Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(41)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(41)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Eionet łączy. Wymiana informacji o środowisku w Europie
Kopenhaga: Europejska Agencja Środowiska, 2012. - 15 s.

Eionet jest partnerską siecią EEA oraz jej państw członkowskich i krajów współpracujących. W skład Eionet wchodzi Europejska Agencja Środowiska, kilka Europejskich Centrów Tematycznych (ETC) oraz sieć około 1500 ekspertów z 39 państw w niemal 400 instytucjach krajowych zajmujących się informacjami o środowisku. Eksperci skupieni są w Krajowych Punktach Kontaktowych (KPK, ang. NFP) i Krajowych Centrach Referencyjnych (NRC). Za pośrednictwem Eionet EEA gromadzi informacje o środowisku z poszczególnych krajów, koncentrując się na dostarczaniu aktualnych i zweryfikowanych na szczeblu krajowym danych wysokiej jakości. Wiedza ta jest szeroko udostępniania poprzez witrynę internetową EEA i stanowi podstawę zarówno tematycznych, jak i zintegrowanych ocen dotyczących środowiska. Informacje te są wsparciem w procesach gospodarowania środowiskiem, tworzenia i oceny polityki dotyczącej środowiska oraz udziału obywateli na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym. W połączeniu z opiniami i informacjami uzyskanymi w wyniku działalności naukowej obywateli oraz pochodzącymi z wiedzy niespecjalistycznej, lokalnej i tradycyjnej, a także ze środowiska przedsiębiorców, stanowi to silną podstawę dla działań decydentów i zaangażowania społeczeństwa. (fragment tekstu)

Jak działa Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013. - 40 s.

Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej w przystępny sposób, czym zajmuje się Unia Europejska w różnych obszarach polityki, dlaczego się tym zajmuje oraz jakie przynosi to wyniki. Unia Europejska (UE) jest wyjątkowa. Nie jest państwem federalnym na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki, bo jej członkowie pozostają niezawisłymi, suwerennymi państwami. Nie jest także wyłącznie organizacją międzyrządową, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, ponieważ państwa członkowskie Unii łączą fragmenty swojej suwerenności na poziomie organizacji, przez co razem zyskują większą siłę oddziaływania i szersze wpływy, niż gdyby działały indywidualnie. Łączenie suwerenności opiera się na wspólnym podejmowaniu decyzji za pośrednictwem wspólnych instytucji, takich jak Parlament Europejski, wybierany przez wszystkich obywateli, oraz Rada Europejska i Rada, reprezentujące rządy państw członkowskich. Instytucje te podejmują decyzje na podstawie wniosków Komisji Europejskiej, reprezentującej interesy UE jako całości. Ale czym dokładnie zajmuje się każda z tych instytucji? W jaki sposób ze sobą współpracują? Która za co odpowiada? Niniejsza książeczka w przystępny sposób odpowiada na te pytania. Zawiera również podstawowe informacje o agencjach i innych organach uczestniczących w pracach Unii. Jest ona pomyślana jako przewodnik po procesach decyzyjnych w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Wspieranie kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Komunikat z Brugii
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012. - 32 s.

Dnia 7 grudnia 2010 r. europejscy ministrowie ds. kształcenia i szkolenia zawodowego, europejscy partnerzy społeczni oraz Komisja Europejska przyjęli komunikat z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020. Komunikat określa wspólne cele na rok 2020 i plan działania na najbliższe lata, łącząc środki krajowe ze wsparciem europejskim. W niniejszej broszurze przedstawiono kontekst dla tej współpracy oraz wyzwania i cele na nadchodzące lata. (abstrakt oryginalny)

Jedna waluta dla jednej Europy. Droga do euro
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012. - 20 s.

Dzień 1 stycznia 1999 r., kiedy 11 państw Unii Europejskiej utworzyło unię posługującą się wspólną walutą, przeszedł do historii. Banknoty i monety euro weszły do obiegu z dniem 1 stycznia 2002 r. Historia wspólnej europejskiej waluty jest jednak dużo dłuższa i sięga początków samej Unii Europejskiej. Pięćdziesiąt lat po tym, jak podpisanie traktatu rzymskiego położyło fundamenty obecnej Unii Europejskiej, oraz dzięki obszernej reformie unii gospodarczej i walutowej euro stanowi najbardziej widoczny symbol integracji europejskiej. Tę długą drogę do wspólnej waluty przedstawiono w niniejszej broszurce i na dołączonym plakacie, które są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/economy_finance/general. (abstrakt oryginalny)

Czy Komisja i Eurostat usprawniły proces tworzenia rzetelnych i wiarygodnych statystyk europejskich?
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012. - 59 s.

