Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(36)/2010
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(36)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 03 grudnia 2010 r.

W dniu 3 grudnia 2010 roku o godzinie 11:00 odbyło się kolejne zebranie Rady Bibliotecznej, na którym obecnych było 11 osób. Nowym członkiem Rady została prof. UEK dr hab. Barbara Podolec, w miejsce prof. UEK dr hab. Jana Szumilaka, który z dniem 30 września przeszedł na emeryturę.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Kazimierz Górka witając wszystkich zgromadzonych. Pogratulował Dyrektor Biblioteki zdobycie tytułu doktora zaznaczając, iż już kilku pracowników tego pionu Uczelni pracuje na stanowiskach naukowych. Następnie podkreślił potrzebę dalszej dyskusji na temat budowy nowego budynku Biblioteki lub systematyczną i generalną modernizację już istniejącego, z jednoczesnym wyprowadzeniem jednostek niebibliotecznych na zewnątrz.

Budowa nowego obiektu, jak zauważyła prof. UEK dr hab. Barbara Podolec, może stać się realnym projektem. Na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Finansów, której jest członkiem, pozytywnie zaopiniowano kupno terenów wojskowych przylegających do Uczelni.

Następnie głos zabrała Dyrektor Biblioteki dr Anna Osiewalska.
Pierwsza sprawa poruszona przez Dyrektor dotyczyła miejsca Biblioteki w projekcie Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020. W listopadzie pojawiła się pełna wersja Strategii lecz, jak zaznaczyła, punkty dotyczące Biblioteki nie były konsultowane z władzami Biblioteki. Dyrektor poinformowała Radę o zmianach, jakie muszą zostać wprowadzone do tego dokumentu a które chciałaby przedstawić na następnym spotkaniu Senatu.

Zdaniem Dyrektor, obecna wersja Strategii zakłada nieświadomą marginalizację działań Biblioteki, stąd przygotowany został plan działania oraz propozycja koniecznych zmian w funkcjonowaniu Biblioteki w przyszłości.

Na najbliższym posiedzeniu Senatu (6 grudnia) Przewodniczący Rady podejmie jeszcze raz kwestię Biblioteki w projekcie Strategii.

Drugi punkt obrad dotyczył zautomatyzowania działań Wypożyczalni poprzez zakup systemu zarządzania i identyfikacji zbiorów bibliotecznych, wykorzystującego technologię RFID. System ten wspomaga pracę personelu podczas operacji zwrotu książek, usprawnia procesy inwentaryzacji, poszukiwania oraz kontroli księgozbioru. Dzięki temu zakupowi wydłużony zostanie czas pracy Wypożyczalni (książki będzie można zwracać przed otwarciem lub po jej zamknięciu). Koszt urządzenia, to kwota ok. 300 tys. zł. Zdaniem Dyrektor, częściowo zakup ten mógłby być sfinansowany z pieniędzy pochodzących z opłat za nieterminowy zwrot książek. W tej chwili jednak całość tej puli zaliczana jest jako przychód Uczelni. Padła więc propozycja utworzenia funduszu celowego, gdzie pieniądze pozyskiwane przez Bibliotekę (m.in. z w/w opłat) mogłyby być zwracane Czytelnikom w postaci inwestycji w udoskonalanie Biblioteki.
Dokumenty w tej sprawie zostały już złożone do odpowiedniej jednostki.

Trzeci punkt obrad, poruszony przez Dyrektor dotyczył bazy Dorobek. Obecnie istnieją dwie bazy, gdzie umieszczana jest informacja o dorobku pracowników Uczelni. Stworzona przez Wydział Zarządzania baza Akredytacja (formularze są wypełniane samodzielnie przez pracowników UEK) oraz baza Dorobek, stworzona i uzupełniana przez pracowników Biblioteki. Dyrektor poprosiła Radę o poparcie w kwestii ustanowienia bazy Dorobek jedynym miejscem rejestracji publikacji pracowników Uczelni, na podstawie której dokonywana będzie okresowa ocena pracownika. Baza Akredytacja pełniłaby wówczas rolę bazy uzupełniającej o wszystkie inne, nie związane z publikacjami działania, z których również pracownicy są oceniani (wyjazdy służbowe, praca w komisjach). Baza Akredytacja mogłaby również pobierać dane bibliograficzne z bazy Dorobek. W tej chwili najnowsza wersja bazy Dorobek, tzw. Dorobek_n, uzupełniona o wersję poprzednią, ma nowy interfejs i liczy ok. 30 tys. rekordów oraz jest powiązana z innymi bazami Biblioteki.

Prof. UEK dr hab. Barbara Podolec, stwierdziła, że dla dokładnego prowadzenia jednej i drugiej bazy, ważne jest dbanie przez pracowników naukowych o systematyczne dostarczanie publikacji tuż po ich ukazaniu się. W tym miejscu jeszcze raz padła prośba o przynoszenie list tytułów publikacji przez pracowników UEK i poparcie postulatu o „wymuszenie” dla Biblioteki wyłącznego prawa do dokumentacji dorobku naukowego.

W sprawach różnych Dyrektor poprosiła Radę o przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem osobowym o awans na starszego kustosza dyplomowanego mgr Elżbiety Golec-Nycz, Kierownika Oddziału Opracowania Zbiorów. Do wglądu przedstawiony został dorobek naukowy i zawodowy. Oddano 11 głosów na TAK.

Dyrektor zwróciła się do Rady o poparcie decyzji o zablokowaniu dostępu do wszystkich portali społecznościowych z komputerów dostępnych na terenie Biblioteki, wprowadzonego na wniosek Parlamentu Studenckiego. Rada przychyliła się do tej decyzji.

Kolejna kwestia dotyczyła limitów dla bibliotek zakładowych, na zakup książek. Niektóre z nich nie wykorzystują przydzielonego im funduszu, podczas gdy np. Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa przekraczała limit. Dyrektor poprosiła Radę o zgodę na jednoroczne przyznanie Bibliotece Towaroznawstwa dodatkowej kwoty 1000 zł a zmniejszenie limitu dwóm bibliotekom, które nie wykorzystywały przyznanej im kwoty: Bibliotece Kat. Mikroekonomii (pomniejszenie funduszu o 500zł) oraz Bibliotece Kat. Handlu i Instytucji Rynkowych (pomniejszenie funduszu o 500zł). Rada zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Ostatni postulat należał do Parlamentu Studenckiego i dotyczył wydłużenia godzin pracy Czytelni Głównej do 22.00, w czasie sesji lub tuż przed, przez okres ok. 2 do 3 tygodni. Kierownik Oddziału Czytelń mgr Urszula Cieraszewska poprosiła o czas na podjęcie decyzji, w celu rozpoznania sytuacji.


Sprawozdawała
Małgorzata Galik

© 2009 Biblioteka Główna UEK