Podstawowe informacje

Zapis do biblioteki

GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna

Studenci, Doktoranci

 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko, numer albumu
 • po założeniu konta zostanie wysłany mail z informacją o możliwości zamawiania książek; w przypadku studentów niezarejestrowanych w USOS dodatkowo zostanie wysłane hasło tymczasowe oraz przy pierwszym odbiorze książek nastąpi weryfikacja danych
Pracownicy naukowi

 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko, dane Kolegium/Instytutu/Katedry (weryfikacja na podstawie danych z Egerii)
 • po założeniu konta zostanie wysłany mail z informacją o możliwości zamawiania książek
Pozostali użytkownicy

Do odwołania nie zapisujemy użytkowników spoza UEK.


Wypożyczanie

Wyszukiwanie / zamawianie


1 Zaloguj się do konta czytelnika i wyszukaj interesującą cię pozycję.

2 Zwróć uwagę na lokalizację (WYP, Magazyn) i status książki:

 • 3 Jeżeli książka ma lokalizację WYP - status Dostępne sprawdź UKD udaj się do Wypożyczalni Ogólnej SPRAWDŹ GODZINY OTWARCIA
 • 3 Jeżeli książka ma lokalizację Magazyn - status Dostępne możesz ją zamówić bezpośrednio z katalogu.
 • 3 Jeżeli książka ma lokalizację Magazyn - status Zwrot: data możesz ją zarezerwować.

Nie możesz znaleźć interesującej cię publikacji w naszych zbiorach i nie ma jej w zbiorach innych bibliotek krakowskich? Skorzystaj z usługi wypożyczenia międzybiblioteczne


Ile i na jak długo możesz wypożyczyć książki?


Studenci

Student UEK, Student English Track, uczestników studiów podyplomowych UEK - 10 na okres 30 dni

Student UEK z orzeczeniem o niepełnosprawności* - 10 na okres 60 dni

Studenci dwóch kierunków - 12 na okres 30 dni

Doktoranci

Doktoranci UEK 12 na okres 60 dni

Pracownicy naukowi

Pracownik UEK - 20 na okres 90 dni

Pozostali użytkownicy

Do odwołania nie obsługujemy użytkowników spoza UEK.

* student może:

 • być obsłużony poza kolejnością
 • wyznaczyć osobę upoważnioną na okres co najmniej 1 roku do wypożyczania książek w jego imieniu - student wypełnia upoważnienie i podpisany skan przesyła na adres wyp@uek.krakow.pl. Dane studenta weryfikowane są w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Przy pierwszym odbiorze książek nastąpi weryfikacja danych osoby upoważnionej.Odbiór książki


GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna SPRAWDŹ GODZINY OTWARCIA osobiście przy stanowisku bibliotekarza.

Przedłużenie terminu zwrotu książki (prolongata)*


Studenci

Prolongata przez konto czytelnika Konto musi być aktywne. 3 razy - książki z lokalizacją Magazyn i WYP
Pracownicy UEK

Prolongata przez konto czytelnika Konto musi być aktywne. 2 razy - tylko książki z lokalizacją WYP, Dowolna ilość razy - książki z lokalizacją Magazyn

*Prolongować można tylko książkę, której nie minął termin zwrotu oraz nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika.


Zwrot książki


GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna SPRAWDŹ GODZINY OTWARCIA

 • osobiście,
 • do skrzynki (skrzynka usytuowana przy portierni w budynku Biblioteki).
 • lub
 • poprzez odesłanie książek pocztą na własny koszt, na adres: Biblioteka Główna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków‎) z DOPISKIEM „Wypożyczalnia Ogólna”.


KIEDY?
 • Informacja o terminie zwrotu jest widoczna po zalogowaniu na konto czytelnika w zakładce Moje konto


Zgubienie lub zniszczenie książki


GDZIE ZGŁOSIĆ? Wypożyczalnia Ogólna ; na adres wyp@uek.krakow.pl

CO DALEJ? Odkup taką samą książkę (ten sam lub nowszy rok wydania). Jeżeli książki nie można już odkupić podajemy listę tytułów, które Biblioteka może przyjąć w zamian za zagubione lub zniszczone książki.


