Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(34)/2009
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z zebrania Rady Bibliotecznej z dnia 16 listopada 2009 r.

Na spotkaniu oprócz stałych członków Rady obecny był Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. A. Malawski.

 1. Głosowanie nad kandydaturami mgr Anity Medoń-Wosz na Kierownika OIN oraz mgr Urszuli Cieraszewskiej na Kierownika Oddziału Czytelń; zaprezentowanie strategii funkcjonowania Oddziałów.
 2. Wynik głosowania: jednomyślne przyjęcie wniosku o powołanie na stanowiska Kierowników Oddziałów.

 3. Przedstawienie przez Dyrektora Biblioteki problemów kadrowych ze szczególnym uwzględnieniem braku dodatkowej osoby do obsługi sekretariatu; propozycja poszerzenia składu osobowego sekretariatu o 1 etatu.
 4. Stanowisko Rady: Członkowie Rady Bibliotecznej zaopiniowali propozycję pozytywnie; zostało skierowane pismo do Rektora z prośbą o zgodę na zatrudnienie od 1 grudnia 2009 r. osoby na stanowisku bibliotekarza w wymiarze 1/1 etatu.

 5. Poruszenie przez Dyrektora Biblioteki spraw lokalowych i poinformowanie o braku konsultacji z architektem projektu zabudowy patio.
 6. Informacja Dyrektora Biblioteki o planowanych zmianach w regulaminie pracy Biblioteki Głównej.
 7. Dyrektor Biblioteki poinformowała zebranych:
  • bibliografia dorobku naukowego pracowników UEK – baza DOROBEK – jest aktualnie opracowywana przez pracowników OIN; jest przeprowadzana jej „głęboka” zmiana w ramach struktury opracowywania. Baza ta jest jedynym miejscem rejestracji publikacji pracowników Uczelni. Zrelacjonowała postęp prac związanych ze zmianami w bazie: współpraca z Działem Nauki, przejęcie bazy i powiązanie jej z innymi bazami Biblioteki w celu wprowadzania sukcesywnie uzupełnień. Oznajmiła, że w „Ankiecie jednostki” do KBN, stanowiącej załącznik obligatoryjny do wniosku wydziału o dofinansowanie badań naukowych, źródłem do sporządzania listy publikacji będą wyłącznie informacje zamieszczone w bazie danych DOROBEK; informatyk będzie na potrzeby komisji opracowywał stosowne raporty w oparciu o tę bazę;
  • o zmianach lokalowych - nie ma już Czytelni Profesorskiej i Czytelni Podręczników;
  • o zmianie organizacji zasobów Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism;
  • o potrzebie aktualizacji Regulaminu korzystania ze zbiorów; będzie gotowa w styczniu 2010 r.; w związku z tym prośba o zgodę na wprowadzenie tańszych kart bibliotecznych na krótszy okres (w związku z kryzysem). Ustalono i zaakceptowano przez zebranych cenę karty tygodniowej na kwotę 5 zł i karty dziennej na kwotę 2 zł;
  • o powołaniu Zespołu ds. Promocji Biblioteki; przedstawienie zadań Zespołu;
  • o zmianie w zakresie dostępu do e-źródeł; mają go obecnie wszyscy pracownicy i studenci UEK pod warunkiem posiadania karty bibliotecznej oraz niezalegania z opłatami na kwotę powyżej 10 zł.
 8. O projekcie Cyfrowego Repozytorium UEK i pracach związanych z jego regulaminem. Następnie sprawy te referowała mgr A. Sokołowska-Gogut. Dyrektor Biblioteki zwróciła się z prośbą o przygotowanie zarządzenia Rektora w tej sprawie – ważne, aby obowiązywało od stycznia 2010 r.
 9. Dyrektor Biblioteki poinformowała o wizycie dr. J. Skrzypka Dyrektora Centrum e-Learningu, której celem była chęć nawiązania ściślejszej współpracy z Biblioteką: prośba do Rady Bibliotecznej o zgodę, aby mógł być członkiem Rady.
 10. Opinia Rady: rozszerzenie składu Rady musi być przegłosowane przez Senat. Przewodniczący Rady prof. dr hab. K. Górka przygotuje pismo na Senat w tej sprawie.

Sprawozdała: Elżbieta Golec-Nycz

© 2009 Biblioteka Główna UEK