Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2011 roku

W roku 2011 Biblioteka Główna (BG) tworzyła system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) wraz z 6 bibliotekami podrzędnymi. Realizację swoich zadań statutowych Biblioteka Główna prowadziła w porozumieniu z Radą Biblioteczną, która w roku 2011 zebrała się 5 razy (więcej w części Biblioteka Główna w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni oraz Działalność Rady Bibliotecznej).

BG UEK odnotowała 277,5 tys. odwiedzin w swojej siedzibie i ponad 72 tys. wejść do baz danych w zdalnym dostępie (spoza Kampusu). Z bibliotecznego bezprzewodowego dostępu do internetu (Wi-Fi) skorzystało 1400 osób. Strona domowa Biblioteki zarejestrowała ponad półtora miliona odsłon. Na koniec 2011 roku system VTLS/Virtua wykazał ponad 32 tys. aktywnych czytelników. W roku 2011 BG UEK utrzymała najwyższą liczbę aktywnych czytelników wśród bibliotek akademickich Krakowa – z wyłączeniem BJ, która jest przede wszystkim Biblioteką Narodową. Agendy o największej liczbie odwiedzin były czynne siedem dni w tygodniu, niemal wszystkie obsługiwane były w trybie dwuzmianowym do późnych godzin wieczornych. W czasie sesji letniej studenci mogli korzystać ze zdigitalizowanych podręczników Nocnej Czytelni Sesyjnej (więcej w części Udostępnianie zbiorów).

Udostępniono w formie elektronicznej 374 artykułów z Zeszytów Naukowych UEK (wszystkie na terenie Kampusu, część – za zgodą autorów – w internecie), 33 doktoraty, 17 podręczników w ramach Nocnej Czytelni Sesyjnej (na terenie Biblioteki) oraz 39 druków XIX i XX wiecznych (w internecie). Biblioteka uzyskała zgodę wydawcy Ekonomisty (PTE) na cyfryzację wszystkich jego numerów, które ukazały się do roku 1939. Pierwsze prace rozpoczęto jesienią 2011 roku. Łącznie Pracownia Reprograficzna wykonała i przetworzyła blisko 27,5 tys. skanów (więcej w części Cyfryzacja zbiorów).

Powiększyliśmy zbiory o blisko 5 tys. wol. książek i ponad 1100 woluminów 837 tytułów drukowanych czasopism polskich i zagranicznych. Na zakup zbiorów tworzących majątek Biblioteki przeznaczyliśmy blisko 650 tys. zł, z czego niemal 440 tys. wydaliśmy na same czasopisma. Zapewniliśmy dostęp do 105 komercyjnych baz danych, w których łącznie znajdowało się blisko 100 tys. tytułów książek i 25 tys. tytułów czasopism. Koszt zakupu licencji wyniósł prawie 382 tys. zł. (więcej w części Gromadzenie zbiorów).

Nabytki wprowadzone do katalogu Biblioteki w roku 2011 powiększyły zasób tego katalogu do łącznie - blisko 57,5 tys. rekordów bibliograficznych książek i czasopism, 128,5 tys. rekordów egzemplarza książek, 3 750 rekordów zasobu czasopism (stan na 31 grudnia 2011 roku). Wszystkie te rekordy widoczne były w katalogu NUKAT, jako że w roku 2011 Biblioteka zakończyła scalanie swojego katalogu z katalogiem centralnym (więcej w części Opracowanie zbiorów). Przygotowaliśmy też do wyszukiwania katalog klamrowy najstarszych książek ze zbiorów Biblioteki (więcej w części Retrokonwersja).

Biblioteka kontynuowała prowadzenie baz (informatorów naukowych), wprowadzając do nich w roku 2011 ogółem ponad 17 tys. opisów publikacji. Największy udział nowych rekordów w tzw. bazach własnych biblioteki miały bazy Dorobek i BazEkon. W roku 2011 baza Dorobek została włączona do procedur związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich UEK za lata 2006-2010. Pozwoliło to na uzupełnienie braków w tej bazie, które zaczęły narastać od roku 2005 po uruchomieniu systemu Akredytacja. W styczniu 2011 roku BazEkon udostępniono bez ograniczeń w internecie (więcej w części Udostępnianie informacji).

W roku 2011 znacznie poprawiony został wygląd i standard wyposażenia wielu agend Biblioteki. Zakończyliśmy przenoszenie magazynu czasopism, rozpoczęte po doposażeniu w regały kompaktowe magazynów Biblioteki w roku 2010. Biblioteka była realizatorem przetargu na optymalizację procesów bibliotecznych w zakresie zwrotów wypożyczonych książek oraz inwentaryzacji zasobu. Przetarg wyłonił firmę, która w grudniu 2011 roku zakończyła pierwszy etap prac wdrożeniowych - przekazanie Bibliotece systemu RFID oraz etykiet (więcej w części Remonty i inwestycje).

Biblioteka współpracowała z innymi bibliotekami akademickimi. Uczestniczyliśmy w pracach Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (utrzymywanie strony domowej; praca w 3 zespołach roboczych). Wspólnie z innymi bibliotekami kupowaliśmy bazy w ramach Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych (również utrzymując stronę Konsorcjum), obsługiwaliśmy studentów innych krakowskich uczelni państwowych zrzeszonych w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, razem z Biblioteką Główną AGH współtworzyliśmy Akademicką Bibliotekę Cyfrową – ABC-Kraków. Razem z bibliotekami najważniejszych polskich uczelni ekonomicznych współtworzyliśmy bazę BazEkon (więcej w części Współpraca środowiskowa).

W roku 2011 ubytkowano ponad 11 tys. wol. książek. Przeprowadzono kontrolę księgozbioru w Magazynie Podręcznym Wypożyczalni oraz w Czytelniach Europejskiej i Czasopism. Przeprowadzono skontrum zbiorów magazynowych książek 87 001 - 107 000 (więcej w części Ubytkowanie i inwentaryzacja zbiorów).

W 2011 roku oddano użytkownikom nową wersję strony domowej BG. Strona ma zmienioną strukturę oraz jest przystosowana do standardów WAI. W październiku 2011 roku informatycy Biblioteki opracowali funkcjonalność „cytowane przez”, co przekształciło BazEkon w pierwszy polski indeks cytowań. Pod koniec roku 2011 zakupiono 12 komputerów, które zastąpiły najstarsze komputery pracownicze. Biblioteka włączyła się w prace nad projektowanym systemem informatycznym Uczelni (więcej w części Komputeryzacja Biblioteki).

Na koniec roku 2011 w Bibliotece Głównej oraz w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa na 68,5 etatach pracowało 69 osób. W roku 2011 nagrody otrzymało 21 bibliotekarzy niebędących nauczycielami akademickim oraz 2 bibliotekarzy dyplomowanych. Zgodnie z zaleceniem Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, decyzją JM Rektora UEK bibliotekarze, którzy przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365, z późn. zm. z dnia 27 lipca 2005 r.) posiadali prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2006 w wymiarze 35 dni, odzyskali w roku 2011 prawo do takiego urlopu wraz z prawem do wykorzystania urlopu zaległego z lat 2006-2011. Zalecono wykorzystanie zwiększonego urlopu do końca 2013 roku (więcej w części Kadry).

Bibliotekarze przygotowali aktualizację e-szkolenia bibliotecznego dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, przeprowadzili także tradycyjne szkolenie dla w sumie 83 grup (1066 osób) (więcej w części Dydaktyka). Inicjowali szereg działań na rzecz promocji zbiorów i usług Biblioteki (więcej w części Promocja).

Pełny tekst sprawozdania znaleźć można pod adresem http://kangur.uek.krakow.pl/dokumenty/BGUEK_2011.pdf.

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr Anna Osiewalska

© 2009 Biblioteka Główna UEK