Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach”

W dniach 23.06-26.06.2014 odbyła się VI Konferencja Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o Bibliotekach”. Większość obrad toczyła się w Rogowie, w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW.

Zamiarem organizatorów było, aby Konferencję zrealizować w odmiennej niż dotychczas formule. Osoby chętne do wygłoszenia referatów zgłaszały propozycje tematów, a zainteresowani udziałem w konferencji lub zainteresowani zagadnieniem, mieli możliwość oddania głosu na wybrane przez siebie tematy. Ta propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Na wstępie obrad wszystkich przybyłych powitał dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Błażej Feret, a następnie oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Piotr Paneth, który życzył licznie zgromadzonym owocnych obrad.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 19 referatów i wystąpień sponsorów.

Jednym z pierwszych było wystąpienie Jolanty Stępniak, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, „ Krótka droga awansu zawodowego pracownika biblioteki”.

Prelegentka podkreślała potrzebę zastosowania w bibliotekach zewnętrznego systemu certyfikacji, potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji. Temat ten wzbudził żywe reakcje i powracał jeszcze wielokrotnie podczas licznych dyskusji, zarówno w trakcie obrad, jak i w kuluarach. Następny temat - „Jak odstraszyć czytelnika, czyli strony internetowe bibliotek”- zaprezentowała Paulina Milewska (bibliosfera.net). Zwróciła uwagę na źle funkcjonujące, nieczytelne oderwane od rzeczywistości witryny biblioteczne. Podkreśliła potrzebę udziału użytkowników w modelowaniu stron. O siedmiu grzechach głównych biblioteki w social mediach mówiła Bożena Jaskowska, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wskazała na znaczenie planu i strategii obecności w mediach, zaleciła umiar w wyborze ilości mediów i skupienie się na zapewnieniu jakości obecności biblioteki w mediach. Próbę ujednolicenia i uporządkowania terminologii poświęconej multiwyszukiwarkom podjął Krzysztof Lityński (bibliosfera.net), ten temat rozbudził liczne pomysły. Zastanawiano się, czy jest powód, żeby wyszukiwarki biblioteczne nazywać multiwyszukiwarkami.

Nie mniej ożywioną dyskusję wywołało wystąpienie Witolda Kozakiewicza z Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W referacie „ Digitalizacja społeczna jako alternatywa dla bibliotek cyfrowych” omówił problem upowszechniania przez czytelników w sieci zdigitalizowanych utworów, zawierających widoczne znaki własnościowe bibliotek. Kolejnym ciekawym wystąpieniem był referat Aleksandra Radwańskiego z Ossolineum, w którym autor przedstawił działanie „chmury bibliotek” - czyli powszechnej usługi sieciowej, pozwalającej na natychmiastowy dostęp do zasobu cyfrowego (jeśli taki istnieje) bądź do fizycznego materiału bibliotecznego w najbliższej możliwej lokalizacji.

O kształtowaniu przestrzeni bibliotecznej i funkcji „trzeciego miejsca” opowiedziała w swoim wystąpieniu Agnieszka Wolańska z CWiNT Politechniki Wrocławskiej.

Na znaczenie i ważną rolę dobrze funkcjonujących katalogów bibliotecznych zwrócił uwagę Henryk Hollender z Biblioteki Uczelni Łazarskiego. Wskazał na możliwość wykorzystania katalogowania jako kluczowego elementu w systemie zarządzania biblioteką.

W następnym dniu obrad autorzy wystąpień przedstawili kolejne ciekawe tematy, wśród wystąpień na uwagę zasługuje referat Dominiki Palecznej (bibliosfera.net) „ Kto winien: użytkownik czy system? Na granicy edukacji informacyjnej i użyteczności”.

W swoim wystąpieniu postawiła kilka pytań uczestnikom konferencji i następnie zaprosiła słuchaczy, aby wspólnie spisać propozycje ciekawszych sposobów na edukowanie użytkowników w umiejętnościach wyszukiwania.

Ważne pytania znalazły się też w wystąpieniu Iwony Wiśniewskiej z Centrum NUKAT „Komu i czemu służy informacja o zbiorach i jej udostępnianie?” Autorka pytała: „Dlaczego centralizacja informacji jest taka trudna i czy jest sens zabiegać o nią? Dlaczego katalog NUKAT współtworzy tylko 120 bibliotek i co (poza pieniędzmi oczywiście) stoi na przeszkodzie rozwojowi? Czy realizacja projektów unijnych, granty, dotacje są tylko "zaspokajaniem" lokalnych ambicji, czy walką o użytkownika informacji? Czy decydenci przyznający pieniądze widzą i rozważają konieczność tworzenia narzędzi centralnej informacji w kraju? Dlaczego kiedyś, przed erą katalogów komputerowych, możliwe było istnienie katalogów centralnych w Bibliotece Narodowej?” Po tych i jeszcze innych trudnych pytaniach przedstawiła propozycje rozwoju w kierunku poszerzania kręgu partnerów oraz odbiorców CKHW, np. o bazy bibliograficzne, biblioteki cyfrowe, Wikipedię, inne instytucje kultury.

Temat kryteriów oceny bibliotekarzy dyplomowanych i doświadczenia w przygotowaniu arkuszy oceny własnych pracowników zaprezentowała Katarzyna Maćkiewicz reprezentująca Bibliotekę Uniwersytecką w Olsztynie.

Ciekawych referatów i wystąpień było znacznie więcej, wszystkie angażowały uczestników i skłaniały do dyskusji.

Na koniec Błażej Feret sformułował i spisał wnioski wynikające z konferencji:

  1. Trwałe, utrzymywane i certyfikowane kompetencje, a nie wykształcenie.
  2. Strategia promocji biblioteki, łącznie z Facebookiem.
  3. Nie wszystko musi być robione w bibliotece i przez bibliotekarzy (np. strony WWW).
  4. Standaryzacja i ujednolicenie (terminologia, łączność).
  5. Dbanie o bibliotekarską jakość informacji.
  6. Upraszczanie interfejsów stron WWW.
  7. Unikanie terminologii profesjonalnej.
  8. Konsultowanie się z użytkownikami.

Podsumowując, należy podkreślić, że formuła przyjęta przez organizatorów okazała się celnie wybrana, wśród opinii uczestników przeważały głosy pozytywnie oceniające zarówno tematykę, jak i nieszablonową konwencję konferencji.

Organizatorzy zapewnili o publikacji materiałów z konferencji. Dodatkowo, wybrane wystąpienia znalazły się w serwisie Bibliosfera.net i w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK