Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Towards a United Europe. An Anthology of Twentieth Century Polish Thought on Europe

Towards a United Europe. An Anthology of Twentieth Century Polish Thought on Europe / ed. Sławomir Łukasiewicz.
Warsaw: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland 2011. – 279 s.

Antologia "Towards a United Europe" to wybór tekstów i esejów na temat różnych aspektów integracji kontynentu europejskiego z perspektywy polskiej. Książka została wydana w serii Biblioteka Jedności Europejskiej.

Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information : Report 2011

Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information : Report 2011.
Luxembourg: Publications Office of the European Union 2011. – 327 s.

Publikacja zawiera szczegółowe dane statystyczne dotyczące sytuacji ekonomicznej w rolnictwie oraz dane na temat struktury, handlu, rynków i aspektów finansowych rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej. Przedstawiono również ogólną sytuację społeczno-gospodarczą na obszarach wiejskich oraz podano wskaźniki poziomu zatrudnienia i bezrobocia w rolnictwie. Dane liczbowe wzbogacono o wykresy i mapy ilustrujące poruszone zagadnienia.

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce / red. Marta Grabowska.
Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 2012. – 301 s.

W niniejszej pracy zebrano i przedstawiono informacje o sieciach unijnych, które posiadają placówki w Polsce, zarówno te o profilu ogólnym, jak i wyspecjalizowanym. Uzyskany w ten sposób materiał pokazuje, że jest ich wiele i prowadzą bardzo różnorodną działalność. Wszystkie pomagają obywatelom lepiej funkcjonować w Unii Europejskiej. Są to centra z wyspecjalizowaną kadrą, często szkoloną w Brukseli. Oprócz sieci unijnych uwzględniono też takie, które tworzone są przez rządy państw członkowskich, a których istnienie wymagane jest w związku z korzystaniem z określonych funduszy europejskich. Przykładem może być Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Przedstawiono też jedyną polską sieć informacyjną w zakresie integracji europejskiej, tj. Regionalne Centra Informacji Europejskiej (RCIE). (fragment tekstu)

Komitet Regionów i polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Komitet Regionów i polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2011. – 43 s.

Po raz pierwszy w swojej historii i w dziejach Unii Europejskiej Polska obejmie na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Będzie ona jednocześnie sprawować tę funkcję po raz pierwszy w ramach nowej europejskiej struktury instytucjonalnej, wdrożonej w następstwie przyjęcia traktatu lizbońskiego. 184 dni – tyle czasu dano Polsce na prowadzenie negocjacji i znalezienie rozwiązań problemów, na których skupiają się obecnie debaty polityczne Unii Europejskiej. Polska ma 4416 godzin – albo 264 960 minut – by utrwalić swój wizerunek kraju nowoczesnego, kreatywnego i dynamicznego. Wyzwanie zostało rzucone! Do najważniejszych elementów agendy wspólnotowej należą strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przyszły budżet europejski oraz wielkie reformy, takie jak reforma polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. (fragment tekstu)

Rada Europejska. Pięćdziesiąt lat spotkań na szczycie

Rada Europejska. Pięćdziesiąt lat spotkań na szczycie.
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2012. – 23 s.

W niniejszej broszurze, będącej dodatkiem do plakatu zatytułowanego „Rada Europejska: instytucja u steru Unii Europejskiej”, opisano historię Rady Europejskiej, począwszy od jej pierwszego posiedzenia na szczycie w Paryżu w 1961 roku, aż do jej przekształcenia w oficjalną instytucję na mocy traktatu lizbońskiego w roku 2009. Broszura zawiera również pełny wykaz wszystkich posiedzeń Rady Europejskiej.

European Territorial Cooperation. Building Bridges Between People

European Territorial Cooperation. Building Bridges Between People.
Luxembourg: Publications Office of the European Union 2011. – 144 s.

Publikacja "Europejska Współpraca Terytorialna: budowanie mostów między ludźmi" opisuje przykłady współpracy terytorialnej oraz działań i strategii makroregionalnych Unii Europejskiej. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej stanowi podstawę integracji europejskiej, a poszczególne jego projekty pokazują, że granice państw nie stanowią już barier uniemożliwiających wzajemną pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów, wymianę pomysłów i bardziej efektywny rozwój społeczno-gospodarczy regionów.

Realising the New Renaissance

Realising the New Renaissance. Policy Proposals for Developing a World-Class Research and Innovation Space in Europe 2030 : Second Report of the European Research Area Board – 2010.
Luxembourg: Publications Office of the European Union 2011. – 38 s.

European Research Area Board (ERAB) - Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej - opublikowała raport roczny, w którym proponuje „nowy Renesans” w badaniach europejskich. Raport nie daje gotowych wskazówek, a raczej tworzy obraz tego, jak Europejska Przestrzeń Badawcza (ERA) powinna wyglądać do 2030 r. Rada identyfikuje obszary, w których powinny zostać pod¬jęte działania. Należą do nich między innymi: budowa zjednoczonej Europejskiej Przestrzeni Badawczej; rozwiązanie „wielkich wy¬zwań", do których należą problem ocieplenia klimatu, problem małych zasobów wody; interakcja między nauką a społeczeń¬stwem; współpraca sektora publicznego i prywatnego w innowacjach.

To i owo o Unii Europejskiej

To i owo o Unii Europejskiej / Jerzy Andrzej Wojciechowski.
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011. – 152 s.

"To i owo..." jest tak pomyślane, by mogło się stać inspiracją do twórczej dyskusji o przyszłości Unii, dlatego staram się w nim uchwycić skomplikowaną dynamikę przemian oraz specyfikę trudnej, wcale nieuproszczonej przez Traktat Lizboński konstrukcji Unii Europejskiej. Adresując tę książkę do Ciebie, drogi Czytelniku, starałem się, byś mógł bez trudu zrozumieć, o co mi chodzi, dlatego zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by nie odstąpić od przystępnego, codziennego języka. Wydaje mi się, że "To i owo..." może stanowić też dobrą podstawę do refleksji nad przyszłością Polski w Unii Europejskiej. Zwracam uwagę na rolę naszego kraju w strukturach europejskich, w ten sposób zachęcając, najlepiej jak potrafię, do zadawania pytań, do przemyśleń, do dyskusji... (fragment tekstu)

Partnerstwo Wschodnie = Eastern Partnership

Partnerstwo Wschodnie = Eastern Partnership.
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych [b.d.w]. – 60 s.

Partnerstwo Wschodnie to historyczna szansa dla Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Po raz pierwszy kraje Europy Wschodniej, w tym i Kaukazu Południowego dostają szansę bliskiej integracji politycznej i gospodarczej z Unią Europejską. Niezależnie od tego, czy partnerzy są zainteresowani pełnym członkostwem, czy tylko bliską współpracą, będą mogli liczyć na unijne wsparcie we wprowadzaniu zaawansowanych reform. Do tej pory z tak ogromnej pomocy mogły korzystać jedynie kraje kandydujące do Unii Europejskiej. Podstawą współpracy są wspólne unijne wartości, takie jak: wolność, demokracja, rządy prawa i respektowanie praw człowieka. Ich przestrzeganie przyniosło Europie najdłuższy okres pokoju i dobrobytu w dziejach ludzkości. Unia Europejska chce się podzielić tym sukcesem. (abstrakt oryginalny)

TE-SAT 2011

TE-SAT 2011. EU Terrorism Situation and Trend Report.
[b.m.w.]: European Police Office 2011. – 45 s.

Na posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, które odbyło się 19 kwietnia 2011 r., dyrektor Europolu Rob Wainwright przedstawił sprawozdanie roczne TE-SAT 2011 (The EU Terrorism Situation and Trend Report 2011). TE-SAT opiera się głównie na informacjach przekazanych przez państwa członkowskie UE, wynikających z dochodzeń w sprawach karnych o charakterze terrorystycznym oraz danych zawartych w otwartych źródłach. Jak wynika z raportu, terroryzm nadal stanowi duże zagrożenia dla bezpieczeństwa UE i jej obywateli. Jest też coraz bardziej zróżnicowany, jeśli chodzi o wykorzystywane metody i skutki, jakie powoduje. W UE w 2010 r. odnotowano łącznie 249 zamachów terrorystycznych, co stanowi spadek o 1/5 w stosunku do 2009 r. głównie ze względu na mniejszą aktywność ETA. Większość z nich związana była z działalnością separatystów i nacjonalistów. W całej UE zatrzymano 611 osób podejrzanych o działalność w organizacjach uznanych za terrorystyczne, w tym 179 w organizacjach islamskich (co stanowi wzrost o 50 proc.). Francja wyprzedza inne europejskie kraje pod względem liczby aresztowań osób podejrzanych o powiązania z islamskim terroryzmem – łącznie aresztowano 94 osoby. Raport nie obejmuje ataków poza terytorium UE, w których ofiarami są Europejczycy, jak np. w wypadku ataku w Marrakeszu. (abstrakt oryginalny)

Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK