Rada Biblioteczna

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej określają zapisy zawarte w § 8 Załącznika 4 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stanowiącego Regulamin organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 1. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego w Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
 2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
  1) przewodniczący – wybrany przez Senat członek Senatu,
  2) dyrektor Biblioteki Głównej i jego zastępcy,
  3) sekretarz naukowy,
  4) przedstawiciel każdego kolegium,
  5) przedstawiciel studentów,
  6) trzech przedstawicieli pracowników Biblioteki Głównej,
  7) wskazani, w razie wystąpienia potrzeby, przez dyrektora Biblioteki Głównej przedstawiciele tych jednostek organizacyjnych Uczelni, z którymi Biblioteka Główna współpracuje.
 3. Wybór poszczególnych członków Rady Bibliotecznej, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 4), 6), dokonywany jest w terminie do 15 listopada roku rozpoczęcia kadencji Rektora, a wybór przedstawiciela studentów w terminie wynikającym z regulaminu samorządu studenckiego.
 4. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy w szczególności:
  1) współpraca z dyrektorem Biblioteki Głównej przy określaniu zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych,
  2) wnioskowanie w sprawach zmian strukturalno-organizacyjnych w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego,
  3) opiniowanie propozycji obsady stanowisk kierowniczych przedstawianych przez dyrektora Biblioteki Głównej,
  4) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego Biblioteki,
  5) opiniowanie sprawozdań dyrektora z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego

Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2017-2020:

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Renata Oczkowska
 2. Członkowie:
  1. Przedstawiciel kolegium dla dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscypliny nauki prawne:
   • prof. UEK dr hab. Edward Molendowski
  2. Przedstawiciel kolegium dla dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscypliny nauki prawne:
   • dr Jolanta Loranc - Borkowska
  3. Przedstawiciel kolegium dla dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości:
   • prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
  4. Przedstawiciel kolegium dla dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości:
   • prof. UEK dr hab. Marcin Salamaga
  5. Przedstawiciel kolegium dla dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna
   i gospodarka przestrzenna:
   • prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński
  6. Przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej:
   • mgr Katarzyna Ożóg
   • mgr Bernadetta Gągulska
   • mgr Bożena Przęczek – Giec
  7. Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego:
   • Sylwia Ewa Pożoga
   • Arkadiusz Tomaszek
  8. Dyrektor Biblioteki Głównej – mgr Elżbieta Golec-Nycz
  9. Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Zbiorów – mgr Danuta Domalewska
  10. Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Udostępniania – mgr Urszula Cieraszewska
  11. Sekretarz Naukowy – mgr Aureliusz Potempa
  12. Przedstawiciel Kwestora – w razie wystąpienia potrzeby uczestnictwa

 

Polski