Strona Główna » Pomoc

Rozmiar czcionki

Czcionka domyślna | Czcionka średnia | Czcionka duża | Zmień kontrast |

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Informacje ogólne

Korzystanie z Biblioteki

Prawo do korzystania z Biblioteki mają wszystkie osoby posiadające ważną kartę biblioteczną/miejscową. Wpisu dokonuje się w Wypożyczalni Ogólnej - więcej informacji w zakładce Zapis do Biblioteki.

Biblioteka Główna posiada różnorodne zbiory: książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne. Informacje o większości z nich znajdują się w katalogu komputerowym, który rejestruje:

 • książki, które trafiły do zbiorów od 1993 roku,
 • zbiory wszystkich czytelń,
 • czasopisma, które trafiły do zbiorów po 01.01.1994 roku,
 • dokumenty elektroniczne od 2003 roku; w opisie tych dokumentów po tytule pojawia się informacja [Dokument elektroniczny] lub [Film] jako wyróżnik dokumentu.
Informacje o wszystkich źródłach elektronicznych znajdują się na stronie domowej Biblioteki (zakładka e-źródła).

Bez wcześniejszego zamówienia można skorzystać z: Pozostałe zbiory:
 • pozycje ujęte w katalogu komputerowym BG UEK z lokalizacją Magazyn zamawia się wyłącznie komputerowo
 • pozycje nieujęte w katalogu komputerowym, a rejestrowane w zdigitalizowanych katalogach książek (kartkowym lub klamrowym) oraz katalogu kartkowym czasopism (dostępny w Sali Katalogowej zamawia się wypełniając rewers tradycyjny.

Dokładniejsze informacje na temat organizacji zbiorów w naszej Bibliotece zamieszczono na stronie domowej w Wirtualnym Informatorium w zakładce Lokalizacja źródeł w Bibliotece Głównej.
Pomocą służą również dyżurni bibliotekarze.


Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia jest obowiązkowe. Studenci mają do wyboru dwie formy odbycia tych zajęć:

 • osobiste uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym, trwającym 1,5 godziny, we wcześniej ustalonych terminach;
 • szkolenie on-line polegające na zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi zamieszczonymi w formie kursu e-learningowego; rozwiązanie umieszczonego tam testu jest podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia bibliotecznego i otrzymania wpisu do indeksu.
  Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Szkolenie biblioteczne on-line.

Zapis do Biblioteki

Prosimy o podawanie przy zapisie aktualnego adresu e-mail, na który będzie wysyłane zawiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanej książki oraz przypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu.

Elektroniczną legitymację studencką (ELS) student I roku otrzymuje wraz z indeksem przed rozpoczęciem roku akademickiego. W Wypożyczalni Ogólnej jedynie ją aktywuje.
Kartę biblioteczną ze zdjęciem i chipem albo miejscową (ze skrótem KM przed nazwiskiem) można nabyć w Wypożyczalni Ogólnej. Wszystkie rodzaje kart uprawniają do korzystania ze zbiorów na miejscu. Karta biblioteczna i ELS dają dodatkowo możliwość wypożyczeń na zewnątrz.

Koszt karty i dokumenty potrzebne do zapisu uzależnione są od typu karty, która przysługuje osobie pragnącej zapisać się do Biblioteki:

 1. Studenci UEK i krakowskich wyższych szkół publicznych - (ELS)
  Wymagane dokumenty:
  • indeks z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki
  • dowód tożsamości (dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
  • Elektroniczna legitymacja studencka (ELS), która po aktywacji pełni funkcję karty bibliotecznej

 2. Studenci UEK (w tym również English Track - ET), uczestnicy studiów podyplomowych UEK (nie posiadający legitymacji studenckiej) i studenci krakowskich wyższych szkół publicznych - (karta biblioteczna, jeżeli posiadają tradycyjną legitymację studencką)
  Wymagane dokumenty:
  • indeks z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki
  • dowód tożsamości (dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
  Koszt karty: 10 zł

 3. Pracownicy UEK (karta biblioteczna)
  Wymagane dokumenty:
  • dowód tożsamości (dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
  Koszt karty: bezpłatna

 4. Uczestnicy studiów doktoranckich UEK (karta biblioteczna)
  Wymagane dokumenty:
  • indeks
  • dowód tożsamości (dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
  Dodatkowy dokument: Koszt karty: 10 zł

 5. Doktoranci UEK niebędący uczestnikami studiów doktoranckich (karta biblioteczna)
  Wymagane dokumenty:
  • pisemne poręczenie promotora
  • dowód tożsamości (dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
  Koszt karty: 10 zł

 6. Pracownicy naukowi innych krakowskich uczelni i osoby zatrudnione na terenie Krakowa - nie dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą - (karta biblioteczna)
  Wymagane dokumenty:
  • dowód tożsamości (dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
  • poręczenie pracodawcy, na którym wymagany jest podpis i pieczęć dyrektora lub kierownictwa (formularz poręczenia)
  Koszt karty: 20 zł

 7. Doktoranci krakowskich wyższych szkół publicznych (karta biblioteczna)
  Wymagane dokumenty:
  • indeks,
  • zaświadczenie z uczelni o uczestnictwie w studiach doktoranckich
  • dowód tożsamości (dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
  Koszt karty: 10 zł

 8. Osoby, które nie spełniają powyższych wymogów nie mogą wypożyczać książek. Mogą skorzystać ze zbiorów na miejscu na podstawie karty miejscowej
  Wymagane dokumenty:
  • dowód tożsamości (dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
  Koszt karty:
  • dziennej: 2 zł
  • tygodniowej: 4 zł
  • miesięcznej: 6 zł
  • rocznej: 20 zł

Zgubienie (kradzież) karty należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni Ogólnej. Duplikat karty wydawany jest po upływie tygodnia od zgłoszenia utraty karty. Koszt duplikatu wynosi 20 zł.


Opłaty biblioteczne (nieterminowy zwrot książek oraz karta biblioteczna/miejscowa)

Opłaty za nieterminowy zwrot książek (20 gr za każdy dzień przetrzymania książki) oraz kartę biblioteczną lub miejscową można wpłacać:

 • we wpłatomacie (budynek Biblioteki, koło Wypożyczalni Ogólnej)
 • bezpośrednio na konto Uczelni:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  BPH nr 91 1060 0076 0000 3210 0014 4436
  Na przelewie, w polu tytułem, proszę wpisać:
  • opłata za nieterminowy zwrot książek oraz podać numer swojej karty bibliotecznej
  • lub opłata za kartę biblioteczną lub miejscową
  Uwaga!
  Informacje o opłatach za kartę biblioteczną/miejscową znajdują się w zakładce Zapis do Biblioteki

Opłaty za nieterminowy zwrot mogą być dokonywane wyłącznie po zwrocie przetrzymanych książek.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ubieganie się o anulowanie opłaty za nieterminowy zwrot książek, po uprzednim złożeniu Wniosku do Dyrektora Biblioteki Głównej UEK.

FORMULARZ WNIOSKU

Dowód wpłaty można:

Przykładowe wypełnienie polecenia wpłaty:

Opłata za kartę biblioteczną lub miejscową
Polecenie wpłaty: Opłata za kartę biblioteczną/miejscową

Opłaty za nieterminowy zwrot książek
Polecenie wpłaty: Opłaty za nieterminowy zwrot książek

Położenie książki na półce

Książki dostępne w czytelniach i w Wypożyczalni Ogólnej ułożone są wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), która odzwierciedla tematykę książki, np. 330.1 Ekonomia, 339.138 Marketing, 65.01 Organizacja i zarządzanie.
Wyjątkiem jest Czytelnia Europejska, gdzie książki ustawiono wg Klasyfikacji Wspólnot Europejskich (KWE), np. 02 Unia celna i polityka handlowa, 13 Polityka regionalna, 17 Statystyki.
Zarówno UKD, jak i KWE wskazują, na której półce należy szukać książki (symbole widoczne są na przekładkach).


Rozliczenie z Biblioteką w celu zaliczenia roku

Po oddaniu książek i uregulowaniu ewentualnych zaległości finansowych, pracownik Wypożyczalni Ogólnej wbija do indeksu pieczątkę kasującą.


Prolongata konta bibliotecznego na nowy rok akademicki

Po odebraniu z dziekanatu indeksu z wpisem na dany rok akademicki należy się z nim zgłosić do Wypożyczalni Ogólnej w celu aktualizacji konta bibliotecznego i wbicia pieczątki informującej o otwarciu konta. Studenci mający zgodę na przedłużenie sesji powinni okazać kartę egzaminacyjną.

Pracownicy naukowi innych krakowskich uczelni i osoby zatrudnione na terenie Krakowa, aby aktywować swoje konto po roku od jego otworzenia muszą przynieść nowe poręczenie pracodawcy.


Uprawnienia przysługujące studentom UEK z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 1. obsługiwany jest poza kolejnością,
 2. może wypożyczyć maksymalnie 10 książek na okres 2 miesięcy,
 3. nie musi wypożyczać książek osobiście - ma prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do wypożyczania książek w jego imieniu. "Opiekun" musi być wyznaczony na okres co najmniej jednego roku.
  Zainteresowani (student niepełnosprawny i "opiekun") powinni zgłosić się do Wypożyczalni Ogólnej z dokumentami potrzebnymi do zapisu:
  • student - indeks z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki, dowód osobisty, Elektroniczna legitymacja studencka (ELS);
  • "opiekun" - dowód tożsamości.

W przypadku, gdy student nie jest w stanie osobiście dotrzeć do Wypożyczalni Ogólnej z powodu barier komunikacyjnych Biblioteki, wystarczy obecność "opiekuna" z kompletem dokumentów (i podpisem na upoważnieniu osoby z BON).


Wypożyczanie


Wypożyczanie książek

 • Magazyn Podręczny Wypożyczalni
  Wolny dostęp do półek wyklucza komputerowe zamawianie książek. Aby wypożyczyć książkę z lokalizacją WYP należy zabrać ją z półki i wypożyczyć samodzielnie przy pomocy SelfCheck’a lub u bibliotekarza.
  Książki z Magazynu Podręcznego nie podlegają prolongacie. Szczegółowe informacje w zakładce Prolongata wypożyczonych książek
 • Magazyn
  Książki, które w katalogu komputerowym mają lokalizację Magazyn oraz status Dostępny zamawiane są wyłącznie komputerowo. W przypadku, gdy książki nie ma w katalogu komputerowym, należy sprawdzić zdigitalizowane katalogi książek (kartkowy lub klamrowy). Jeśli znajduje się w nim poszukiwana pozycja, należy wypełnić rewers i zostawić przy stanowisku dyżurnego w Sali Katalogowej.

  Książki odbiera się w Wypożyczalni Ogólnej (można zabrać do domu) lub w Czytelni Głównej (korzystanie tylko na miejscu) - czas realizacji 1 godzina (ostatnia realizacja o godz. 17:30), odbiór do 7 dni.

Liczba oraz okres wypożyczania książek

Nazwa typu posiadacza kartyLimity wypożyczeń (liczba vol.)Okresy wypożyczeń (w dniach)*
Pracownik UEK2090
Emerytowany pracownik UEK330
Student UEK I-V rok1030
Student English Track (ET)1030
Student UEK posiadający uprawnienia studenta niepełnosprawnego1060
Uczestnicy studiów podyplomowych UEK1030
Uczestnicy studiów doktoranckich UEK1260
Doktoranci UEK niebędący uczestnikami studiów doktoranckich 1260
Doktoranci krakowskich wyższych szkół publicznych314
Pracownicy naukowi innych krakowskich uczelni i osoby zatrudnione na terenie Krakowa314
Studenci krakowskich wyższych szkół publicznych314
*Po tym czasie naliczane są opłaty w wysokości 20 gr za każdy dzień przetrzymania książki.

Nie można wypożyczać książek, które znajdują się w czytelniach, w Wypożyczalni Ogólnej z adnotacją egzemplarz archiwalny (WYP. MC) oraz wydanych przed rokiem 1951.

Logowanie do konta czytelnika

Dostęp do konta czytelnika uzyskuje się przez podanie: Numeru czytelnika - nr karty bibliotecznej (2.........); Hasła - seria i nr dowodu tożsamości (seria dużymi literami, numer bez spacji).

Opcja ta dostępna jest w katalogu komputerowym Biblioteki Głównej "Konto czytelnika" oraz na stronie Biblioteki w "Sprawdź konto".

Studenci posiadający Elektroniczną legitymację studencką (ELS) numer czytelnika znajdą na jej odwrocie.


Prolongata wypożyczonych książek

Prolongata oznacza przedłużenie terminu zwrotu książki. Prolongować można jedynie książki z lokalizacją Magazyn. Każda książka może być prolongowana tylko raz.
Prolongowanie wymaga zalogowania się do systemu.

Polecenie prolongaty wypożyczenia zostanie zrealizowane, jeśli:

 • konto czytelnika nie jest zablokowane (konto jest aktualne, książki nie są przetrzymane i nie ma nieuiszczonych opłat),
 • książka nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika,
 • data zwrotu po prolongacie będzie późniejsza od daty zwrotu widocznej na ekranie.

Okienko prolongaty pokazuje się również przy książkach z lokalizacją WYP, ale po kliknięciu na przycisk Prolongata zostanie ona anulowana, a system poinformuje, że prolongować można jedynie książki z lokalizacją Magazyn.

Z ekranu Konto czytelnika należy:

 • wybrać pozycję, której wypożyczenie ma być prolongowane, klikając w polu Zaznacz do prolongaty,
 • wybrać zamieszczony u dołu ekranu przycisk:
  • prolongata - jego zatwierdzenie spowoduje wyświetlenie się na ekranie informacji, czy wybrane książki mogą być prolongowane,
  • wyczyść - jego zatwierdzenie spowoduje rezygnację z prolongaty.

Rezerwacja książek

Rezerwacji można dokonać tylko w przypadku książek z lokalizacją Magazyn, które są wypożyczone (egzemplarz ze statusem "Zwrot: ....."). Aby dokonać rezerwacji książki należy zalogować się.
Konto musi być aktywne i nie może być zablokowane przez przetrzymane książki lub nieuiszczoną opłatę.
Później należy sprawdzać na swoim koncie zakładkę Zamówione/zarezerwowane, gdzie znajduje się wykaz pozycji, które zostały zarezerwowane (w kolumnie Rodzaj prośby jest przy nich adnotacja Rezerwacja). Liczba w kolumnie Nr w kolejce informuje o miejscu w kolejce osób oczekujących na daną pozycję.

Pozycje zarezerwowane odbiera się w Wypożyczalni Ogólnej w ciągu 7 dni od daty pojawienia się na koncie informacji Do odbioru. Po tym terminie nieodebrane pozycje zostają wycofane do Magazynu lub są wypożyczane kolejnemu czytelnikowi z listy osób, które dokonały rezerwacji danej pozycji.


Termin zwrotu książki

Uzyskanie informacji o terminie zwrotu książki, jest równoznaczne z procedurą sprawdzenia stanu konta czytelnika (opcja dostępna jest w katalogu komputerowym Biblioteki Głównej "Konto czytelnika" oraz na stronie Biblioteki w "Sprawdź konto").

Po zalogowaniu należy kliknąć na Pełny opis (prawy górny róg), gdzie przy każdym tytule znajduje się informacja o terminie zwrotu.

Innym sposobem sprawdzenia terminu zwrotu (z pominięciem logowania się na konto czytelnika) jest wyszukanie danej książki przez sygnaturę. Po wejściu na ekran egzemplarzy, należy odszukać wypożyczony egzemplarz, gdzie podana jest data zwrotu.

Istnieje możliwość otrzymywania automatycznie wygenerowanego e-maila powiadamiającego o zbliżającym się terminie zwrotu książek. Adres e-mail można zgłosić w Wypożyczalni Ogólnej. Nieotrzymanie go nie zwalnia jednak z obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych pozycji.


Zwrot książek

Nie ma obowiązku osobistego zwracania wypożyczonych książek. Można poprosić o to znajomego lub przesłać pocztą jako przesyłkę poleconą.

Książki można także zwracać w samoobsługowej wrzutni, która znajduje się przy wejściu do Wypożyczalni Ogólnej w godzinach otwarcia budynku Biblioteki (Pn-Nd 6:00 - 21:00).


Urządzenie do samodzielnego wypożyczania - SelfCheck

Urządzenie to umożliwia samodzielne wypożyczenie książek. Znajduje się ono w Wypożyczalni Ogólnej
Dostępne jest menu w językach polskim i angielskim.


Konto musi być aktywne i nie może być zablokowane przez przetrzymane książki lub nieuiszczoną opłatę na koncie.

Urządzenie do samodzielnego zwrotu książek - Wrzutnia

Wrzutnia znajduje się w budynku Biblioteki przy wejściu do Wypożyczalni Ogólnej.
Urządzenie to umożliwia samodzielny zwrot książek, poza godzinami otwarcia Wypożyczalni (Pn-Nd 6:00-21:00).
Dostępne jest menu w językach polskim i angielskim.
Szczegółowa instrukcja znajduje się przy urządzeniu.Zagubienie lub zniszczenie wypożyczonej książki

W razie zagubienia lub zniszczenia książki fakt ten należy zgłosić w Wypożyczalni Ogólnej celem sporządzenia protokołu zagubienia lub zniszczenia książki i jej wyceny. Najlepszym rozwiązaniem jest odkupienie takiej samej pozycji (ten sam rok wydania lub nowszy po 2000 roku). Szczegółowe ustalenia zawarto w Organizacji i zasadach korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (§13, punkty 6-7).


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Aby zamówić książki lub artykuły z czasopism, które nie są dostępne w naszej Bibliotece lub w bibliotekach mieszczących się na terenie Krakowa, należy złożyć zamówienie w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Wypożyczalnia sprowadza zamówione materiały z innych bibliotek, instytucji krajowych oraz zagranicznych. Usługa ta jest dostępna wyłącznie dla pracowników i studentów naszej Uczelni.


Korzystanie ze zbiorów na miejscu


Zamówienie książek do Czytelni Głównej

Wszyscy Czytelnicy posiadający aktywne konto biblioteczne, mogą zamówić książki do Czytelni Głównej.
Jeżeli książka ma opis w katalogu komputerowym i jest przechowywana w Magazynie (lokalizacja Magazyn), to zamawia się ją wyłącznie komputerowo. Aby to zrobić należy się zalogować.
Następnie należy kliknąć na przycisk Zamówienie/Rezerwacja. Potem na kolejno pojawiających się ekranach: wybrać miejsce odbioru (Czytelnia), po zatwierdzeniu pojawią się szczegóły zamówienia. Należy zatwierdzić zamówienie klikając przycisk OK.
Widoczny na ekranie status zamówionej pozycji zmieni się po kliknięciu przycisku Odśwież przeglądarki. Nie ma to żadnego wpływu na realizację wysłanego zamówienia.

Książki, których nie ma w katalogu komputerowym, a są w katalogu kartkowym zamawia się na rewersach (DO CZYTELNI z zielonym paskiem i adnotacją Zamówienie na książkę z magazynu głównego DO CZYTELNI). Prawidłowo wypełnione rewersy należy zostawić przy stanowisku dyżurnego w Sali Katalogowej. Odbiór zamówionych książek w Czytelni Głównej.

W obu przypadkach czas realizacji 1 godzina (ostatnia realizacja o godz. 17:30). Z pozycji zamówionych do Czytelni Głównej należy skorzystać w ciągu 7 dni od daty zamówienia.


Korzystanie z czasopism w Bibliotece

W Bibliotece dostępne są czasopisma drukowane i elektroniczne. Informacja o nich dostępna jest w portalu Czasopisma A-Z.
Czasopism drukowanych nie można wypożyczać do domu.

Dostęp do czasopism drukowanych w:

 • Czytelni Czasopism - numery bieżące (z obecnego roku kalendarzowego), numery archiwalne oraz czasopisma zamawiane z Magazynu, na podstawie prawidłowo wypełnionego rewersu; rewers należy zostawić przy stanowisku dyżurnego w Sali Katalogowej; jednorazowo można zamawiać 10 woluminów czasopism formatu A4 i 5 woluminów tzw. dużych formatów, czyli A3 i A2 (ograniczenia te nie dotyczą pracowników naukowych UEK); czas realizacji 1 godzina (ostatnia realizacja o godz. 17:30), odbiór do 7 dni;
 • Oddziale Informacji Naukowej - wybrane tytuły czasopism ekonomicznych, czasopisma komputerowe, bibliograficzne, Banku Światowego (od 2009 r. wyłącznie dostęp on-line), Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju;
 • Czytelni Europejskiej - czasopisma otrzymywane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz kupowane przez Bibliotekę, związane z tematyką Unii Europejskiej;
 • Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa (ul. Sienkiewicza 4, pok. 37, III p.) - czasopisma o profilu towaroznawczym.

Dostęp do czasopism elektronicznych (szczegółowe informacje o miejscu udostępniania w zakładce e-źródła):

 • ze wszystkich stanowisk internetowych w Bibliotece,
 • w Oddziale Informacji Naukowej (jednostanowiskowe lub na CD),
 • w sieci WiFi,
 • zdalny dostęp dla pracowników i studentów UEK.

Korzystanie z prac doktorskich i niepublikowanych

Prace doktorskie i niepublikowane, których autorami/promotorami są pracownicy naszej Uczelni znajdują się w Czytelni Głównej. Od 2006 roku prace doktorskie dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej na jednym z terminali. Prace, których autorzy wyrazili zgodę na udostępnienie pełnego tekstu dostępne są bezpośrednio z poziomu rekordu (linki z katalogu komputerowego, bazy Dorobek oraz ABC-Kraków).

Pełny wykaz tych prac zarówno drukowanych - sygnatura /Dr i elektronicznych - sygnatura eDr znajduje się w bazie Dorobek. Tam też można znaleźć opisy prac niepublikowanych - sygnatura /NP.


Korzystanie z Nocnej Czytelni Sesyjnej

Nocna Czytelnia Sesyjna to nowa usługa Biblioteki skierowana do studentów UEK.

Udostępniane są w niej cyfrowe kopie drukowanych podręczników. Ze względu na ochronę praw autorskich liczba jednoczesnych wejść do danego tytułu nie może być większa od liczby jego egzemplarzy zamkniętych na noc w Bibliotece.

W Nocnej Czytelni Sesyjnej nie ma więc drukowanych książek. W Sali Katalogowej, na komputerach Biblioteki dostępna jest strona domowa Nocnej Czytelni Sesyjnej (z logowaniem na hasło, żeby wykluczyć pracę na komputerach osób przypadkowych) z listą cyfrowych kopii kilku potrzebnych w sesji letniej lub zimowej podręczników akademickich.


Korzystanie ze zbiorów on-line


Korzystanie ze źródeł elektronicznych w Bibliotece

Większość źródeł elektronicznych dostępnych na nośnikach magnetycznych udostępniana jest w Oddziale Informacji Naukowej.
Źródła dotyczące Unii Europejskiej dostępne są w Czytelni Europejskiej.

Źródła dostępne on-line można przeglądać na stanowiskach internetowych Biblioteki oraz w sieci WiFi.

Informacje o wszystkich źródłach elektronicznych znajdują się na stronie domowej Biblioteki (zakładka e-źródła).

Dla pracowników i studentów UEK możliwy jest zdalny dostęp.


Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece

Biblioteka Główna umożliwia korzystanie z zasobów elektronicznych (książek, czasopism, baz danych) poza uczelnianą siecią komputerową (np. z komputerów domowych).

Ze zdalnego dostępu mogą korzystać pracownicy oraz studenci UEK - wszystkich rodzajów studiów - posiadający kartę biblioteczną. Studenci posiadający Elektroniczną legitymację studencką (ELS) numer czytelnika/karty bibliotecznej znajdą na jej odwrocie, pod kodem kreskowym.

Dostęp ten uruchamiany jest automatycznie. Z systemu może korzystać jednocześnie 10 osób.

Przy logowaniu należy podać:

 • Nazwa użytkownika: numer karty bibliotecznej (2.........)
 • Hasło: seria i nr dowodu tożsamości (seria dużymi literami, numer bez spacji).

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy sprawdzić czy:

 • karta biblioteczna jest aktualna (tj. czy została przedłużona jej ważność na kolejny rok akademicki; jeżeli nie, należy udać się do Wypożyczalni Ogólnej;
 • opłata za przetrzymane książki nie przekracza 10 PLN.

Zachęcamy do korzystania i prosimy o przesyłanie wszelkich uwag na temat serwisu do Urszuli Cieraszewskiej na adres cieraszu@uek.krakow.pl lub telefonicznie 12 293 57 51.


Korzystanie z internetu (stacjonarny) oraz z własnego laptopa (WiFi)

We wszystkich agendach Biblioteki znajdują się stanowiska z dostępem do internetu.

Używanie własnych laptopów jest możliwe w czytelniach i Sali Katalogowej. Laptopy można podłączać do gniazdek elektrycznych umocowanych pod blatami stołów.

Bezprzewodowy dostęp do zasobów informacyjnych udostępnianych przez uczelnianą sieć jest możliwy, jeśli jest się zapisanym do Biblioteki. Należy tylko wypełnić Kartę użytkownika bezprzewodowej sieci bibliotecznej WiFi (dostępną w każdej czytelni) i dostarczyć ją do bibliotekarza dyżurującego w czytelni lub w Sali Katalogowej.

Dzięki dostępowi do tej sieci można korzystać na własnym komputerze ze wszystkich baz znajdujących się w zakładce WiFi.


Reprografia


Kserowanie

Wszystkie agendy wyposażone są w kserokopiarki. Aby z nich skorzystać należy posiadać kartę biblioteczną z chipem lub kupić Kartę Kserograficzną (dotyczy to posiadaczy Elektronicznej legitymacji studenckiej). Można ją nabyć w dystrybutorze znajdującym się w holu na III p. na wprost Czytelni Głównej. Koszt karty wynosi 10 zł. Karta ta jest bezzwrotna, bez impulsów.
Drugi dystrybutor, w którym można tylko dokupić impulsy, znajduje się w holu na II p. koło Sali Katalogowej.
• Koszt strony A4 = 0,20 zł (maksymalnie 100 impulsów)

Można również zlecić wykonanie odbitek kserograficznych. W tym celu należy wypełnić zamówienie (druk dostępny w każdej czytelni) i - wraz z książką/czasopismem - przekazać je dyżurnemu bibliotekarzowi.
Odbiór odbitek w Pracowni Reprograficznej.
• Koszt strony A4 = 0,25 zł, A3 = 0,50 zł


Drukowanie

Samoobsługowe drukarki znajdują się we wszystkich agendach.
• Koszt strony A4 = 0,20 zł
Drukarka brajlowska znajduje się w Oddziale Informacji Naukowej
• Opcja bezpłatna


Skanowanie

Samoobsługowe skanery znajdują się we wszystkich agendach. Zeskanowany dokument zapisywany jest jako plik PDF, który można zapisać na PenDrivie lub wysłać pocztą.
• Opcja bezpłatna

Adres Biblioteki:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
telefon (+048) 12 293-50-09, faks (+048) 12 293-50-10