BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon BG UEK

Menu główne:


O konsorcjum Uczestnicy Konsorcjum Kalendarium Informacja dla wydawców Materiały promocyjne Koordynator

O konsorcjum

W roku 1993 z inicjatywy Akademii Ekonomicznej w Krakowie powstała koncepcja tworzenia baz dziedzinowych indeksujących czasopisma (baza Gospodarka) oraz serie wydawnicze (baza Nauki Społeczne) z zakresu nauk ekonomicznych.

Początkowo bazy tworzone były w oparciu o zintegrowany system biblioteczny MAK. W 2003 r. zaczął się proces przenoszenia baz na nową platformę opartą o silnik bazodanowy PostgreSQL. Najpierw uruchomiono interfejs dla czytelnika, następnie w 2005 roku interfejs dla wprowadzających.

W 2004 roku rozszerzono strukturę bazy o pole Literatura. W polu tym została umieszczona literatura cytowana przez autora. W przypadku bazy Gospodarka literaturę dołączano do rekordów bibliograficznych z czasopism punktowanych. Natomiast w bazie Nauki Społeczne dotyczyło to wszystkich artykułów wprowadzonych od 2004 roku.

W czerwcu 2010 r. po połączeniu baz GospodarkaNauki Społeczne powstał BazEkon. To połączenie zapoczątkowało także szereg zmian. W pierwszej kolejności przeobrażeniom uległ wygląd bazy, która została bardziej dostosowana do potrzeb użytkowników. Zmianie uległo również wyszukiwanie, które zostało podzielone na proste – czyli termin oraz zaawansowane – łączenie kilku indeksów (autor, tytuł, słowa kluczowe, źródło, kraj/region, firma/organizacja, język, rok wydania, literatura, termin, dostępne w). Nadal utrzymano możliwość zawężenia wyszukiwania do konkretnej kolekcji: czasopisma lub zeszyty naukowe.

We wrześniu 2010 r. na spotkaniu Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce, które odbyło się we Wrocławiu Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (BG UEK) zaprosiła do współpracy ekonomiczne biblioteki naukowe (Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej, Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Jednym z warunków uczestnictwa było zagwarantowanie przez te biblioteki dostępu do pełnych tekstów artykułów periodyków wydawanych w tych uczelniach oraz dostosowanie pracy w bazie do zasad stosowanych w BG UEK.
Do końca 2010 r. dostęp do bazy BazEkon był kontrolowany poprzez IP. Zainteresowane biblioteki musiały wykupić roczną subskrypcję. Po zakończeniu ostatnich umów subskrypcyjnych udostępniono BazEkonwolnym dostępie.

Od 2011 roku bazę współtworzą, obok BG UEK, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej.

W 2012 roku instytucje, które wyraziły chęć współpracy podpisały umowę - tworząc Konsorcjum BazEkon, w umowie określono zasady współpracy instytucji - Partnerów Konsorcjum BazEkon. Celem działania Konsorcjum BazEkon jest kontynuowanie i rozwijanie projektów konsorcjum. Koordynatorem została Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W 2013 roku dołączyły Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

W 2014 roku BazEkon otrzymał dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.

Uczestnicy Konsorcjum

Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kraków
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Poznań
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Szczecin
Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Warszawa
Szkoła Główna Handlowa

Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kalendarium

1993
inicjatywa i koncepcja tworzenia baz Gospodarka, Nauki Społeczne (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) – bazy dostępne w sieci lokalnej

2003
przejście z baz w systemie MAK na PostgreSQL – interfejs dla czytelnika;
zamieszczono pierwsze pełne teksty (na podstawie umów pomiędzy wydawcami a Biblioteką Główną Akademii Ekonomicznej w Krakowie).

2004
do rekordów bibliograficznych dołączono wykaz literatury cytowanej przez autora

2005
przejście z systemu MAK na PostgreSQL – interfejs dla wprowadzającego

2010
połączenie baz pod nazwą BazEkon

2011
baza w wolnym dostępie;
pierwsze Biblioteki zaczynają wprowadzać do wspólnej bazy, obok BG UEK, są to Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej;
udostępnienie programu bibliometrycznego Cytowania w BazEkon.

2012
powstanie Konsorcjum BazEkon;
umieszczenie bazy na platformie Wirtualna Biblioteka Nauki.

2013
rozszerzenie Konsorcjum o 3 następne biblioteki (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług);
BazEkon w wykazie baz referencyjnych ankiety czasopisma naukowego
lipiec - utworzenie Forum BazEkon.

2014
maj - pierwsze spotkanie koordynatorów Konsorcjum BazEkon w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
wrzesień - nowa wersja bazy BazEkon;
wrzesień/październik - otrzymanie dotacji z MNiSW na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.

Informacja dla wydawców

Czasopisma do indeksowania w bazie BazEkon przyjmowane są po ocenie uwzględniającej poniższe kryteria:

  • tematyka zgodna z profilem bazy: nauki ekonomiczne i pokrewne,
  • naukowy lub fachowy charakter czasopisma,
  • recenzowane artykuły lub inna forma weryfikacji treści przed opublikowaniem,
  • tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w języku publikacji oraz w języku angielskim, gdy językiem publikacji jest język polski, podawane afiliacje autorów,
  • towarzyszące artykułom bibliografie załącznikowe (wykazy wykorzystanej literatury),
  • ogólnodostępna strona internetowa ze streszczeniami i/lub pełnymi tekstami artykułów,
  • zgoda na podpisanie umowy z Konsorcjum BazEkon dotyczącej przekazywania pełnych tekstów artykułów do bazy BazEkon lub oświadczenia zezwalającego na indeksowanie czasopisma w bazie BazEkon.

Obowiązkiem wydawcy po przyjęciu czasopisma do indeksowania w bazie BazEkon - zgodnie z warunkami umowy podpisanej z Konsorcjum BazEkon - jest:

  • dostarczanie twórcom BazEkon danych bibliograficznych oraz literatury załącznikowej w pliku lub ze strony WWW
  • przekazywanie BG UEK jednego darmowego egzemplarza każdego numeru (również numerów archiwalnych) w przypadku braku dostępu on-line do jego treści
  • darmowy dostęp online dla użytkowników biblioteka zrzeszonych w Konsorcjum, w przypadku gdy dostęp jest ograniczony.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Formularza na stronie BazEkon oraz zapoznanie się z oświadczeniem oraz przykładową umową w sprawie udostępniania w bazie odnośników do pełnych tekstów artykułów z Państwa czasopism.

Redakcje wydawców czasopism już rejestrowanych w BazEkon prosimy o umieszczenie w czasopismach i na witrynach WWW informacji o indeksowaniu tytułu w BazEkon wraz z podaniem odnośnika do bazy.

Dodatkowych informacji udziela Aureliusz Potempa (potempaa@uek.krakow.pl)

Materiały promocyjne

Ulotka BazEkon - pobierz

Koordynator

Koordynator Konsorcjum
Urszula Cieraszewska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel./fax (+48 12) 293-57-51
e-mail: cierasze@uek.krakow.pl

Forum BazEkon