Opłaty za nieterminowy zwrot książek

ILE? 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia zwrotu jednej książki.

KIEDY? Po zwrocie wypożyczonych książek (wstrzymanie naliczania opłaty).

JAK / GDZIE? Przelewem na konto uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Alior Bank nr 08 2490 0005 0000 4600 2884 8664, tytułem: opłata za nieterminowy zwrot książek, numer (SWOJEJ) karty bibliotecznej.

CO DALEJ? Następnie należy przesłać dowód wpłaty pocztą elektroniczną na adres wyp@uek.krakow.pl

Pismo w sprawie ulg w spłacie należności za nieterminowy zwrot książek


KIEDY? Pismo można złożyć po zwrocie wypożyczonych książek*

JAK? Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R- 0201- 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie pismo wraz z wymaganymi dokumentami należy skierować do Dyrektora Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych (Kwestor). Przed złożeniem pisma wymagane jest potwierdzenie wysokości należnej opłaty w Wypożyczalni Ogólnej

*Pisma powołujące się na brak maila przypominającego o dacie zwrotu nie będą uwzględniane. Takie przypomnienie ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do ulgi w spłacie należności.Przedłużenie konta czytelnika

 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko oraz numer indeksu
 • po sprawdzeniu w USOS czy status studenta oznaczony jest jako Aktywny, następuje aktywowanie konta


Rozliczenie z Biblioteką (obiegówka)

Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOS.

Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczonych książek i nieuregulowanych należności finansowych). Obowiązek rozliczenia z Biblioteką dotyczy również studentów UEK, którzy nie korzystali z BG UEK.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnia Ogólna , tel. 12 293 5710; 12 293 5793 lub e-mail: wyp@uek.krakow.plKorzystanie ze zbiorów na miejscu

Ze zbiorów Biblioteki może korzystać każdy na miejscu po dokonaniu zapisu do Biblioteki i okazaniu aktualnej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) lub doktoranta (ELD).

Na miejscu można korzystać z dokumentów bibliotecznych:

 • zlokalizowanych w Czytelni Głównej/CDE jak i Oddziale Informacji i Dokumentacji;
 • zlokalizowanych w magazynach zamkniętych po złożeniu zamówienia;
 • sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • prac doktorskich oraz prac naukowo-badawczych Uczelni;
 • materiałów własnych.

Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki regulują ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE.Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek


Jakie materiały sprowadzamy?

Sprowadzamy wyłącznie materiały, których nie posiadają biblioteki krakowskie, i które nie są dostępne w wersji elektronicznej w sieci UEK

 • w oryginale - książki do korzystania na miejscu w Czytelni Głównej/CDE
  • termin zwrotu publikacji określa biblioteka wypożyczająca
  • usługa nieodpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek polskich
  • usługa odpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek zagranicznych*
 • w postaci kopii - artykuły z czasopism lub fragmenty publikacji - jako kserokopie lub pliki elektroniczne
  • usługa odpłatna*
  • realizacja usługi odbywa się wg zasad przyjętych przez biblioteki wykonujące zamówienia

*dotyczy pracowników UEK, którzy proszeni są o przedłożenie poświadczenia posiadanych środków (potwierdzonego przez Dział Wsparcia Projektów Badawczych).

 

Jak złożyć zamówienie? Kto może skorzystać z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych?
 • pracownicy UEK
 • studenci UEK
 • doktoranci UEK
 • uczestnicy studiów podyplomowych UEK

 

Uwaga! Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego

Udostępnianie zbiorów własnych


Jaki jest zakres usług?
 • wypożyczenia książek
 • kserokopie artykułów lub fragmentów dzieł
 • skanowanie materiałów
Jak złożyć zamówienie?

 

Uwaga! Biblioteki i instytucje z terenu Krakowa wypełniają corocznie deklarację upoważniającą jedną lub dwie osoby do podpisywania rewersów i elektronicznego zamawiania materiałów bibliotecznych.

Deklaracja dla wypożyczeń międzybibliotecznych przez biblioteki/instytucje Krakowa

 

Jaki jest okres wypożyczenia?

Okres wypożyczenia wynosi 30 dni

 

Jakie są koszty usług?

Wszystkie usługi są bezpłatne