Publiczne zaufanie do europejskich statystyk ma zasadnicze znaczenie, jako że coraz więcej decyzji jest podejmowanych na podstawie danych i wskaźników, które muszą być wiarygodne. Od 2005 r. podejmowane są znaczne wysiłki na rzecz usprawnienia europejskiego systemu statystycznego. Poprawa ram statystyki europejskiej pozostaje jednak wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych stron zarówno na szczeblu europejskim, jak i w państwach członkowskich. Trybunał zaleca wzmocnienie niezależności zawodowej, zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów oraz rozwijanie nadzoru, tak aby zagwarantować spełnienie standardów jakości. (abstrakt oryginalny)

Pomoc Unii Europejskiej dla Kosowa w zakresie praworządności
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012. - 62 s.

Kosowo jest największym na świecie beneficjentem pomocy finansowej UE w przeliczeniu na mieszkańca. Znaczna część pomocy UE przeznaczona jest na wspieranie praworządności. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania skuteczności pomocy dostarczonej przez Komisję Europejską i EULEX - największą jak dotąd cywilną operację zarządzania kryzysowego uruchomioną przez UE. W wyniku kontroli stwierdzono, że pomoc UE w budowaniu praworządności w Kosowie nie jest wystarczająco skuteczna: władze Kosowa przywiązują niewystarczającą wagę do praworządności, brak jednomyślności w kwestii uznania niepodległości Kosowa osłabia zachętę, którą może być perspektywa przystąpienia do UE, a pomoc ze strony UE wymaga lepszego zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Czy istnieją narzędzia pozwalające monitorować skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników?
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013. - 38 s.

Europejski Fundusz Społeczny jest głównym instrumentem wsparcia finansowego dla państw członkowskich w dziedzinie zatrudnienia. W okresie 2007-2013 wydatki z EFS wyniosą ponad 75 mld euro, co stanowi 8% budżetu Unii Europejskiej. Trybunał zweryfikował, czy państwa członkowskie i Komisja stworzyły i wdrożyły narzędzia niezbędne do oceny skuteczności działań na rzecz jednej z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a mianowicie starszych pracowników. Stwierdzone uchybienia dotyczyły koncepcji programów operacyjnych oraz systemów monitorowania i oceny. Sformułowane przez Trybunał zalecenia mają na celu ulepszenie monitorowania i oceny wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na konkretne grupy docelowe. (abstrakt oryginalny)

Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji. Podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych / red. Filipek Paweł.
Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce: Kraków, 2011. - 186 s.

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik zawierający podstawowy materiał dydaktyczny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych - uczestników programu szkoleń prowadzonych przez Instytut Europeistyki UJ, a organizowanych w ramach partnerstwa w zarządzaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce w związku z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej przypadającą w II półroczu tego roku. W podręczniku przedstawiamy najbardziej istotne zmiany w systemie i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które są owocem traktatu lizbońskiego. (fragment tekstu)

Budżet UE na 2013 r. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: notatnik kieszonkowy
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013. - 32 s.

Ta kieszonkowa publikacja daje przegląd budżetu Unii Europejskiej na 2013 r., przyjętego w grudniu 2012 r. Dane liczbowe przedstawione są z podziałem na różne obszary wydatków (tzw. działy wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013), wraz z odpowiednimi przykładami na co pieniądze są wydawane. Powinno to pomóc czytelnikowi zrozumieć rolę każdego z programów UE i ich wpływ na życie codzienne obywateli Europy oraz wielu obywateli państw spoza UE. (abstrakt oryginalny)

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro. Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013. - 16 s.

Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silna i stabilna waluta euro są podstawą otoczenia gospodarczego sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu w Europie. Niniejsza publikacja stanowi część serii, w której wyjaśnia się działania UE w różnych obszarach działalności, powody jej zaangażowania i osiągane przez nią wyniki. (abstrakt oryginalny)

Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK