Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki

Użytkownicy baz ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, Web of Knowledge, EBSCO, Wiley - jeśli nawet wiedzą, że licencje na te bazy w całości opłaciło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. licencja krajowa), to już prawie wcale nie kojarzą swojego wejścia do tych baz z utworzoną w 2010 roku Wirtualną Biblioteką Nauki.

Wyjaśnienie czym jest Wirtualna Biblioteka Nauki zaczniemy od przypomnienia, że wymienione na początku bazy z powodu ich ogromnie wysokiej ceny nie były dostępne dla pracowników i studentów naszej Uczelni przed rokiem 2010. Na zakup tych baz stać było tylko niektóre uczelnie w Polsce. Sytuacja zmieniła się wraz z decyzją o sfinansowaniu zakupu baz dla wszystkich uczelni wyższych czyli o utworzeniu Wirtualnej Biblioteki Nauki.

„Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy podjęło się pełnego sfinansowania dostępu do najbardziej znaczących naukowych zasobów, tylko w tym roku na zakup licencji wydamy około 150 milionów złotych. Do tej pory możliwości korzystania z takich danych zastrzeżone były niemal wyłącznie dla członków naukowych konsorcjów, zobowiązanych do współfinansowania kosztów zakupu licencji z własnych środków.
Teraz każdy polski badacz – zarówno z dużego ośrodka akademickiego, jak i odległej od stolicy placówki badawczej, z prestiżowej uczelni i z małej niepublicznej szkoły wyższej – zyska równy dostęp do światowych zasobów wiedzy, a tym samym równe szanse na naukowy sukces. Skorzystają też studenci i doktoranci, pracujący nad swoimi pracami dyplomowymi. Warunkiem dostępu będzie rejestracja za pośrednictwem uczelni bądź jednostki badawczej, z którą jesteście Państwo związani” – pisała 5 lutego 2010 roku Pani Minister Prof. dr hab. Barbara Kudrycka http://www.nauka.gov.pl/na-skroty/wirtualna-biblioteka-nauki/

„W praktyce korzystanie z Biblioteki jest bardzo proste. Każdy komputer, którego adres IP jest zarejestrowany w tym systemie, będzie rozpoznawalny. To oznacza, że w dostępie do Biblioteki nie będą wymagane indywidualne hasła dostępu do Biblioteki” – wyjaśniła wiceminister nauki Maria Orłowska. http://52ksiazki.pl/2010/02/wirtualna-biblioteka-nauki/

Prace te koordynuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM). Biblioteki przekazują mu adresy IP. Oprócz tego ICM organizuje dostęp do wielu baz specjalistycznych, których licencje w różnym stopniu dofinansowuje Ministerstwo. Na wspólnej witrynie Wirtualnej Biblioteki Nauki jest jeszcze miejsce dla wybranych polskich zasobów wydawniczych i bibliograficznych, wśród których od 18 maja 2012 roku jest także BazEkon.

Spośród setek baz danych prowadzonych przez biblioteki akademickie na Wirtualnej Bibliotece Nauki posadowionych jest ich zaledwie kilka. Umiejscowienie tam naszej bazy jest dowodem uznania dla jej profesjonalizmu - wysokiego poziomu edytorskiego i informacyjnego. BazEkon staje się ważnym elementem rozwoju polskiej nauki i jej promocji. Jest silnie widoczny w Internecie na stronie objętej patronatem Ministerstwa.

Dostosowując się do wymagań ICM BazEkon udostępniany jest odtąd w interfejsie YADDA, którego autorami są informatycy ICM. W interfejsie tym udostępniane są także bazy: Agro, BazTech, BazHum oraz Wirtualna Biblioteka Matematyki. W zamyśle ICM leży bowiem połączenie tych baz w jeden zasób polskiej nauki.

Zadbaliśmy jednak o to, by pozostawić użytkownikowi interfejs opracowany przez informatyków naszej Biblioteki. Przypomnijmy, że opracowana w roku 2011 funkcjonalność „cytowane przez”, uczyniła z BazEkon pierwszy polski indeks cytowań, w którym istnieją bezpośrednie powiązania pomiędzy artykułami naukowymi i ich cytowaniami.

Ze strony Biblioteki nadal udostępniamy bazę w interfejsie własnym.

Na stronie WBN zadbaliśmy o ekran pośredni, który pozwala użytkownikowi na wybór interfejsu

Interfejs YADDA informatyków ICM

BazEkon staje się ważną platformą współpracy uczelni ekonomicznych w obszarze realizowanej przez ich biblioteki dokumentacji. Teraz współpracują z nami biblioteki SGH i dwóch uniwersytetów ekonomicznych: Poznania i Wrocławia. Swój udział zapowiadają dalsze biblioteki - zaawansowane są rozmowy z bibliotekami wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Nasza Biblioteka ma w tej współpracy pozycję lidera.

Trzy lata trwające prace nad modernizacją bazy, wprowadzeniem jej do wolnego dostępu i zapewnieniem w niej jak największej ilości pełnych tekstów były jednym z priorytetów tej kadencji władz Biblioteki.

Dalsze plany:

Cel 1: włączenie BazEkon do generatora ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego w procedurze jego oceny. Obecnie nas tam nie ma.

Cel 2: zwiększenie liczby pełnych tekstów w bazie

Pełne teksty są największym walorem BazEkonu. Podanie ich użytkownikowi w tak wygodny i natychmiastowy sposób, jest gwarancją rzeczywistej znajomości publikacji naukowej.

Cel 3: nałożenie na BazEkon programu bibliometrycznego typu Publish or Perish

Po ujednoliceniu przypisów literaturowych w oparciu o bazę Dorobek, autorzy – pracownicy UEK, będą mogli przedstawić wskaźniki swojej cytowalności w czasopismach polskich. Może to stanowić istotne uzupełnienie żądanych przez Ministerstwo wskaźników cytowalności autora w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Program „Cytowania w BazEkon” pozwoli także na poznanie czasopism najsilniej oddziaływujących na autorów publikujących w polskich czasopismach naukowych rejestrowanych w BazEkon. Obecnym liderem jest American Economic Review.

Anna Osiewalska

© 2009 Biblioteka Główna UEK