Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(36)/2010
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(36)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Energia termojądrowa i przemysł - współpraca na rzecz przyszłości

Energia termojądrowa i przemysł – współpraca na rzecz przyszłości
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. – 40 s.

Wdrożenie fuzji jądrowej to doskonała możliwość dla przemysłu europejskiego, specjalizującego się w nowoczesnych technologiach. Umiejętności i wiedza pozyskane podczas tworzenia systemów i komponentów w programie ITER mogą zwiększyć konkurencyjność. Zaangażowanie przemysłu jest obecnie kluczowym czynnikiem umożliwiającym pełne uczestnictwo w programie rozwoju technologii istotnych dla prototypu reaktora, a w przyszłości, do osiągnięcia korzyści z udziału w budowie elektrowni komercyjnych. (fragment tekstu)

Komisja Europejska 2010-2014

Komisja Europejska 2010–2014
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 60 s.

Komisję Europejską – pod przewodnictwem José Manuela Barroso – tworzy kolegium 27 komisarzy z poszczególnych państw Unii Europejskiej. Każdy komisarz zajmuje się szczególnym obszarem polityki, działając w sposób podobny do ministrów w rządach krajowych. Niniejsza broszura zawiera krótki wgląd w pracę Komisji Europejskiej. Przedstawia ona wszystkich komisarzy, zakres ich odpowiedzialności i priorytety, które wyznaczyli sobie na pięcioletni okres sprawowania urzędu. (abstrakt oryginalny)

Oceny oddziaływania w instytucjach Unii Europejskiej. Czy wspierają one procesy decyzyjne?

Oceny oddziaływania w instytucjach Unii Europejskiej. Czy wspierają one procesy decyzyjne? Sprawozdanie specjalne nr 3/2010
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 71 s.

Ocena oddziaływania jest jednym z filarów prac Komisji w dziedzinie poprawy uregulowań prawnych. W swoim sprawozdaniu Trybunał bada, czy Komisja przygotowywała oceny oddziaływania podczas opracowywania wniosków, czy procedury Komisji dotyczące oceny oddziaływania stanowiły dla niej odpowiednie wsparcie w trakcie prac nad inicjatywami, a także, czy treść i sposób prezentacji sprawozdań Komisji z ocen oddziaływania były odpowiednie. (abstrakt oryginalny)

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 65 s.

Niniejszy przewodnik dotyczy wszystkich osób mobilnych, tj. osób, które przemieszczają się między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) ze względu na pracę, studia, emeryturę lub nawet krótki urlop. Opisano w nim funkcjonowanie praw tych osób w zakresie zabezpieczenia społecznego w związku z ich przemieszczaniem się. Celem przewodnika jest przedstawienie w sposób zrozumiały informacji na temat praw i obowiązków w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w sytuacjach dotyczących dwóch lub większej liczby państw. (fragment tekstu)

Swobodny przepływ towarów. Przewodnik stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów

Swobodny przepływ towarów. Przewodnik stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 44 s.

Przewodnik stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów ma na celu dostarczenie informacji z prawniczego punktu widzenia na temat zmian w sytuacji w przeszłości oraz nowych wyzwań w obszarze, który jest fundamentalny dla integracji europejskiej. Wewnętrzny rynek towarów stał się przykładem sukcesu projektu europejskiego i pozostaje jednym z głównych katalizatorów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej (UE). Przewodnik stanowi odzwierciedlenie stanu prawnego i orzecznictwa na dzień 31 grudnia 2009 r. (fragment wstępu)

The ABC of European Union law

The ABC of European Union law
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 131 s.

Traktat z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., po ratyfikowaniu go przez wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, wprowadził istotne zmiany do prawa europejskiego oraz w funkcjonowaniu instytucji europejskich. Autor niniejszej pozycji pokazuje, w jaki sposób Unia Europejska jest zbudowana oraz prezentuje ogólne zasady leżące u podstaw unijnego porządku prawnego. Książka jest przeznaczona dla osób nie posiadających specjalistycznej wiedzy prawnej, którzy chcą zrozumieć, w jaki sposób prawo europejskie wpływa na ich codzienne życie.

Traktat EURATOM. Wersja skonsolidowana

Traktat EURATOM. Wersja skonsolidowana
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 112 s.

Niniejsza publikacja przedstawia skonsolidowany Traktat, ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, wraz z załącznikami i protokołami. Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony, który został podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. i wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. Poprzednia wersja skonsolidowana niniejszego Traktatu pochodzi z 1995 r. (fragment tekstu)

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 403 s.

Niniejsza publikacja przedstawia skonsolidowane wersje Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i załącznikami, uwzględniające zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, który został podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. i wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. Zawiera też deklaracje dołączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, podczas której przyjęto Traktat z Lizbony. Obejmuje również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, którą proklamowały w Strasburgu w dniu 12 grudnia 2007 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja. Zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, Karta ma taką samą moc prawną jak Traktaty. (abstrakt oryginalny)

Wspólne sprawozdanie dotyczące zabezpieczenia i integracji społecznej 2009 - podsumowanie

Wspólne sprawozdanie dotyczące zabezpieczenia i integracji społecznej 2009 – podsumowanie. Integracja społeczna, emerytura, opieka zdrowotna oraz opieka długoterminowa
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. – 24 s.

Niniejsza broszura zawiera streszczenie Wspólnego sprawozdania dotyczącego zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej w 2009 roku. Została ona opracowana na podstawie raportów z krajowych programów zawierających krajowe priorytety w zakresie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej i przedstawia kluczowe tendencje odnotowane na poziomie Unii Europejskiej oraz poziomach krajowych dotyczące tej kwestii. (fragment tekstu)

Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej

Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009. – 123 s.

Niniejsza publikacja jest zaktualizowaną i uzupełnioną wersją opublikowanego przez UKIE dokumentu Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej (Warszawa 2003). Zostały one opracowane przez prof. dr hab. Jana Barcza, we współpracy z dr Agnieszką Grzelak w zakresie źródeł II i III filaru UE, Mirosławą Kapko i Anną Siwek, pracownikami Departamentu Prawa Unii Europejskiej UKIE, oraz zaakceptowane przez Rządowe Centrum Legislacji. (fragment wstępu)

Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK