Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku

W dniach 24-25 października 2013 roku odbyła się w Lublinie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku”.

Organizatorem konferencji był Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konferencji w zapowiedzi organizatorów była próba odpowiedzi na pytania: Quo vadis czytelniku? Czytelnik czy konsument? Czytanie czy konsumowanie? oraz podjęcie dyskusji nad kondycją współczesnego czytelnictwa w szerokim kontekście kulturowym, nad tożsamością czytelnika w społeczeństwie konsumpcyjnym, a także dokonanie diagnozy stanu kultury czytelniczej na początku XXI w.

Homo legens czy homo consumens?

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, księgarzy, bibliotekarzy, wydawców, nauczycieli. Licznie przybyli też studenci Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS. Obrady w trakcie których prezentowano referaty toczyły się w trzech sesjach:

  • Czytelnik czy konsument? Obraz czytelnika w kulturze współczesnej,
  • Książka czy produkt? Tożsamość książki w kontekście mechanizmów rynkowych i technologicznych,
  • Quo vadis biblioteko? Biblioteka wobec potrzeb współczesnego czytelnika / użytkownika / klienta.

Pierwszej sesji przewodniczyła prof. dr hab. Maria Juda dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS. Pracownicy Instytutu i uczestnicy konferencji pogratulowali Pani profesor otrzymania tytułu Profesora, nadanego przez Prezydenta RP.

Po przerwie obradom przewodniczyła dr hab. Bożena Rejak, prof. UMCS.

W tej sesji dr Roman Chymkowski z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej omówił w referacie Czytanie książek a podziały społeczne w Polsce wyniki badań prowadzonych nad stanem czytelnictwa Polaków, które co roku zatrważają swoim niskim poziomem. O wynikach czytelnictwa wśród wybranej grupy turystów górskich mówiła dr Beata Przewoźnik z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Uzyskane w oparciu o badania ankietowe wyniki również nie przedstawiały się imponująco. Ciekawie zaprezentował referat Czytelnik w literackim ogródku i nieliterackiej rzeczywistości prelegent z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego – Bartłomiej Tomaszewski.

Popołudniową sesję prowadziła prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a po przerwie dr hab. Małgorzata Kisilowska z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W tej sesji również znalazło się wiele ciekawych wystąpień, a wśród nich referat dr Bożeny Hojki z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego Książka jako wyznacznik tożsamości kulturowej i przynależności grupowej, oraz wystąpienie przedstawicielki organizatorów dr hab. prof. UMCS Bożeny Rejak Książka do konsumowania. Metaforyka kulinarna w recenzjach i tekstach reklamujących książki. Tę bardzo ciekawą sesję zakończyło oczekiwane przez uczestników konferencji spotkanie z Justyną Sobolewską z tygodnika „Polityka”. Po pierwszym dniu obrad odbyła się uroczysta kolacja, na którą zaprosili wszystkich organizatorzy.

Kolejnego dnia, sesji Quo vadis biblioteko?... przewodniczyli dr Anita Has-Tokarz z UMCS i dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS. W tej sesji w większości prezentowane były wystąpienia przedstawicieli bibliotek, w tym referat Działalność promocyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którego autorzy Danuta Domalewska i Aureliusz Potempa reprezentowali na konferencji Bibliotekę Główną UEK. Szczególnie interesująco o Mediatece Biblio mówił w swoim wystąpieniu Grzegorz Woźniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie a także dr Renata Malesa z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, która prezentowała temat Nowe formy promocji biblioteki i czytelnictwa – wybrane przykłady.

Każda sesja kończyła się dyskusją, pytaniami i podsumowaniem. Wszystkie wystąpienia ukażą się w przygotowywanej przez organizatorów publikacji pokonferencyjnej.

Organizatorzy dołożyli starań by zapewnić sprawny przebieg obrad, czas na owocną dyskusję i dobrą, przyjazną atmosferę.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK