-A +A

.

Dorobek

Co zawiera baza Dorobek

Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokumentowany jest w oparciu o ZARZĄDZENIE nr R – 0121-27/2003 Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie obowiązku dostarczania do Biblioteki Głównej informacji do bazy "DOROBEK"

Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników UEK. Od 2015 roku do bazy wprowadzane są także publikacje doktorantów. Bibliografia dokumentuje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty i opisy patentowe oraz niesamoistne wydawniczo: artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach.

 

Dokumentowanie dorobku naukowego

Publikacje rejestrowane są z autopsji, w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, oryginały i odbitki prac dostarczane przez autorów, a także na podstawie informacji zawartych w bazach danych.

 

Baza jest aktualizowana na bieżąco. Biblioteka Główna, zdając sobie sprawę z niekompletności bazy, zwraca się z uprzejmą prośbą do Pracowników Uczelni o przekazywanie informacji na temat publikacji dotychczas nieuwzględnionych w bazie do Sekcji Rejestracji Dorobku Pracowników UEK.

 

Wizytę w Sekcji należy poprzedzić wysłaniem wykazu publikacji na adres: dorobek@uek.krakow.pl.

Ograniczy to przynoszenie materiałów, które znajdują się w zbiorach Biblioteki. Potwierdzenie przesłanego wykazu przesyłane jest drogą e-mail wraz z informacją o pozycjach z listy brakujących w zbiorach BG UEK. Tylko w takich przypadkach konieczne będzie dostarczenie materiałów do Sekcji:

 • w formie drukowanej (pn.-pt., w godz. 8.00 - 18.00) pokój 312, 310 (III piętro)
 • bądź elektronicznej poprzez formularz wypełnienie formularza jest jedynie zgłoszeniem do bazy i nie jest jednoznaczne z natychmiastowym pojawieniem się publikacji w bazie.

Dostarczane materiały powinny zawierać oświadczenie o afiliacji oraz:

 1. W przypadku artykułów:
  • cały artykuł,
  • pełną informację o czasopiśmie: rok wydania, numer, ISSN, numer stron.
 2. W przypadku fragmentów z książek:
  • cały fragment z widocznymi numerami stron,
  • okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną: redaktorzy, miejsce i rok wydania,
  • informację o liczbie arkuszy wydawniczych (jak obliczyć liczbę arkuszy wydawniczych)
 3. W przypadku książek i monografii:
  • oryginalną publikację,
  • informację o liczbie arkuszy wydawniczych.
 4. W przypadku innych form publikacji:
  • dane pozwalające na identyfikację dokumentu.

Po zarejestrowaniu w bazie przyniesione materiały są zwracane autorom.

Kontakt: Sekcja Rejestracji Dorobku Pracowników UEK

e-mail: dorobek@uek.krakow.pl

tel. 12 293 57 36

pok. 312

 

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O:

 • PODAWANIU LICZBY ZNAKÓW PRZY ROZDZIAŁACH W MONOGRAFIACH
 • DOSTARCZANIU PUBLIKACJI NA BIEŻĄCO
 • INFORMOWANIU O AFILIACJI
Afiliacja

Wskazana przez autora publikacji (najczęściej przy nazwisku) nazwa jednostki naukowej – miejsca realizacji badań, których wyniki stanowiły podstawę do opracowania publikacji. Najczęściej afiliacja określa miejsce zatrudnienia lub uczelnię, w której studiuje autor.

Więcej niż jedna afiliacja: jeżeli autor podaje kilka afiliacji uznaje się, że publikacja zalicza się do dorobku jednostki wskazanej przez autora w pisemnym oświadczeniu.

Brak afiliacji: w przypadku, gdy w publikacji nie podano afiliacji, uznaje się, że publikacja zalicza się do dorobku jednostki wskazanej przez autora w pisemnym oświadczeniu.

 

Generowanie raportów

Dla pracowników naukowych przygotowana została możliwość generowania z bazy  wykazu własnych publikacji oraz wykazu publikacji dla wydziałów i katedr z żądanym typem publikacji i w zadanym okresie. Pracownicy UEK mogą umieścić na swoich stronach internetowych specjalnie przygotowany link z raportem wszystkich swoich publikacji, bądź też za wybrany okres.

 

System Informacji o Nauce – POL-on (Moduł Sprawozdawczy)

System Informacji o Nauce

Jednostki naukowe mają obowiązek regularnego przesyłania danych o działalności badawczo-rozwojowej do Systemu Informacji o Nauce (część systemu POL-on). Zadaniem tego systemu jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i efektach jej finansowania oraz wspomaganie działań mających na celu kształtowanie polityki kadrowej, naukowej i naukowo-technicznej.

 

Moduł sprawozdawczy

Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej to aplikacja będąca jedynym, oficjalnym miejscem wprowadzania danych o publikacjach (artykułach, monografiach i rozdziałach), które będą brane pod uwagę w ocenie jednostek naukowych.

 

Od kwietnia 2016 r. rolę operatora systemu PBN oraz POL-index pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Wcześniej funkcję tę sprawowała firma Index Copernicus, która przejęła system od jego twórcy, którym jest ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski).

 

Dostęp do Modułu mają tylko powołani przez kierowników jednostek naukowych Importerzy Publikacji. Ze względu na oficjalny charakter Modułu oraz wagę sprawozdań uprawnienia dla osób wprowadzających dane w imieniu jednostki naukowej muszą wynikać ze stosownego upoważnienia udzielonego na piśmie przez kierownika jednostki naukowej.

 

Jakie dane przekazywane są do modułu

Moduł sprawozdawczy gromadzi informacje o monografiach, rozdziałach i artykułach. Na razie nie jest przewidziane rozszerzenie tej listy o inne rodzaje publikacji. Więcej informacji

 

Częstotliwość składania sprawozdań

Do lutego 2016 r. sprawozdania składane były kwartalnie. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.02.2016 są aktualizowane dwa razy w roku według stanu na dzień:

 • 30 czerwca (w terminie do końca sierpnia danego roku)
 • 31 grudnia (w terminie do końca lutego następnego roku)

Jaką rolę pełni Biblioteka Główna UEK?

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej, posiadający rolę Importera Publikacji, na podstawie danych zgromadzonych w prowadzonej przez dział bazie Dorobek, generują pliki xml, które następnie importują do Modułu Sprawozdawczego.

 

Materiały dodatkowe

Ankieta Jednostki Naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - rozporządzenie ustala zasady kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. oraz punktacje za publikacje z lat 2013–2016.

 

ARCHIWUM

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (aktualizacja)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 

Obwieszczenie MNiSW z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (aktualizacja)

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2016 r.

Części A wykazu czasopism;

Części B wykazu czasopism;

Części C wykazu czasopism.

 

ARCHIWUM

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 r.

Części A wykazu czasopism punktowanych 2015;

Części B wykazu czasopism punktowanych 2015;

Części C wykazu czasopism punktowanych 2015.

 

Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 01.07.2016 r.

 

Na stronie Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki można znaleźć zasady oceny czasopism w 2015: omówienie i komentarz

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2014 r.

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów. Dotyczy  czasopism z części B i C.

Na stronie Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki można znaleźć informacje czym różni się wykaz od tego z 2013 r.?

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2013 r.

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

 

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

 

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2013 r. poz. 191).

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2012 r.

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

 

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

 

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Obwieszczenie MNiSW z dnia 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism.

 

Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych zostały zawarte w  komunikacie MNiSW z dnia 14 września 2012 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2010 r.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010 r. obejmuje tytuły zamieszczone w załącznikach do komunikatów:

 • nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
 • nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
 • nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
 • nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.
 • 16 z dnia 16 lipca 2009 r.
 • nr 9 z dnia 10 marca 2010 r.
 • 13 z dnia 13 maja 2010 r.
 • nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.

 

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r.

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2009 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 18 czerwca 2009 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 16 lipca 2009 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2008 r.

Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 28 listopada 2008 r.

Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika Impact Factor do oceny dorobku jednostek naukowych z dnia 11 lipca 2008 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiSW 2007 r.

Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 28 listopada 2007 r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat z dnia 29 lutego 2008 r.

 

Lista czasopism punktowanych MNiI 2005 r.

Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 7 października 2005 r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat nr 5 z dnia 21 października 2005 r.

Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 7 pażdziernika 2005 r. uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 r.

 

Sumaryczny IF

W rozporządzeniu MNiSW w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego  jako jedno z kryteriów pojawia się wskaźnik: sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora.

Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:

 

Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …

 

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma

Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku

Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku

IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku

IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.

 

Listy czasopism, książek i materiałów konferencyjnych w Web of Science

 

Impact Factor

Wskaźnik cytowalności czasopisma. Jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie. Wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports.

Film szkoleniowy - Journal Citation Reports.