-A +A

.

Redagowanie pracy licencjackiej i magisterskiej

Polecane książki

Wszystkim, którzy przygotowują się do pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej polecamy następujące książki...

Bibliografia załącznikowa

Do pracy magisterskiej bądź licencjackiej powinna być dołączona bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora.

 

Tablice

Należy je umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie jest o nich wzmianka. Tablice większe od formatu strony, które nie mogą być podzielone należy drukować w postaci wklejek składanych.

Ilustracje

Nazwy autorów map, planów i diagramów należy podawać na stronie redakcyjnej, w obrębie podpisów albo w wykazie ilustracji. Nazwy autorów fotografii dokumentacyjnych i rysunków można podawać w wykazie ilustracji.