Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(36)/2010
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(36)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Konferencja „Sieci Informacyjne Unii Europejskiej w Polsce”

W dniach 16-17 listopada 2010 r. w Warszawie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce” zorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracownię Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji było przybliżenie działalności sieci informacyjnych Unii Europejskiej w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, głównie przedstawicieli poszczególnych sieci informacyjnych. Jednym z zaproszonych gości była pani Annegret Ziller, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej.

Konferencja trwała dwa dni i została podzielona na VII sesji. W każdej sesji omówiono kilka sieci informacyjnych lub wybranych wyspecjalizowanych agend Unii Europejskiej w Polsce.

Sesję I pt.: Sieci Informacyjne Unii Europejskiej – przegląd, rozpoczęły wykłady prof. dr hab. Marii Grabowskiej z Pracowni Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Anny Ogonowskiej z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, które miały na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę sieci informacyjnych zarządzanych przez agencje unijne oraz zaprezentowanie sieci informacyjnych w Polsce. Ostatnim wykładem w tej sesji było wystąpienie pani Annegret Ziller, w języku angielskim, na temat współpracy między sieciami informacyjnymi. Organizatorzy konferencji zapewnili słuchaczom możliwość skorzystania z symultanicznego tłumaczenia na język polski.

Po lunchu rozpoczęła się Sesja II pt.: Ośrodki informacji przedstawicielstw instytucji Unijnych w Polsce, z wykładami Rafała Rudnickiego oraz Katarzyny Pszczoły z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a także pana Jacka Safuty – Dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Po krótkiej przerwie nastąpiła ostatnia sesja pierwszego dnia konferencji pt.: Unijne sieci w służbie obywatela, konsumenta i przedsiębiorcy. Czterech prelegentów, pani Justyna Kulawik z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pan Piotr Stańczak z Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce, pani Anna Mazur – Naczelnik Wydziału Instrumentów Rynku Wewnętrznego Departamentu Spraw Europejskich Ministerstwa Gospodarki oraz pani Małgorzata Więcko z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, zaprezentowali kolejno: Enterprise Europe Network, Europejskie Centra Konsumenckie, sieć SOLVIT oraz FIN-NET. Pierwszy dzień konferencji zakończyła dyskusja podsumowująca wykłady wszystkich prelegentów.

Drugi dzień konferencji rozpoczęto sesją IV pt.: Sieci informacyjne wspierające zatrudnienie i poradnictwo zawodowe, w czasie której pani Izabela Litewska z Wydziału Europejskich Służb Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej omówiła sieć EURES, a pani Paulina Bogdańska z Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła Europejską Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego i sieć Euroguidance. Ostatnim wykładem w sesji IV było wystąpienie pani Anny Wiśniewskiej, koordynatora EURAXESS, która omówiła zakres działania sieci i centrów EURAXESS.

Sesję V pt.: Sieci informacyjne wspierające sektor edukacji rozpoczął wykład Jerzego Bieleckiego z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, na temat sieci Euroguidance w zakresie edukacji. Następnie pani Magdalena Fells z Polskiego Biura Eurydice zaprezentowała działalność sieci Eurydice, a pan Wiktor Poźniak z Kolegium Europejskiego w Natolinie przybliżył uczestnikom sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Ostatnimi wystąpieniami sesji był wykład pani Moniki Bełzy z Wydziału Uznawalności Wyształcenia Departamentu Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wykład na temat inicjatywy Europass wygłoszony przez Kingę Motysię z Krajowego Centrum Europass.

Po lunchu odbyły się „ sesja VI pt.: Sieci informujące o unijnych programach i inne sieci oraz sesja VII pt.: Sieci informacyjne polskich ministerstw. Pani Anna Dziubczyńska-Pytko, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przybliżyła uczestnikom Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE; koordynator Eurodesku pan Warzyniec Pater przedstawił europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą – Eurodesk, a pani Joanna Wendorff-Ostergaard, dyrektor Media Desk Polska przeprowadziła wykład na temat programów Media Desk & Antennae. Pani Dorota Kwiecińska, Naczelnik wydziału ds. Nieprawidłowości, Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE Ministerstwa Finansów wygłosiła wykład pt. „Ministerstwo Finansów jako polski partner sieci OLAF (Anti-Fraud Communicator’s Network)”. Ostatnie wykłady dotyczyły Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej.

Anna Tokarczyk
Kinga Zięcik

© 2009 Biblioteka Główna UEK