Zasoby online

Pracownicy, doktoranci i studenci UEK mogą korzystać z zasobów online i pełnotekstowych źródeł elektronicznych również poza siecią uczelnianą (np. z komputerów domowych). Konieczne do tego jest aktywne konto biblioteczne. Czytaj więcej.
Twoje IP: 34.204.166.236

Academica

Publikacje, które wciąż są chronione prawem autorskim można przeglądać w godzinach pracy Biblioteki wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu - tel.: 12 293 5771, 12 293 5786.

Udostępnianie: Czytelnia Główna

Academica udostępnia zasoby cyfrowe (ponad 3 mln publikacji), w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Wszyscy użytkownicy na stronie http://academica.edu.pl bez konieczności logowania się mogą przeglądać katalog i wyświetlać zbiory, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej lub które zostały udostępnione na odpowiednich licencjach (oznaczone zieloną kropką).

Publikacje, które są wciąż chronione prawem autorskim, dostępne są w Czytelni Głównej na przeznaczonym do tego celu komputerze.

BankFocus

 1. Uprawnieni pracownicy naukowi UEK mogą korzystać z bazy także w domu. Więcej informacji: bazydanych@uek.krakow.pl.
 2. Dzięki uprzejmości firmy Bureau van Dijk (wydawcy bazy) studenci UEK w czasie zamknięcia Biblioteki mogą korzystać z bazy bez wychodzenia z domu. Aby uzyskać dostęp należy przesłać z uczelnianej poczty studenckiej (np. s123456@student.uek.krakow.pl) zgłoszenie na adres bazydanych@uek.krakow.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz numer albumu. Zostanie utworzone indywidualne, limitowane czasowo konto studenckie.
 3. Uprawnieni użytkownicy mogą korzystać z bazy w Oddziale Informacji i Dokumentacji w godzinach pracy Biblioteki po wcześniejszym zgłoszeniu się - tel.: (12) 293 5751, 5737, 5739, 5736.
 4. Licencja pozwala na 5 jednoczesnych użytkowników.
 5. Jeśli pojawi się komunikat "You are not allowed to connect from this location", proszę go zignorować.

Udostępnianie: Czytelnia Główna, Oddział Informacji i Dokumentacji

Baza BankFocus dostarcza informacji o ponad 55 000 banków publicznych i prywatnych.

Poza informacjami kontaktowymi, klasyfikacją banku i jego miejscem w rankingach, baza zawiera m.in. sprawozdania finansowe, ratingi i strukturę właścicielską banków. Układ danych finansowych ma zunifikowany, jednorodny charakter, dzięki czemu istnieje możliwość porównania banków funkcjonujących na różnych rynkach oraz w rożnych przekrojach czasowych.

Baza jest aktualizowana na podstawie przekazywanych przez banki danych na koniec pełnych okresów sprawozdawczych, danych kwartalnych i półrocznych.

BazEkon

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z periodyków naukowych i gospodarczych, naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i wydziałów zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

Niektóre artykuły w bazie BazEkon dostępne są w pełnym tekście. Rekordy w bazie opracowano w języku polskim i - dla części artykułów - w języku angielskim.

Dostępne opcje:
 • wyszukiwanie przez indeksy (m.in. słowo kluczowe, autor, tytuł, źródło, dowolny termin)
 • przeglądanie według tytułów czasopism
 • możliwość wysłania wyników wyszukiwania na e-mail
Dokładne informacje na temat sposobów wyszukiwania przedstawiamy w zakładce Pomoc.

Szczegóły dotyczące bazy i kalendarium jej rozwoju znajdują się w zakładce Konsorcjum BazEkon.

BazTech

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2006 r.).

Biblioteka Nauki | Platforma tekstów naukowych

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych oraz książek. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

 • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych)
 • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych)
 • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych)
 • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu)
Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców. Biblioteka Nauki prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

Cambridge Core

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism wydawanych przez Cambridge University Press.

Część książek znajdujących się w bazie jest dostępna w trybie Open Access.

Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania jedynie materiałów, do których mamy dostęp, należy zaznaczyć opcję Only search content I have access to.

CEIC Data

Dostęp dla gości pozwala na pobieranie danych bez konieczności rejestracji.
Ewentualne założenie darmowego indywidualnego konta umożliwia zapisywanie pracy z bazą i uaktywnia dodatkowe narzędzia.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

CEIC Data to baza statystyczna zawierająca dane z całego świata publikowane przez narodowe urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje międzynarodowe (np. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy) i inne podmioty. Głównym komponentem bazy jest moduł Global Database, który dla każdego kraju oferuje dane pogrupowane w następujące działy:

 • Rachunki narodowe (National Accounts)
 • Przepływ funduszy (Flow of Funds)
 • Produkcja (Production)
 • Sprzedaż, zamówienia, zapasy (Sales, Orders, Inventory and Shipments)
 • Budownictwo (Construction and Property)
 • Finanse sektora publicznego (Government and Public Finance)
 • Demografia i rynek pracy (Demographic and Labour Market)
 • Handel wewnętrzny i gospodarstwa domowe (Domestic Trade and Household Survey)
 • Inflacja (Inflation)
 • Handel zagraniczny (Foreign Trade)
 • Bilans płatniczy (Balance of Payments)
 • Pieniądz (Monetary)
 • Statystyka bankowa (Banking Statistics)
 • Kursy walut i stopy procentowe (Interest and Foreign Exchange Rates)
 • Inwestycje (Investment)
 • Ceny (Prices)
 • Turystyka (Tourism)
 • Przegląd ekonomiczny i biznesowy (Business and Economic Survey)
 • Transport i telekomunikacja (Transport and Telecommunication)
 • Rynek finansowy (Financial Market)
 • Energia (Energy Sector)
 • Rolnictwo (Agricultural Sector)
Każdy dział zawiera szereg coraz bardziej szczegółowych wskaźników. Stopień szczegółowości i zakres czasowy danych jest różny dla poszczególnych krajów. Po dokonaniu wyboru wskaźników i określeniu ustawień eksportu danych (zakładka Settings) należy kliknąć na przycisk Download to Excel aby otrzymać dane w formacie xls.

Cytowania w BazEkon

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Cytowania w BazEkon to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który przetwarza przypisy literaturowe artykułów, zarejestrowanych w bazie BazEkon. Program oblicza podstawowe charakterystyki bibliometryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism.

Więcej informacji w zakładce Info programu.

DataBank | The World Bank

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Platforma DataBank zawiera kilkadziesiąt baz prezentujących dane statystyczne zebrane i opracowane przez Bank Światowy. Wszystkie bazy mają ujednolicony interfejs, wymagający określenia krajów (do wyboru z całego świata), wskaźników (do wyboru spośród kilku tysięcy) i lat dla których są szukane dane.

Największą i najbardziej popularną spośród baz jest World Development Indicators (WDI), która zawiera dane na temat kondycji i rozwoju państw w różnych aspektach, ujęte w ponad 1300 wskaźników. Pozostałe bazy skupiają się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak na przykład edukacja, zadłużenie, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, płeć, zdrowie czy ubóstwo. Pełna lista baz znajduje się w zakładce Databases.

DOAB | Directory of Open Access Books

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

DOAB jest serwisem indeksującym informacje o książkach naukowych w otwartym dostępie. Wszystkie usługi DOAB są bezpłatne, a wszystkie dane są swobodnie dostępne.

DOAJ | Directory of Open Access Journals

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

DOAJ to portal zawierający informacje o recenzowanych, naukowych czasopismach elektronicznych, publikowanych w wolnym dostępie. W serwisie można znaleźć czasopisma i artykuły z obszaru większości dyscyplin akademickich.

DOROBEK

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Baza DOROBEK jest bibliografią prac pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zawiera opisy prac publikowanych w Polsce i za granicą oraz w Internecie. Są to opisy prac samoistnych wydawniczo (książki) i wydawnictw niesamoistnych (artykuły, recenzje, referaty ze zjazdów, seminariów i konferencji naukowych). Baza zawiera również opis prac niepublikowanych (np. prace naukowo badawcze, prace doktorskie) oraz innych dokumentów (np. patenty).

Więcej na temat bazy można przeczytać na stronie Biblioteki, w zakładce Pracownicy naukowi/Dorobek.

Ebookpoint BIBLIO - Helion

Konieczne jest utworzenie osobistego konta w bazie i logowanie za jego pomocą. Przy rejestracji należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres email w domenie uek.krakow.pl

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Ebookpoint BIBLIO to serwis działający na zasadach tradycyjnej biblioteki przeniesionej do sieci. Bazuje na ofercie Grupy Helion, ale także innych, często niszowych wydawców. Zawiera ponad 21 tys. pozycji w trzech formatach: ebook, audiobook i kurs video.

Serwis Ebookpoint BIBLIO oferuje dostęp do literatury specjalistycznej i edukacyjnej, ale również beletrystycznej i popularnej, a także poradniki, przewodniki i inne publikacje. Nowości pojawiają się od razu w dniu ich wydania.

EBSCOhost

Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

EBSCOhost umożliwia dostęp do baz danych zawierających pełne teksty artykułów z tysięcy czasopism (w zdecydowanej większości w języku angielskim) oraz inne publikacje. Można przeszukiwać jedną, kilka lub wszystkie bazy z pakietu, wybór należy do użytkownika.

Szczególnie interesujące z punktu widzenia czytelników Biblioteki wydają się następujące bazy:

Academic Research Source eBooks - zbiór książek elektronicznych w formacie pdf z różnych dziedzin o tematyce naukowej.

Academic Research Source eJournals - ponad 5 000 czasopism pełnotekstowych o zasięgu międzynarodowym, w tym ponad 370 polskich. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

Academic Search Ultimate - obszerna multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych.

Business Source Ultimate - obszerna pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Baza zawiera pełne teksty w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Business Source Ultimate zawiera studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Hospitality & Tourism Complete - zawiera wyniki badań naukowych i wiadomości branżowe dotyczące obszarów hotelarstwa i turystyki. Zbiór obejmuje ponad 828 000 rekordów, których zakres chronologiczny sięga roku 1965. Pełny tekst jest dostępny dla ponad 490 publikacji obejmujących czasopisma, raporty dotyczące przedsiębiorstw i krajów oraz książki.

Environment Complete - zawiera ponad 2,4 mln rekordów z przeszło 2200 krajowych i zagranicznych tytułów, których zasięg chronologiczny sięga roku 1888 r. (obejmuje ponad 1350 kluczowych wciąż ukazujących się tytułów) oraz ponad 190 monografii. Baza danych zawiera również pełne teksty z przeszło 920 czasopism.

EconLit with Full Text - kompletne indeksowanie dostępne w EconLit, oraz pełne teksty ponad 600 czasopism, z uwzględnieniem pozycji American Economic Association bez ograniczeń (American Economic Review, Journal of Economic Literature, i Journal of Economic Perspectives). Ta baza danych zawiera także wiele nieanglojęzycznych, pełnotekstowych czasopism z dziedziny ekonomii i finansów.

Warto również zwrócić uwagę na wyszukiwarkę plików graficznych (opcja Więcej - Obrazy - Image Quick View Collection z głównego paska menu). Pozwala ona wyszukać w bazach wykresy, diagramy, tabele, mapy, fotografie związane z danym terminem. Obrazy wysokiej rozdzielczości można kopiować do prac własnych, powołując się na źródło naukowe, którego sposoby cytowania podpowiada system.

Dostęp do podstawowego pakietu od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Emerald

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Platforma Emerald oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością.

Aby przeglądać tylko subskrybowane czasopisma należy wybrać rodzaj wyszukiwania (prosty, zaawansowany lub przeglądanie) i zaznaczyć Only content I have access to.

EMIS Intelligence Region

W związku z pandemią COVID-19, za zgodą wydawcy studenci, doktoranci oraz pracownicy UEK mogą korzystać z bazy poza kampusem uczelni.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

EMIS Intelligence Region to serwis zawierający dane dotyczące przedsiębiorstw i sektorów gospodarki, a także artykuły prasowe i agencyjne, raporty, sprawozdania, notowania giełdowe i dane makroekonomiczne.

Szczegółowy profil przedsiębiorstwa można znaleźć korzystając z wyszukiwarki na górze strony. Najwięcej informacji zawierają wyniki oznaczone Profil EMIS. Znajduje się tam m. in. podsumowanie firmy, sprawozdania finansowe (kluczowe statystyki, rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, wskaźniki finansowe), raporty finansowe. Dla spółek giełdowych dodatkowo wskaźniki rynkowe oraz wykresy notowań.

Baza EMIS aktualizowana jest o najnowsze sprawozdania finansowe dostępne w polskim rejestrze (eKRS), a także dokumenty powiązane z tymi sprawozdaniami.

Zawartość serwisu jest podzielona na następujące działy: Spółka, Sektor, Kraj. W każdym z nich znajdują się aktualności, raporty, dane, publikacje oraz opcjonalnie narzędzia.

W dziale Spółki dostępne są również Lokalne bazy danych (w tym m. in. Notoria) oraz Wykresy notowań (dane, w tym historyczne, dotyczące notowań akcji, indeksów i instrumentów finansowych z Warszawskiej GPW, a także kursów walut NBP).

EUR-Lex

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz aktów prawnych UE (traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej), aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi), orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia), umów międzynarodowych, dokumentów EFTA oraz innych dokumentów podanych do wiadomości publicznej.

EUR-Lex umożliwia także śledzenie przebiegu procedur ustawodawczych. Baza jest aktualizowana codziennie i zawiera dokumenty obejmujące okres od 1951 r. do chwili obecnej.

Baza jest dostępna w 24 językach urzędowych UE.

Eurostat

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Eurostat to urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Jego misją jest gromadzenie informacji od narodowych urzędów statystycznych i ich harmonizacja umożliwiająca porównywanie danych między krajami i regionami.

W portalu Eurostat są dostępne dane statystyczne (w ujęciu krajowym i regionalnym) z następujących dziedzin:
 • gospodarka i finanse;
 • ludność i warunki socjalne;
 • przemysł, handel i usługi;
 • rolnictwo i rybołówstwo;
 • handel zagraniczny;
 • transport;
 • środowisko i energia;
 • nauka i technologia.
Eurostat publikuje dane statystyczne dotyczące poszczególnych krajów członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów śródziemnomorskich oraz krajów o wiodących gospodarkach światowych, a także zagregowane dane dla całej Unii Europejskiej oraz dla Strefy Euro.

IBUK Libra

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

IBUK Libra to platforma oferująca dostęp online do wybranych publikacji polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych.

Po zalogowaniu czytelnik może:
  - zobaczyć wszystkie Książki w moich bibliotekach, bez potrzeby przełączania się między bibliotekami - opcja dla osób, które korzystają z zasobów dwóch lub większej liczby bibliotek;
  - korzystać z karty Moja półka czyli dodawać do niej wybrane tytuły, czytać czy kopiować opis bibliograficzny do pracy, bez przechodzenia do wirtualnej półki myIBUK;
  - przeszukiwać cały zasób IBUKA Libry w karcie Wszystkie Książki, proponować rozszerzenie zasobu lub znaleźć najbliższą e-czytelnię, w której poszukiwany tytuł jest dostępny.


Warto założyć darmowe konto, aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu. Spersonalizowana półka publikacji w chmurze (My IBUK) daje możliwość zaawansowanej pracy z tekstem, m.in.: tworzenia notatek, zaznaczania i tagowania fragmentów książki czy sprawdzania trudnych pojęć w encyklopedii.

Każdą z książek może jednocześnie otworzyć 5 czytelników.

Przeglądarka internetowa musi wspierać standard HTML5.

IMF Data

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

MFW publikuje dane dotyczące pożyczek MFW, kursów walutowych i innych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Dostępne są również podręczniki, przewodniki i inne materiały dotyczące praktyk statystycznych w MFW, w krajach członkowskich oraz w całej społeczności statystycznej.

Wśród dostępnych serii znajdują się między innymi: World Economic Outlook, International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics oraz Government Finance Statistics.

Infona

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Infona to platforma komunikacji naukowej zawierająca archiwizowane publikacje z licencjonowanych zasobów zagranicznych (m.in. Springer, ScienceDirect, Wiley), otwarte polskie treści naukowe oraz materiały zdeponowane i udostępnione przez użytkowników serwisu.

Głównym celem utworzenia systemu Infona jest dostarczenie narzędzi dostosowanych do potrzeb współczesnych naukowców, które pozwolą na łatwe i szybkie korzystanie z możliwości jakie daje internet, zarówno w dziedzinie obiegu publikacji, jak i współpracy oraz wymiany wiedzy.

Inforlex.pl Expert

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Inforlex.pl Expert to kompendium wiedzy z zakresu tematyki obrotu gospodarczego oraz system aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji urzędowych.

Serwis zawiera katalogi wiedzy (porady, artykuły, przepisy, orzeczenia, interpelacje, formularze) obejmujące następujące dziedziny: podatki, kadry i płace, obrót gospodarczy, rachunkowość firm, ubezpieczenia, prawo administracyjne, personel i zarządzanie, prawo karne, prawo konstytucyjne, Unia Europejska, organy administracji publicznej, rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość, finanse publiczne, zamówienia publiczne, finanse firm i controlling oraz wybrane branże gospodarki.

Inforlex.pl Expert to także pełne teksty artykułów (bieżących i archiwalnych) z czasopism wydawanych przez INFOR S.A. Ponadto w serwisie znajdują się m. in. komentarze prawne, komentarze ekspertów, przepisy prawa polskiego i europejskiego, orzeczenia sądów i trybunałów (polskich i europejskich).

JSTOR

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

JSTOR to cyfrowa platforma publikacji naukowych z różnych obszarów wiedzy. Pracownicy i studenci UEK mogą korzystać z pełnych tekstów artykułów z czasopism z dziedziny studiów regionalnych z różnych części świata, sztuki, biznesu i ekonomii, historii, nauk humanistycznych, prawa, medycyny, nauk ścisłych i matematyki oraz nauk społecznych.

Dostęp obejmuje zróżnicowany zakres czasowy - od numerów archiwalnych (czasem nawet z XIX w. i wcześniejszych) aż po czasy współczesne, najczęściej z wykluczeniem ostatnich kilku lat.

Ponadto baza zapewnia dostęp do wybranych rozdziałów książek oraz raportów.

Legalis

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Legalis to system informacji prawnej stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Główne moduły Systemu Legalis to:

Baza Prawa: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, prawo resortowe, prawo miejscowe, projekty ustaw, dzienniki urzędowe UE, prawo korporacyjne, orzecznictwo, wzory, interpretacje, informatory, bibliografia prawnicza.
System Legalis zawiera komplet aktów źródłowych od 1918 r. oraz ujednolicone akty z Dziennika Ustaw. Baza prawa miejscowego to wszystkie najaktualniejsze przepisy, od 2009 r. System umożliwia porównywanie poprzednich wersji przepisów oraz dostęp do ostatnich zmian w akcie normatywnym.
Legalis to także najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, wydane po 1989 r. Ponadto metryka orzeczeń, system cytowań, podgląd fragmentu przepisu przywoływanego w tezie lub uzasadnieniu, a także podział wyników wyszukiwania orzeczeń Sądu Najwyższego wg wydających je izb.

Moduły komentarzowe Standard: treści precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami, zawierają komentarze Wydawnictwa C.H.Beck, monografie oraz opinie i artykuły problemowe z czasopism, publikowane w najbardziej znanych seriach.

Moduły komentarzowe Premium to rozszerzona wersja modułów Standard wzbogacona o dodatkowe komentarze i monografie, tomy z serii systemów prawa, aktualizowane co kwartał komentarze BeckOK a także wyselekcjonowane, opracowane i opatrzone komentarzem ekspertów kluczowe orzecznictwo (ius.focus).

Moduły specjalistyczne:

n.ius - opracowane przez ekspertów treści w zakresie legislacji (omówienie projektowanych i bieżących zmian w prawie ze wskazaniem istotnych zmian i skutków nowelizacji) i orzecznictwa (wybór aktualnych i istotnych dla praktyki stosowania prawa rozstrzygnięć sądów polskich, europejskich, a także orzecznictwa krajowych sądów zagranicznych, ze wskazaniem implikacji dla polskiego systemu prawnego).

ius.focus - opracowane aktualności dotyczące kluczowych orzeczeń wyselekcjonowanych i omówionych przez kancelarie prawne.

BeckOK. Komentarze zawsze aktualne - seria komentarzy w wersji elektronicznej zawierająca praktyczne omówienie najważniejszych kodeksów wraz z odesłaniem do tekstów ustaw oraz treści najważniejszych orzeczeń.

Rzeczpospolita - dostęp do aktualności, zmian w prawie, komentarzy i analiz ekspertów publikowanych na łamach "Prawa co dnia" - prawnej części "Rzeczpospolitej".

Systemy Prawa - moduł składający się z czterech serii systemowych wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck (System Prawa Prywatnego, System Prawa Handlowego, System Prawa Administracyjnego, System Prawa Karnego).

Praktyczne wyjaśnienia - wyjaśnienia najważniejszych zagadnień i instytucji z zakresu spraw pracowniczych, księgowości i finansów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zamówień publicznych. Wszystkie dokumenty mają charakter porady lub opracowania.

Translator - tłumaczenia obcojęzycznych aktów prawnych oraz wzorów pism i umów.

Wyszukiwarka i indeks haseł

Jednowierszowa wyszukiwarka z systemem podpowiedzi umożliwia: wyszukiwanie wybranych tekstów w dokumentach i ich tytułach, z uwzględnieniem polskiej fleksji, nazw potocznych i skróconych, wyszukiwanie w wersjach aktów prawnych, formularze wyboru (np. daty, miejsca publikacji), łączenie kilku kryteriów wyszukiwania.

Indeks haseł tematycznie prezentuje zasoby całego programu.

Z bazy może jednocześnie korzystać 25 użytkowników.

LEX

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

LEX jest usystematyzowaną bazą dokumentów o tematyce prawnej, zawierającą między innymi:

 • akty prawne z Dziennika i Monitora Polskiego, prawa miejscowego, prawa resortowego, prawa europejskiego;
 • orzeczenia sądów polskich i administracji oraz Europejskich Trybunałów: Sprawiedliwości i Praw Człowieka;
 • glosy;
 • piśmiennictwo prawnicze;
 • pisma urzędowe;
 • bibliografię;
 • monografie;
 • wzory dokumentów;
 • historyczne akty prawne;
 • akty wydawane przez samorządy zawodowe;
 • serwis prawo.pl
 • moduły Ważne terminy oraz Zegar legislacyjny.
LEX zawiera również wszystkie czasopisma obecne wcześniej w Czytelni czasopism on-line (zakładka Roczniki)

Baza jest aktualizowana co godzinę codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych). Dołączone akty prawne mają określony status co do obowiązywania, relacje, w które wchodzą z innymi aktami, powiązania z innymi dokumentami itp.

LEX Informator Prawno-Gospodarczy

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

LEX Informator Prawno-Gospodarczy on-line zawiera:

 • aktualne i historyczne dane rejestrowe z KRS opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • sprawozdania finansowe opublikowane w Monitorze Spółdzielczym "B", Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Monitorze Polskim "B";
 • bazę z dostępem do ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Spółdzielczym "B" oraz Monitorze Polskim "B";
 • dane teleadresowe polskich i europejskich sądów i urzędów;
 • informację o dacie ewentualnego uprawomocnienia wykreślenia podmiotu z KRS. Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, umożliwiającej przeszukiwanie oraz uzyskiwanie informacji o podmiotach gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nature

Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
W ramach licencji można korzystać z numerów czasopisma od roku 2010.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Nature to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Co tydzień publikuje recenzowane artykuły ze wszystkich dziedzin nauki i technologii.

Głównymi adresatami czasopisma są naukowcy i specjaliści, ale streszczenia i artykuły towarzyszące mają na celu przybliżenie omawianych tematów naukowcom z innych dziedzin oraz pozostałym wykształconym osobom.

NOBLIŚCI

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Baza NOBLIŚCI oparta jest w całości o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarówno drukowane jak i elektroniczne. Znaleźć w niej można publikacje autorstwa laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, jak również publikacje im poświęcone. Baza zawiera źródła wielojęzyczne.

Notoria Online

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Notoria Online - baza zawierająca zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - raportujących zarówno zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Baza oferuje dostęp m.in. do:
 • ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls (dane bieżące i historyczne),
 • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
 • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
 • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
 • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
 • komunikatów ESPI i EBI,
 • notowań giełdowych,
 • kalendarium wydarzeń.
Dodatkowo baza daje możliwość wglądu w archiwalne dane finansowe firm niepublicznych (dane opracowane na podstawie Monitora Polskiego B i Monitora Spółdzielczego B) oraz pozwala na śledzenie powiązań i zależności pomiędzy podmiotami gospodarczymi i fizycznymi.

OAJSE | Open Access Journals Search Engine

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

OAJSE to interdyscyplinarna baza rejestrująca pełnotekstowe, naukowe czasopisma anglojęzyczne w wolnym dostępie.

OECD iLibrary

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

OECD iLibrary to biblioteka online oferująca dostęp do elektronicznych publikacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Użytkownicy znajdą tu książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i bazy danych tworzone przez OECD.

Tematyka publikacji obejmuje następujące dziedziny:

 • rolnictwo i żywność
 • rozwój
 • ekonomia
 • edukacja
 • zatrudnienie
 • energia
 • środowisko
 • finanse i inwestycje
 • rządy
 • przemysł i usługi
 • energia atomowa
 • nauka i technologia
 • społeczeństwo/migracje/zdrowie
 • podatki
 • handel
 • transport
 • rozwój obszarów wiejskich i miejskich, rozwój regionalny
Zbiory można przeglądać według tematu, według kraju (lub według tematu i kraju jednocześnie) bądź za pomocą katalogu.

W dziale Statistics można wybrać główną bazę OECD.Stat lub jedną z baz szczegółowych. Nie ma dostępu do baz tworzonych przez IEA (International Energy Agency), ale dane dotyczące energii można znaleźć w sekcji Book Series.

Open Knowledge Repository

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Open Knowledge Repository (OKR) to oficjalne repozytorium Banku Światowego działające na zasadzie Open Access. Zawiera tysiące publikacji, na które składają się między innymi:

 • raporty roczne i niezależne opracowania;
 • książki;
 • czasopisma;
 • wydawnictwa seryjne;
 • Working Papers;
 • raporty ekonomiczne i sektorowe;
 • inne wartościowe publikacje.

Orbis

 1. Uprawnieni pracownicy naukowi UEK mogą korzystać z bazy także w domu. Więcej informacji: bazydanych@uek.krakow.pl.
 2. Dzięki uprzejmości firmy Bureau van Dijk (wydawcy bazy) studenci UEK w czasie zamknięcia Biblioteki mogą korzystać z bazy bez wychodzenia z domu. Aby uzyskać dostęp, należy przesłać z uczelnianej poczty studenckiej (np. s123456@student.uek.krakow.pl) zgłoszenie na adres bazydanych@uek.krakow.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz numer albumu. Zostanie utworzone indywidualne, limitowane czasowo konto studenckie.
 3. Uprawnieni użytkownicy mogą korzystać z bazy w Oddziale Informacji i Dokumentacji w godzinach pracy Biblioteki po wcześniejszym zgłoszeniu się - tel.: (12) 293 5751, 5737, 5739, 5736.
 4. Licencja pozwala na 5 jednoczesnych użytkowników.
 5. Jeśli pojawi się komunikat "You are not allowed to connect from this location", proszę go zignorować.

Udostępnianie: Czytelnia Główna, Oddział Informacji i Dokumentacji

Baza Orbis to specjalistyczny serwis, który oferuje kompleksowe informacje na temat ponad 200 milionów firm (prywatnych i publicznych) z całego świata.

Orbis umożliwia dokładne wyselekcjonowanie pożądanej grupy przedsiębiorstw i oferuje szereg zaawansowanych narzędzi do analizy porównawczej.

Orbis M&A

 1. Uprawnieni pracownicy naukowi UEK mogą korzystać z bazy także w domu. Więcej informacji: bazydanych@uek.krakow.pl.
 2. Dzięki uprzejmości firmy Bureau van Dijk (wydawcy bazy) studenci UEK w czasie zamknięcia Biblioteki mogą korzystać z bazy bez wychodzenia z domu. Aby uzyskać dostęp, należy przesłać z uczelnianej poczty studenckiej (np. s123456@student.uek.krakow.pl) zgłoszenie na adres bazydanych@uek.krakow.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz numer albumu. Zostanie utworzone indywidualne, limitowane czasowo konto studenckie.
 3. Uprawnieni użytkownicy mogą korzystać z bazy w Oddziale Informacji i Dokumentacji w godzinach pracy Biblioteki po wcześniejszym zgłoszeniu się - tel.: (12) 293 5751, 5737, 5739, 5736.
 4. Licencja pozwala na 5 jednoczesnych użytkowników.
 5. Jeśli pojawi się komunikat "You are not allowed to connect from this location", proszę go zignorować.

Udostępnianie: Czytelnia Główna, Oddział Informacji i Dokumentacji

Orbis M&A to narzędzie do wyszukiwania i analizowania informacji o globalnych fuzjach i przejęciach. Zawiera informacje na temat fuzji i przejęć, IPO, private equity, venture capital oraz pogłoski.

Oxford Academic

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism wydawanych przez Oxford University Press.

Część publikacji znajdujących się w bazie jest dostępna w trybie Open Access.

Passport GMID

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Passport GMID to serwis dostarczający informacji biznesowej i statystycznej o krajach, rynkach, firmach i konsumentach z prawie całego świata.

Baza zawiera dane aktualne oraz historyczne (sięgające nawet do 1977 roku), jak również prognozy.

W Passport GMID można znaleźć zestawienia statystyczne dotyczące zjawisk makroekonomicznych i marketingowych a także analizy i raporty dla wielu sektorów rynku konsumenckiego, przemysłowego, sektora usług.

Serwis oferuje także narzędzia do wizualizacji danych (Dashboards) oraz do analizy skutków potencjalnych scenariuszy globalnych (Euromonitor Solutions - CAMI).

Więcej informacji w oficjalnym przewodniku po bazie: Passport User Guide

Platforma Analityczna - SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy

Zawiera m. in. Bank Danych Lokalnych

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) i Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) stanowią platformę umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej. Wspierając realizację zadań analitycznych w ramach środowiska wewnętrznego, platforma wspomaga także udostępnianie użytkownikom zewnętrznym danych statystycznych o charakterze publicznym.

Podstawowym celem SWAiD i DBW jest przygotowanie warunków oraz dostarczenie narzędzi do tworzenia i generowania raportów przez użytkowników. Dane - w formie tablic, wykresów i map - można wyświetlać bezpośrednio w przeglądarce internetowej, a także eksportować do różnych formatów. W zależności od tematyki, możliwe jest prezentowanie danych rocznych, kwartalnych i miesięcznych. Do każdego kompletu danych przygotowano odpowiedni zestaw metadanych, które wyjaśniają stosowane pojęcia. Platforma analityczna SWAiD i DBW operuje wyłącznie na zbiorach z Publicznej Hurtowni Danych, które zostały poddane agregacji z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej.

Zakres tematyczny:

Statystyka Wielodziedzinowa:
 • Rachunki Narodowe
 • Nauka, Technika i Społeczeństwo Informacyjne
 • Przekroje Terytorialne, Bank Danych Lokalnych
 • Atlas Regionów
Gospodarka:
 • Ceny
 • Przedsiębiorstwa Niefinansowe
 • Statystyka Krótkookresowa Przedsiębiorstw Niefinansowych
 • Rolnictwo
 • Produkcja Przemysłowa
 • Budownictwo
 • Handel i Usługi
 • Transport i Łączność
 • Koniunktura Gospodarcza
 • Gospodarka Paliwowo-Energetyczna
 • Handel Zagraniczny
Społeczeństwo:
 • Demografia
 • Edukacja
 • Rynek Pracy
 • Warunki Życia Ludności
 • Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa
 • Zdrowie i Ochrona Zdrowia
Środowisko:
 • Ochrona Przyrody
 • Leśnictwo
 • Stan i Ochrona Środowiska

PRO-TEST

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

PRO-TEST to portal w którym zamieszczane są artykuły i wyniki testów dotyczących jakości produktów z następujących kategorii: AGD i RTV, Dom i ogród, Motoryzacja, Sport i turystyka, Zdrowie i uroda oraz Żywność.

Refinitiv EIKON

Dostęp do bazy jest możliwy dla wszystkich uprawnionych użytkowników w godzinach pracy Biblioteki wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu - tel.: (12) 293 5751, 5737, 5739, 5736.

Udostępnianie: Oddział Informacji i Dokumentacji

Refinitiv Eikon (dawniej Thomson Reuters Eikon) to baza danych zawierająca aktualne i historyczne dane z rynków pieniężnych, kapitałowych, walutowych (FX), terminowych i towarowych. Dostępne są notowania spółek giełdowych, indeksów i instrumentów finansowych z całego świata, jak również dane z rynków pozagiełdowych. W bazie można znaleźć także raporty branżowe, komentarze i prognozy oraz wiele zaawansowanych narzędzi do analizy danych.

Dodatkowo Refinitiv Eikon jest zintegrowany z programem MS Excel, dzięki czemu użytkownik otrzymuje dodatkowe narzędzia (Datastream) w ramach arkusza kalkulacyjnego.

Science

Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
W ramach licencji można korzystać z numerów czasopisma Science od roku 1997.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Science to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Podstawowym zadaniem tygodnika jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie.

Science Advances

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Science Advances to interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie wydawane przez American Association for the Advancement of Science (AAAS). Na stronach tego czasopisma znajdują się najwyższej jakości publikacje naukowe z dziedzin takich jak środowisko naturalne, fizyka, matematyka, inżynieria, informatyka i nauki społeczne, które mają szansę wywrzeć istotny wpływ na rozwój określonej dziedziny.

