal Citation Reports umożliwiający sprawdzanie wskaźnika Impact Factor.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Web of Science to pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych, produkowanych przez Clarivate Analytics, obejmujących wiele dziedzin nauki. Służą one zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Wiley Online Library

Informacje o zasobie

W ramach licencji można korzystać z czasopism od roku 1997 do bieżącego.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Wiley Online Library to baza publikacji Wiley-Blackwell. Serwis oferuje artykuły z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

Dostęp do poziomu pełnego tekstu artykułów części czasopism zawartych w bazie otrzymujemy od roku 2012 dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Pełna lista dostępna po kliknięciu w katalog.

World DataBank

Informacje o zasobie

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Platforma World DataBank zawiera kilkadziesiąt baz prezentujących dane statystyczne zebrane i opracowane przez Bank Światowy. Wszystkie bazy mają ujednolicony interfejs, wymagający określenia krajów (do wyboru z całego świata), wskaźników (do wyboru spośród kilku tysięcy) i lat dla których są szukane dane.

Największą i najbardziej popularną spośród baz jest World Development Indicators (WDI), która zawiera dane na temat kondycji i rozwoju państw w różnych aspektach, ujęte w ponad 1300 wskaźników. Pozostałe bazy skupiają się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak na przykład edukacja, zadłużenie, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, płeć, zdrowie czy ubóstwo. Pełna lista baz znajduje się w zakładce Databases.