Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(45)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(45)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Europejska gwarancja dla młodzieży

Europejska gwarancja dla młodzieży
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 48 s.

Bezrobocie wśród młodych ludzi stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich w całej Unii Europejskiej. W związku z tym w 2013 r. Rada Europejska zaleciła wdrożenie inicjatywy pod nazwą „gwarancja dla młodzieży”. W ramach tego programu wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia mają otrzymać „dobrej jakości” ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego. Program będzie częściowo finansowany z budżetu UE, lecz wymagany będzie również wkład ze środków krajowych. W sprawozdaniu Trybunał ocenił, czy Komisja we właściwym czasie zapewniła państwom członkowskim odpowiednie wsparcie przy opracowywaniu planów wdrożenia gwarancji dla młodzieży. Ponadto zbadano, czy istnieją potencjalne zagrożenia mogące mieć wpływ na skuteczną realizację programu gwarancji dla młodzieży. (abstrakt oryginalny)

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej 2014

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej 2014
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 288 s.

Rok 2014 był rokiem zmian dla Unii Europejskiej. Wybrano nowy Parlament Europejski, a przewodniczący Komisji Europejskiej – po raz pierwszy w historii – został mianowany na podstawie wyników tych wyborów. Na stanowisko to wybrano Jeana-Claude'a Junckera, kandydata zwycięskiej partii politycznej. W październiku w Parlamencie Europejskim odbyły się przesłuchania członków nowej Komisji oraz głosowanie w sprawie jej zatwierdzenia. Nowa Komisja rozpoczęła urzędowanie 1 listopada i przyjęła ambitny program działań, opierający się na priorytetach politycznych przedstawionych przez przewodniczącego Junckera w Parlamencie Europejskim. 1 grudnia urząd przewodniczącego Rady Europejskiej objął Donald Tusk. Po raz pierwszy w historii Radzie Europejskiej przewodniczy obywatel jednego z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii po 2004 r. Ponadto, w ramach wzmacniania unii gospodarczej i walutowej (UGW), Europejski Bank Centralny nabył w 2014 r. nowe uprawnienia w zakresie nadzoru banków europejskich. (fragment tekstu)

Służby informacyjne i doradcze UE

Służby informacyjne i doradcze UE
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 28 s.

Obywatele i przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej powinni mieć łatwy dostęp do informacji o swoich prawach i możliwościach płynących z UE. Aby spełnić ten wymóg w możliwie bezpośredni i skuteczny sposób, Komisja, w partnerstwie z różnymi podmiotami w państwach członkowskich, powołała szereg służb. Służby te kontaktują się z obywatelami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, odpowiadając na prośby o informacje lub pomoc. Odgrywają one ważną rolę w procesie komunikowania się z obywatelami i przedsiębiorstwami, a także wysłuchują ich opinii i reagują na potrzeby. W niniejszej broszurze opisano 22 działające obecnie w państwach członkowskich służby UE. Każda z nich udziela indywidualnej pomocy w określonej dziedzinie, od ogólnych informacji na temat UE po bardziej szczegółowe kwestie, takie jak możliwości znalezienia pracy, partnera biznesowego czy uzyskania dofinansowania projektu w Europie. Obywatele podróżujący po UE lub przedsiębiorstwa prowadzące działalność w kilku krajach mogą uzyskać odpowiedź na wiele pytań, m.in: Jakie prawa przysługują mi w razie przeniesienia się do innego kraju UE? Kto pomoże mi w załatwieniu formalności administracyjnych w innym kraju UE? W jaki sposób mogę zaoferować moje usługi w innych krajach? Z jakich uprawnień mogę skorzystać, jeśli sprzedawca odmówi zwrotu wadliwego towaru? W praktyce każdy może znaleźć odpowiedni punkt kontaktowy, w którym otrzyma poradę dotyczącą swojej sprawy. Unia Europejska jest zawsze na wyciągnięcie ręki! Za pomocą niniejszej broszury Komisja stara się ułatwić obywatelom i przedsiębiorcom znalezienie serwisu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. (abstrakt oryginalny)
Realizacja działań UE na rzecz zatrudnienia młodzieży z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego.  Sprawozdanie na podstawie danych z sześciu państw członkowskich

Realizacja działań UE na rzecz zatrudnienia młodzieży z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego. Sprawozdanie na podstawie danych z sześciu państw członkowskich
Bruksela: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 2014. – 30 s.

Badanie ma na celu przedstawienie poglądów partnerów społecznych i zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego na temat: - strategii realizowanych na poziomie krajowym w celu ułatwienia młodym ludziom znalezienia pracy, w tym ich wdrażania i faktycznego wpływu; - sprawdzonych rozwiązań i trudności napotykanych w państwach członkowskich; - własnego zaangażowania w politykę na rzecz zatrudnienia młodych i w bieżące reformy. Zadanie to stanowi dla podmiotów krajowych szansę na przedstawienie swoich komentarzy i zaleceń dotyczących polityki na rzecz zatrudnienia młodzieży, a jednocześnie jest okazją do wzajemnego uczenia się i lepszego zrozumienia, w jaki sposób funkcjonują systemy krajowe. Sześć państw członkowskich wybrano ze względu na ich specyficzną sytuację w dziedzinie polityki dotyczącej młodzieży, biorąc pod uwagę bezrobocie i odsetek NEET (osób, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą) oraz inne szczególne wyzwania (np. bezrobocie długofalowe, integracja Romów) i opierając się na dostępnych informacjach i dyskusjach prowadzonych z przedstawicielami EKES-u, Komisji i stałych przedstawicielstw przy UE. (abstrakt oryginalny)

Walka UE z nadużyciami finansowymi i korupcją. Prezentacja OLAF-u, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Walka UE z nadużyciami finansowymi i korupcją. Prezentacja OLAF-u, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 16 s.

Korupcja i nadużycia finansowe przynoszą poważne szkody gospodarce i społeczeństwu. Wiele państw na świecie boryka się z głęboko zakorzenioną korupcją, która hamuje rozwój gospodarczy, osłabia demokrację, a także szkodzi sprawiedliwości społecznej i rządom prawa. Rzeczywistość ta dotyczy również państw członkowskich UE. Charakter i zakres korupcji różni się w zależności od kraju, ale dotyczy wszystkich państw członkowskich. Korupcja kosztuje podatników miliardy euro i w wielu przypadkach pomaga zorganizowanym grupom przestępczym w prowadzeniu działalności przestępczej w całej Europie. Szacuje się, że sama korupcja kosztuje gospodarkę UE 120 mld euro rocznie, nieznacznie mniej niż wynosi roczny budżet Unii Europejskiej. Z tego względu walka z korupcją przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności UE w gospodarce światowej. Zwalczanie korupcji i nadużyć finansowych należy do kompetencji krajowych. Państwa członkowskie UE mają do dyspozycji większość niezbędnych instrumentów prawnych i instytucji umożliwiających zapobieganie korupcji i nadużyciom finansowym oraz ich zwalczanie. Ponieważ państwa UE zarządzają 80 proc. unijnych funduszy, odpowiadają również za prowadzenie dochodzeń i ściganie przypadków korupcji i nadużyć finansowych dotyczących budżetu Unii. UE wspiera jednak państwa członkowskie w prowadzeniu takich dochodzeń za pośrednictwem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Środowisko Europy 2015. Stan i prognozy : synteza

Środowisko Europy 2015. Stan i prognozy: synteza
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 210 s.

Wspólne ramy czasowe 7. programu działań UE w zakresie środowiska, wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014–2020, strategia „Europa 2020” na lata 2014–2020 oraz program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oferują możliwość wykorzystania synergii pomiędzy polityką działań, inwestycjami i rozwojem nauki w celu wspierania przejścia do zielonej gospodarki. Niedawny kryzys finansowy nie doprowadził do spadku zainteresowania mieszkańców Europy problemami związanymi ze środowiskiem. Obywatele europejscy są przekonani, że należy zwiększyć wysiłki na wszystkich poziomach na rzecz ochrony środowiska, i że postępy czynione w poszczególnych państwach powinny być mierzone według kryteriów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Siódmy unijny program działań w zakresie środowiska zakłada, że małe dziś dzieci przeżyją mniej więcej połowę swojego życia w społeczeństwie niskoemisyjnym, opartym na gospodarce o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) i odpornych ekosystemach. Realizacja tego zobowiązania może sprawić, że Europa będzie przodować w dziedzinie nauki i technologii, ale też konieczne jest tutaj zrozumienie jak pilna jest to kwestia, a także podjęcie bardziej odważnych kroków. Niniejszy raport ma służyć jako oparty na wiedzy wkład w realizację tych wizji i celów. (fragment tekstu)

Access City Award 2015 
Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy dostępności i usuwania barier w europejskich miastach

Access City Award 2015 Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy dostępności i usuwania barier w europejskich miastach
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 24 s.

Program Access City Award ujrzał światło dzienne w 2010 roku, mając za cel promowanie dostępności w środowisku miejskim dla rosnącej populacji ludzi starszych i niepełnosprawnych w Europie. Od tej pory co roku przyciąga zgłoszenia miast z całego kontynentu, których pasją jest szersze otwarcie się na swoich własnych mieszkańców i odwiedzających. Dostępność to kwestia priorytetowa zarówno dla Komisji Europejskiej, jak i wszystkich krajów członkowskich. Program konkursowy pomaga wyróżnić przykłady innowacyjnego myślenia i najlepszych praktyk, które mogą stać się inspiracją dla innych metropolii, które być może borykają się z podobnymi wyzwaniami. Tegoroczni laureaci nagród i wyróżnień, z różnych zakątków Europy, reprezentują szeroką gamę uwarunkowań kulturowych, topograficznych i klimatycznych, które nie pozostają bez wpływu na kwestie dostępności. Każdy z nich podjął wyzwanie, proponując innowacyjne, a jednocześnie zrównoważone sposoby zapewnienia równości oraz niezależności osobom niepełnosprawnym i seniorom. (abstrakt oryginalny)

Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go na szczebel regionalny Sprawozdanie podsumowujące, Polska, 15 – 16 października 2014 r.

Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go na szczebel regionalny Sprawozdanie podsumowujące, Polska, 15 – 16 października 2014 r.
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 42 s.

Wzajemna ocena „Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go na szczebel regionalny” (Polska, 15 – 16 października 2014 r.) koncentrowała się na użyteczności wskaźnika aktywnego starzenia się w kontekście wytyczania kierunków polityki. Niniejsze sprawozdanie zawiera podsumowanie najważniejszych kwestii omawianych podczas spotkania oraz kluczowej wiedzy płynącej z debaty. Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i polskim. (abstrakt oryginalny)

Zapewnianie jakości w edukacji Ewaluacja szkół w Europie - polityka i stosowane rozwiązania

Zapewnianie jakości w edukacji. Ewaluacja szkół w Europie - polityka i stosowane rozwiązania
Bruksela: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, 2015. - 4 s.

Ewaluacja pracy szkół jest jednym z ważnych sposobów na podnoszenie jakości kształcenia w całym systemie edukacji, którego podstawowym elementem składowym są szkoły. Wysoka jakość edukacji i szkoleń jest jednym z czterech celów strategicznych strategii ET 2020, a sposoby jej osiągania są przedmiotem debaty zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym. Celem raportu Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe jest zebranie informacji dotyczących systemów ewaluacji szkół podstawowych i średnich i stopnia funkcjonujących w państwach członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii, a także Macedonii i Turcji. W raporcie uwzględniono dwa główne typy ewaluacji szkół: ewaluację zewnętrzną, przeprowadzaną przez ewaluatorów zewnętrznych, i wewnętrzną, która jest najczęściej prowadzona przez same szkoły. Raport zawiera część porównawczą i opisy systemów ewaluacji w poszczególnych krajach w roku szkolnym 2013/14. (abstrakt oryginalny)

Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie.Raport Eurydice i Eurostatu : wydanie 2014

Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie. Raport Eurydice i Eurostatu: wydanie 2014
Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2014. - 202 s.

Raport prezentuje dane z dziedziny wczesnej edukacji i opieki w 32 krajach europejskich przedstawione w postaci wskaźników obejmujących m.in. regulacje prawne, statystyki, strukturę systemów edukacji i opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także ich organizację oraz poziom finansowania. Z publikacji dowiemy się, między innymi, w jakim wieku rozpoczyna się edukację przedszkolną, jaki odsetek dzieci uczęszcza do placówek wczesnej edukacji i opieki w poszczególnych krajach, jak kraje radzą sobie z niemal powszechnym w Europie brakiem miejsc w żłobkach oraz ile rodzice płacą za opiekę nad dzieckiem w krajach, w których nie jest ona dostępna bezpłatnie. W raporcie uchwycono również pewne trendy w europejskiej edukacji– wczesna edukacja i opieka w Europie stają się coraz bardziej powszechne i dotyczą coraz młodszych dzieci, a instytucje opiekuńcze coraz częściej przekształcają się w placówki edukacyjne łączące opiekę z elementami nauki. (abstrakt oryginalny)

Oprac. Anna Tokarczyk, CDE

© 2009 Biblioteka Główna UEK