-A +A

.

O bibliometrii

Bibliometria = zastosowania statystyki w badaniach piśmiennictwa. W szczególności bibliometria zajmuje się statystyczną analizą piśmiennictwa zarejestrowanego w bibliograficznych bazach danych. Więcej ->

Początki bibliometrii to wprowadzone przez E.W. Hulme'a [1923] określenie „bibliografia statystyczna” (statistical bibliography), jako połączenie statystyki (metody analizy) i bibliografii (przedmiotu analizy). Korektę tej nazwy, ze względu na mylące skojarzenie z bibliografią publikacji z dziedziny statystyki wprowadził A. Pritchard [1969], rozszerzając zakres stosowanych metod o metody matematyczne i rezygnując z bezpośrednich związków z bibliografią (the application of mathematics and statistical methods to books and other media of communication). Polska definicja terminu bibliometria respektuje ów związek, określając bibliometrię jako „badanie stanu ilościowego i tendencji rozwoju piśmiennictwa metodą statystyczną na podstawie spisów bibliograficznych lub statystyki wydawnictw” [Słownik terminologiczny informacji naukowej, 1979]. Skojarzeniowo najprostsza definicja bibliometrii, jaką wprowadził 90 lat temu Hulme jako zastosowania statystyki w bibliografii, wymaga przypomnienia, że każda ze składowych przedstawia obecnie nową jakość, zaś czynnikiem wspólnym ich rozwoju jest technologia komputerowa (większe zdolności obliczeniowe i możliwość eksploracji danych, bibliografie w formie baz danych rejestrujących piśmiennictwo a także cytowania).

 

Bibliometria pełni funkcję pomocniczą w procedurach związanych z ewaluacją czasopism i podmiotów nauki. Analizy bibliometryczne stają się ważnym uzupełnieniem analiz eksperckich.

 

Uczelnie ubiegając się o kategorię naukową i związaną z nią wielkość dotacji, a także naukowcy starając się o granty, promocje, wyróżnienia, nagrody czy członkostwo w różnych organizacjach przedstawiają:

  • liczbę opublikowanych prac naukowych (produktywność podmiotu nauki) - dane ilościowe
  • oraz 
  • cytowania prac przynależnych do danego podmiotu nauki - dane o charakterze ilościowo-jakościowym (jeśli dana publikacja wnosi coś istotnego do nauki, to jest cytowana przez autorów innych publikacji).

 

W wielu procedurach stosuje się podejście mieszane: np. lista przynależnych do danego podmiotu nauki artykułów z czasopism uzupełniana jest wskaźnikami cytowalności tych czasopism, lub informacją o ich obecności w bazach, indeksujących najważniejsze czasopisma naukowe danej dyscypliny.

 

Celem zakładki jest zebranie w jednym miejscu informacji, ułatwiających pozyskiwanie potrzebnych danych przez pracowników UEK. Dla każdego typu danych wymieniamy bazy, w których są one gromadzone; przypominamy także wymagania określone w różnych procedurach aplikacyjnych.

 

Dodatkowo zamieszczamy odniesienie do pełnego tekstu "Kodeksu dobrych obyczajów w publikacjach naukowych", a także odniesienia do pełnych tekstów publikacji nawiązujących do tego dokumentu.