Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nazwa Towarzystwa opiewa: Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, siedzibą jego jest Kraków...

Nazwa Towarzystwa opiewa: Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie,
siedzibą jego jest Kraków...
[§ 1. Statutu z 1 marca 1921 r.]

Nie tylko paragrafy statutów, biogramy prezesów, pamiątkowe medale, ale przede wszystkim bogactwo publikacji pochodzących w przeważającej mierze ze zbiorów Biblioteki Głównej, złożyły się na sukces wystawy wpisanej w obchody Jubileuszu 90. rocznicy założenia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz 65-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie.

8 listopada b.r. w Bibliotece miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej Przed dzielnymi świat stoi otworem. W szacownym gronie władz rektorskich UEK, honorowych gości, członków i prezesów PTE zainaugurowano rocznicowe spotkanie odwołujące się do wydarzeń z 1921 r., kiedy to grono krakowskich obywateli otrzymało list następującej treści:

„Towarzystwo Ekonomiczne" otwiera swoje podwoje wszystkim,
którzy rozumieją doniosłość powyższych zadań bez względu na różnice zawodowe
lub polityczne, w przekonaniu, że do okoła zasadniczego
hasła wolności gospodarczej skupią się wszyscy, którzy w działaniu
swojem, publicznem i prywatnem, kierują się interesem narodu i państwa.

[fragment Odezwy opublikowanej w krakowskim Czasie dnia 15 lutego 1921 r.]

Na temat misji i znaczenia Towarzystwa, w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej, głos zabrali: Rektor – prof. Roman Niestrój, Prezes Oddziału PTE w Krakowie – dr Artur Pollok oraz Prezes PTE – prof. Elżbieta Mączyńska. Następnie dokonano symbolicznego otwarcia wystawy, która stanowiła ogólne podsumowanie dorobku towarzystw w postaci kalendarium i licznych publikacji: od 103 tomów w szaro-granatowych okładkach Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, po bieżące numery Zeszytów Naukowych Oddziału PTE w Krakowie. Goście mieli okazję spojrzeć na oryginalne wydania wybitnych dzieł: O naprawie skarbu Rzeczypospolitej (praca zbiorowa), Złoty polski F. Zweiga, Naprawa skarbu i walut w Austrii w latach 1922 i 1923 A. Krzyżanowskiego i L. Oberlendera, Terytorialne rozmieszczenie przemysłu W. Krzyżanowskiego, Memoriał w sprawie działalności przedsiębiorstw państwowych, Memoriał Prezydium Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie w sprawie potrzeby zmiany Statutu Banku Polskiego.

W kalendarium, w szczególny sposób wyróżniono sylwetki prezesów oraz pierwszych założycieli Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, których zapał w 1921 r. podkreślił pierwszy prezes Towarzystwa – baron Jan Götz-Okocimski:

Grono ludzi, którzy się tu dziś zebrali, to grono ludzi nietylko z zawodu,
lecz i z natury optymistycznie nastrojonych. Niema bowiem na świecie człowieka,
któryby się podejmował jakiejkolwiek produkcji bez wiary, że mu w niej
sekundować będzie szczęście. Sądzę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy
to głębokie przekonanie, że "przed dzielnymi świat stoi otworem!"

Zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z krótką historią założycieli z 1921 r., wśród których znaleźli się prezydenci miasta Krakowa, prezesi Izby Przemysłowo-Handlowej, rektorzy, profesorowie, hrabiowie, legioniści, dyrektorzy banków, ekonomiści i prawnicy, dyplomaci i konsulowie, przemysłowcy, społecznicy, publicyści i bibliofile. Wielu spośród nich było więzionych w ramach Sonderaktion Krakau [A. Heydel, J. Włodek, A. Krzyżanowski, S. S. Komornicki, E. Estreicher], co dla większości stało się przyczyną przedwczesnej śmierci. Karol Krzetuski, profesor Wyższego Studium Handlowego, który wykładał politykę kredytową i międzynarodową politykę bankową w latach 1928-1939, został zamordowany w 1940 r. w Charkowie. Prawie każde nazwisko z międzywojnia budzi skojarzenie z uznanym krakowskim rodem, wskazując na elitarność Towarzystwa w tym okresie.

Do niespodzianek można zaliczyć koneksje Tadeusza Bednarskiego, członka Towarzystwa w latach 1921-1932. Doktor prawa na UJ, konsul honorowy Grecji w Krakowie, przejął kancelarię adwokacką po Józefie Retingerze (swoim teściu), a ojcu Józefa Hieronima Retingera, którego Archiwum przechowuje i udostępnia Biblioteka Główna. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zbiory archiwalne dotyczące działalności Józefa Hieronima Retingera i jego sekretarza Jana Pomiana zostały pozyskane dzięki staraniom ś.p. prof. dr. hab. Stanisława Miklaszewskiego w 2004 r. Opracowane dokumenty, których dokładny opis znajduje się w bazie Archiwum Retingera, są zgromadzone w Oddziale Informacji Naukowej.

Postać Stanisława Estreichera, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnika i publicysty, literata, redaktora działu literackiego „Czasu”, krytyka, poety, tłumacza jest nam szczególnie bliska ze względu na zasługi dla bibliografii polskiej, a zwłaszcza dla Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum UJ.

Tajemniczy życiorys Stefana Saturnina Komornickiego, pożenionego z córką pierwszego prezesa Towarzystwa barona Jana Götza Okocimskiego, mógłby stanowić kanwę wybitnej powieści historycznej. Zainteresowany poprawą gospodarki nowo odrodzonej Ojczyzny, szeregi Towarzystwa zasilił w jednej osobie: Legionista, docent UJ, historyk sztuki, muzeolog, bibliofil, taternik, współpracownik Komisji Historii Sztuki PAU, kanclerz Kapituły Orderu Białego Kruka, konserwator i kustosz Muzeum Książąt Czartoryskich, prezes Klubu Wysokogórskiego PTT, współzałożyciel Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, założyciel AZS w Krakowie.

Lata powojenne dla Towarzystwa oznaczały reorganizację w postaci Oddziału PTE w Krakowie, pomnożenie liczby członków, aktywizację na polu wydawniczym, szkoleń i odczytów. Współczesny kształt organizacji nadają w głównej mierze pracownicy naukowi naszego Uniwersytetu zajmując czołowe stanowiska w strukturach PTE. Dlatego też wystawę wzbogaciły medale, odznaczenia i dokumenty przekazane w depozyt od Zarządu Krajowego PTE z Warszawy.

Wyjątkowego charakteru wystawie nadały plakaty z przedrukiem „Czasu”, zrealizowane dzięki uprzejmości Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Zapraszamy do oglądania katalogu multimedialnego, który już wkrótce pojawi się na stronie Biblioteki: http://kangur.uek.krakow.pl, w zakładce ‘O nas’ / ‘Wystawy’. Wszystkim członkom Towarzystwa szczerze gratulujemy jubileuszu, szczególnie Prezesowi dr. Arturowi Pollokowi, pomysłodawcy wystawy, dla którego dołączamy serdeczne ‘dziękuję’.


Katarzyna Bilińska
Oddział Informacji Naukowej BG UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK