-A +A

.

Rada Biblioteczna

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej określają następujące zapisy § 42 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 1. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego w Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
 2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
  • przewodniczący – wybrany przez senat członek senatu,
  • dyrektor Biblioteki Głównej i jego zastępcy,
  • sekretarz naukowy,
  • przedstawiciel każdego wydziału – wybrany przez radę wydziału,
  • dwóch przedstawicieli studentów powołanych przez samorząd studencki,
  • trzech przedstawicieli pracowników Biblioteki Głównej,
  • wskazani przez dyrektora Biblioteki Głównej kierownicy tych jednostek organizacyjnych Uczelni, z którymi Biblioteka Główna prowadzi szczególnie ścisłą współpracę.
 3. Wybór poszczególnych członków Rady Bibliotecznej, o których mowa w ust.2 pkt. 1, 4, 5, 6, dokonywany jest w terminie do 15 listopada roku rozpoczęcia kadencji organów Uczelni.
 4. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
  • kształtowanie polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych, w tym opiniowanie tworzenia, przekształcania i likwidacji bibliotek funkcjonujących przy jednostkach organizacyjnych Uczelni,
  • przedstawianie Rektorowi kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej, po jego wyłonieniu w drodze konkursu,
  • opiniowanie kandydatur na stanowiska, o których mowa w §52 ust.5 oraz kandydatur na stanowiska kierownicze i inne kluczowe stanowiska w Bibliotece Głównej,
  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego systemu biblioteczno-informacyjnego,
  • opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej,
  • okresowa ocena pracowników Biblioteki Głównej,
  • opiniowanie projektów przepisów statutu Uczeni w zakresie dotyczącym funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego.

Skład obecnej Rady Bibliotecznej tworzą:

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
 2. Członkowie:
  1. Przedstawiciel Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych:
   • prof. UEK dr hab. Edward Molendowski
  2. Przedstawiciel Rady Wydziału Finansów:
   • prof. dr hab. Czesław Bywalec
  3. Przedstawiciel Rady Wydziału Towaroznawstwa:
   • prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
  4. Przedstawiciel Rady Wydziału Zarządzania:
   • prof. UEK dr hab. Danuta Surówka - Marszałek
  5. Przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej:
   • mgr Bernadetta Gągulska
   • mgr Urszula Cieraszewska
   • mgr Bożena Przęczek
  6. Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego:
   • Tobiasz Folak
   • Jacek Podsiadło
  7. Dyrektor Biblioteki Głównej – mgr Elżbieta Golec-Nycz
  8. Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Zbiorów – mgr Danuta Domalewska
  9. Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Udostępniania – mgr Elżbieta Kochan
  10. Sekretarz Naukowy - mgr Aureliusz Potempa
  11. Przedstawiciel Kwestora

Z posiedzeń Rady Bibliotecznej