Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 31 marca 2011 r.

Na spotkaniu oprócz stałych członków Rady obecni byli JM Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój, Kanclerz UEK mgr Mirosław Chechelski i kierownik działu technicznego mgr inż. Bogusław Jugowiec oraz Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych prof. UEK, dr hab. Janina Filek i mgr Beata Zelek, pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK, konsultant ds. osób z dysfunkcjami ruchu, a także mgr inż. arch. Bartłomiej Homiński pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 1. Przedmiotem obrad Rady Bibliotecznej, zwołanej z inicjatywy JM Rektora UEK, była kwestia kompleksowej reorganizacji przestrzeni Biblioteki Głównej w nawiązaniu do strategii UEK i kierunków zmian funkcji współczesnej biblioteki akademickiej.
 2. Mgr inż. arch. Bartłomiej Homiński przedstawił główne tezy dotyczące budownictwa i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek:
  • sytuacja bibliotek i prognozy rozwoju tych instytucji;
  • cechy nowoczesnej biblioteki;
  • automatyzacja bibliotek;
  • życie towarzyskie w bibliotece;
  • nowe nazewnictwo bibliotek;
  • architektura budynków bibliotecznych;
 3. Kanclerz UEK zaprezentował uwagi do projektu planów inwestycji i remontów, zgłoszonych przez Dyrektor na rok 2011, w celu modernizacji budynku Biblioteki.
 4. JM Rektor zgłosił postulat rozpisania konkursu na koncepcję modernizacji gmachu Biblioteki, z docelowym wyprowadzeniem katedr i pozostawieniem sal dydaktycznych oraz z możliwością połączenia Biblioteki przewiązką napowietrzną z Pawilonem F.
 5. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych prof. UEK, dr hab. Janina Filek, optowała, w przypadku modernizacji, za powrotem do projektu podjazdu z tyłu budynku Biblioteki, który częściowo rozwiązuje problem korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne, w sytuacji kiedy zainstalowana platforma przy wejściu głównym nie funkcjonuje.
 6. Debatę zakończyła dyskusja Członków Rady nad ewentualną możliwością budowy nowego gmachu w miejscu przewidzianego do zburzenia Pawilonu D.


Sprawozdawała
Małgorzata Galik

© 2009 Biblioteka Główna UEK