ScienceDirect

Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

W związku z ograniczeniem licencji krajowej przez MEiN od 2023 r. zostały wykluczone niektóre kolekcje w ramach bazy. Więcej informacji

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną zawierającą pełne teksty artykułów z czasopism z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych wydawnictwa Elsevier.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Informator

Katalog czasopism w licencji od 31 maja 2019.

Licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o wybrane pakiety książek: monografie z lat 2013 i 2014 oraz serie książkowe lub poradniki (handbooks) z lat 2011-2015.

Archiwa czasopism Elsevier są także dostępne na polskojęzycznym Portalu Komunikacji Naukowej - Infona.

Scopus

Baza zawiera dodatek SciVal umożliwiający wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Scopus to wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa, zawierająca miliony rekordów z wartościowych merytorycznie czasopism, publikowanych przez różnych wydawców. Ponadto indeksuje czasopisma oferowane w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od 1996 r. zaopatrzone są w abstrakty.

W bazie można:

 • sporządzać zestawienia tematyczne,
 • śledzić cytowania i sprawdzać indeks h (indeks Hirscha),
 • identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich,
 • dowiedzieć się o najświeższych publikacjach naukowych na wybrany temat
 • otrzymywać powiadomienia o nowych rekordach spełniających sformułowane przez użytkownika warunki, w tym również o nowych cytowaniach interesujących użytkownika artykułów.
Dostęp do bazy od 2012 roku otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Sigma-Not. Portal Informacji Technicznej

W ramach prenumeraty użytkownicy BG UEK mogą czytać online bieżące i archiwalne numery wybranych czasopism (ich lista znajduje się w opisie bazy).

Obecnie możliwy jest zdalny dostęp do bazy, po wypełnieniu instrukcji znajdującej się na stronie https://sigma-not.pl/strona-12-pomoc.html. Konieczna będzie rejestracja za pomocą emaila z domeny @student.uek.krakow.pl.

Udostępnianie: Czytelnia Główna, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

SIGMA-NOT. Portal Informacji Technicznej zawiera artykuły publikowane w czasopismach wydawanych przez wydawnictwo SIGMA-NOT, począwszy od 2004 roku. W ramach prenumeraty użytkownicy BG UEK mogą czytać online bieżące i archiwalne numery następujących czasopism:

 • Atest - Ochrona Pracy
 • Chłodnictwo
 • Gospodarka Mięsna
 • Gospodarka Wodna
 • Opakowanie
 • Problemy Jakości
 • Przegląd Gastronomiczny
 • Przegląd Papierniczy
 • Przegląd Piekarski i Cukierniczy
 • Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
 • Przegląd Zbożowo-Młynarski
 • Przemysł Chemiczny
 • Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
 • Przemysł Spożywczy

SpringerLink

Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

SpringerLink to baza z czasopismami i książkami opublikowanymi przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers.

Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny.

Katalog czasopism 2020.

Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania jedynie do publikacji do których jest dostęp w wersji pełnotekstowej, należy odznaczyć opcję Include Preview-Only content.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Informator

Czasopisma i książki Springer są archiwizowane na platformie Infona w ICM.

UN Comtrade

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

Baza UN Comtrade zapewnia dostęp do szczegółowych danych statystycznych dotyczących handlu międzynarodowego. Zawiera dane roczne od 1962 r. i miesięczne od 2010 r. Baza umożliwia także zaawansowaną wizualizację danych.

UNCTAD Stat

Udostępnianie: dostęp bez ograniczeń

UNCTAD Stat dostarcza danych dotyczących handlu i rozwoju oraz powiązanych problemów w obszarze finansów, technologii, inwestycji i zrównoważonego rozwoju zebranych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Większość szeregów czasowych obejmuje długie okresy (niektóre sięgają nawet 1948 roku) i prawie wszystkie gospodarki świata. W przypadku braku danych lub przerwy w serii, baza prezentuje dane szacunkowe.

Web of Science

Baza zawiera także:
 • program EndNote Web służący do gromadzenia opisów bibliograficznych, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej;
 • serwis Journal Citation Reports umożliwiający sprawdzanie wskaźnika Impact Factor;
 • zestaw narzędzi bibliometrycznych InCites służący do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI;, JCR i ESI oraz pozwalający porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.
Więcej informacji na https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/wos/

Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Web of Science to pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych, produkowanych przez Clarivate Analytics, obejmujących wiele dziedzin nauki. Służą one zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

Dostęp do bazy od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wiley Online Library

Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
W ramach licencji można korzystać z czasopism od roku 1997.

Udostępnianie: Kampus UEK, dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Wiley Online Library to baza publikacji Wiley-Blackwell. Serwis oferuje artykuły z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Pełna lista dostępna po kliknięciu w katalog

Dostęp do pełnego tekstu artykułów części czasopism zawartych w bazie otrzymujemy od roku 2012 dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Informator

Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji.